Onderzoek

Onderzoek TILT

Wij zijn een van de toonaangevende onderzoeksgroepen in Europa op het snijvlak van recht, technologie en samenleving. Het is gebaseerd op de multidisciplinaire studie van sociaal-technische veranderingen, gericht op het begrijpen van de interactie tussen technologie en sociale en normatieve praktijken, om te verduidelijken hoe de regelgevingsuitdagingen van sociaal-technische veranderingen kunnen worden aangepakt.

TILT is uniek in het samenbrengen van de diversiteit aan disciplines, perspectieven en methodologieën, om een holistisch en alomvattend beeld te creëren van sociaal-technische veranderingen in geselecteerde industrieën. De verschillende benaderingen zijn met elkaar verbonden via drie fundamentele vragen: wat zijn de uitdagingen op het gebied van de regelgeving, hoe moeten deze worden gereguleerd, en wie zijn en moeten de betrokken actoren zijn?

Onderzoeksstrategie

Onze onderzoeksstrategie (het zogenaamde Signature Plan) voor de komende jaren is gericht op het reguleren van sociaal-technische veranderingen. Er zijn twee manieren waarop sociaal-technische veranderingen invloed hebben op wet- en regelgeving. Aan de ene kant stelt sociaal-technische verandering ons begrip van het recht en de samenleving op de proef en vereist dat we het wettelijke en regelgevende kader heroverwegen (bijvoorbeeld: hoe beschermen we de privacy in een tijdperk van massaal toezicht? Hoe passen we de aansprakelijkheidsregels aan met zelfrijdende auto’s?) Aan de andere kant kunnen sociaal-technische veranderingen zelf worden gebruikt om nieuwe regelgevingsinstrumenten te ontwikkelen (bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie om regelgevingsbeslissingen te nemen). Beide aspecten komen aan bod in ons onderzoek.

Ons onderzoek is verdeeld in drie clusters:

  • Het governance cluster brengt een multidisciplinaire analyse met zich mee die de nadruk legt op de manier waarop technologie invloed heeft op machtsverhoudingen en hoe degenen die aan de macht zijn technologie gebruiken. Het biedt een overkoepelend perspectief op de aard van sociaal-technische veranderingen en de rol van recht en instellingen in deze nieuwe ruimte.
  • Het fundamental rights & technology cluster richt zich op de relatie tussen rechten en technologie met een focus op privacy en gegevensbescherming, cybercriminaliteit en cybersecurity en de relatie tussen AI en grondrechten.
  • Het competition & innovation cluster richt zich op de regulering van innovatie met bijzondere aandacht voor digitale en energiemarkten.

Meer over ons Signature Plan

Expertise

Het onderzoek van TILT strekt zich uit over vele onderzoeksgebieden, sectoren en disciplines. Onze belangrijkste focus ligt op zes expertisegebieden en drie toepassingsgebieden/sectoren.

Regulering, bestuur van AI en mensenrechten

Het onderzoek van TILT op dit gebied heeft tot doel te begrijpen hoe het bestuur van AI in de praktijk vorm krijgt en hoe normatieve interventies kunnen worden gedaan in deze ontwikkelingen, met bijzondere aandacht voor de architecturen van verantwoordelijkheid. Dit omvat het conceptueel en empirisch onderzoeken welke soorten bestuursstructuren en technologisch ontwerp de verantwoorde ontwikkeling en het gebruik van technologieën zouden kunnen garanderen] en hoe het openbaar bestuur regulerings- en besluitvormingsprocessen automatiseert.

Daarnaast doet TILT onderzoek naar het identificeren van de waarde van het integreren van juridische begrippen in het ontwerp van legale AI-toepassingen, met als parallel voordeel dat de onderzoeksgrenzen verder worden verlegd in de richting van het natuurlijke (juridische) taalbegrip van AI.

Vanuit het oogpunt van de mensenrechten onderzoeken we hoe het gebruik van AI en datagestuurde technologieën de beleidsvorming, besluitvorming en praktijken van verschillende overheidsactoren verandert en hoe regelgeving de mensenrechten beïnvloedt, zoals non-discriminatie, privacy en het recht op effectieve rechtsmiddelen, en welke de checks and balances op constitutioneel en ander niveau van de rechtsstaat zijn die ten uitvoer moeten worden gelegd.

Gerelateerde projecten:

Gegevens delen en gegevensbeheer

Datadelen en data governance vormen de kern van verschillende onderzoeksprogramma’s van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), onderdeel van Tilburg Law School. Met de ontwikkeling van computertechnologieën zijn gegevens een steeds waardevollere hulpbron geworden in termen van het begrijpen van onze wereld, het nemen van beter geïnformeerde beslissingen en het proberen toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Dit kan dienen om economische voordelen te genereren, maar ook om maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen door fundamentele uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of milieu aan te pakken. Vanwege het niet-rivaliserende karakter ervan (meerdere mensen kunnen dezelfde gegevens tegelijkertijd gebruiken), zou het bevorderen van het delen van gegevens kunnen leiden tot een groter gebruik van dit goed en bijgevolg tot de maximalisatie van de economische en maatschappelijke voordelen. Dit vereist echter een passend databeheer.

Het interdisciplinaire onderzoek van TILT heeft tot doel bij te dragen aan een beter begrip van de voordelen en risico’s van het delen van data, zowel horizontaal als binnen specifieke sectoren, zoals landbouw, energie of mobiliteit. Het is ook bedoeld om bij te dragen aan de reflecties over hoe data governance-modellen het beste kunnen worden ontworpen.

TILT’s focus

Een van de onderzoeksfocus van TILT is het bijdragen aan en het ontwikkelen van een beter begrip van de Europese Datastrategie. De afgelopen jaren heeft de Europese Unie een groot aantal wetgevingen aangenomen of voorgesteld met bepalingen over het delen van data of data governance, zowel horizontaal (zoals de AVG, de Open Data Richtlijn, de Data Governance Act of het voorstel voor de Data Act) als sectoraal (zoals de AVG, de Open Data Richtlijn, de Data Governance Act of het Data Act voorstel). zoals PSD2, de Energierichtlijn, de Digitale Marktenwet of het voorstel voor een Europese gezondheidsdataruimte).

Het onderzoek van TILT onderzoekt of deze Europese Datastrategie het potentieel heeft om de gewenste economische en maatschappelijke voordelen die zij nastreeft te bevorderen, en om verbeteringen voor te stellen waar dit niet het geval is. In dit verband vraagt het zich, op grond van overwegingen op het gebied van concurrentie, intellectuele eigendom en sectoraal recht, af of deze wetgevingen een voldoende evenwicht bieden tussen het bevorderen van meer datagerelateerde innovatie en concurrentie enerzijds, en het vrijwaren van de zakelijke belangen van de datahouders (bijv. prikkels) aan de andere kant. Het vraagt zich ook af of deze wetgeving voldoende rekening houdt met de overwegingen inzake de bescherming van persoonsgegevens die kunnen voortkomen uit mechanismen voor het delen van gegevens, en of de fundamentele rechten van individuen op gegevensbescherming voldoende worden gewaarborgd. Het vergroot ook het bewustzijn over het belang van het waarborgen van de samenhang tussen deze verschillende wetgevingen, zowel qua inhoud als qua handhaving, om de rechtszekerheid te waarborgen.

Het onderzoek van TILT strekt zich ook uit tot ethische en maatschappelijke reflecties die verder gaan dan deze wetgeving, en draagt bij aan de ontwikkeling van complexe data governance-modellen, door de onderliggende ethische, organisatorische en technische problemen te analyseren die moeten worden aangepakt. In dit verband wordt benadrukt dat de collectieve en relationele aard van data een belangrijke factor is waarmee rekening moet worden gehouden bij het nadenken over data governance.

Gerelateerde projecten:

Cyberveiligheid en cybercriminaliteit

Veiligheid behoort tot de meest fundamentele menselijke behoeften en is een voorwaarde voor de bloei en ontwikkeling van zowel individuen als collectiviteiten. ‘Cyber’-beveiliging duidt op zijn beurt losjes de bescherming van apparaten, netwerken en informatie aan tegen aanvallen die voornamelijk op afstand en via digitale middelen worden uitgevoerd. Toch berust het functioneren van de moderne samenleving als geheel steeds meer op computers en netwerken. Naarmate de afhankelijkheid van de samenleving van technologie groeit, neemt ook de reikwijdte en relevantie van cyberbeveiliging toe, zozeer zelfs dat het onderscheid tussen cyberbeveiliging en beveiliging tout court tot op zekere hoogte aan het vervagen is.

Cybersecurity gaat niet uitsluitend over STEM-disciplines zoals informatica of software-engineering: menselijke factoren zoals bestuur en regelgeving worden steeds belangrijker in het cybersecuritydomein. De wetgeving en het beleid van de EU, die vroeger achterbleven bij de technologische stand van de techniek, zijn nu bezig met een inhaalslag, en het wetgevingskader dat de cyberveiligheid in de Unie reguleert, wordt vernieuwd of ex novo opgesteld om aspecten te bestrijken die voorheen niet gereguleerd waren.

Een gerelateerd onderzoeksgebied, cybercriminaliteit, is misdaad die mogelijk wordt gemaakt of gefaciliteerd door technologie. Variërend van hacking, misbruik van apparaten, tot cybergeweld zoals cyberintimidatie en seksueel misbruik op basis van afbeeldingen.

TILT’s focus

TILT richt zich op het onderzoeken en begrijpen van de governance-, juridische en regelgevende aspecten van cyberbeveiliging en cybercriminaliteit. Onderzoeksdimensies omvatten onder meer netwerk- en informatiebeveiliging, horizontale eisen op het gebied van cyberbeveiliging, mechanismen voor goed bestuur op het gebied van cyberbeveiliging, de juridische aspecten van kwetsbaarheden en exploits, toezicht, elektronisch bewijsmateriaal en cyberonderzoeken in het algemeen.

Cyberveiligheid en cybercriminaliteit vormen een kernonderdeel van de onderzoeksagenda van TILT, zowel als onderwerp op zichzelf als in samenhang met vele andere onderwerpen en onderzoeksgebieden, van internationale gegevensoverdrachten tot grondrechten.

Gerelateerde projecten:

  • ENCRYPT - Een schaalbaar en praktisch raamwerk voor privacybehoud
  • THESEUS - Patchen mogelijk maken
  • INTERSECT - Op weg naar een internet van veilige dingen
Mededingingsrecht, Intellectueel Eigendom, regelgeving, digitale platforms

Het onderzoeksgebied van het mededingingsrecht, intellectueel eigendom en de regulering van digitale platforms ondergaat een grote opleving in de Europese Unie en wereldwijd. Bezorgdheid over sterk geconcentreerde markten en de impact van digitale platforms op onze economie en samenleving zetten wetgevers en toezichthouders ertoe aan nieuwe benaderingen te ontwikkelen.

Door veranderingen aan te brengen in de gevestigde kaders voor concurrentie en intellectuele eigendom, zal de implementatie van de Digital Markets Act en de Digital Services Act aanzienlijke aandacht trekken en aanleiding geven tot tal van problemen op het gebied van de inhoud van de regels en de handhavingsmechanismen. .

 

De dubbele groene en digitale transitie illustreert ook het belang van concurrentie- en intellectueel eigendomsrecht als regelgevende instrumenten om innovatie te bevorderen en een duurzame samenleving te bevorderen in sectoren als digitale platforms, energie, gezondheidszorg en landbouw.

Daarnaast zullen platform-, data- en AI-technologieën de grenzen van het concurrentie- en intellectueel eigendomsrecht blijven uitdagen en voortdurend nadenken over de vraag of en hoe bestaande concepten en benaderingen moeten worden aangepast om markt- en technologische ontwikkelingen adequaat te kunnen opvangen.

TILT’s focus

Het onderzoek van TILT op dit gebied is zowel fundamenteel als toegepast van aard.

Vanuit een mededingingsrechtelijk perspectief omvat het onderzoek vragen over de mate waarin bestaande concepten zoals marktmacht en consumentenwelvaart nog steeds geschikt zijn als triggers voor bescherming en hoe bestaande reguleringstechnieken en handhavingsmechanismen kunnen worden versterkt. Welk institutioneel ontwerp van mededingingsautoriteiten is bijvoorbeeld het meest geschikt voor het reguleren van digitale markten en hoe kan het mededingingsrecht duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat markten concurrerend blijven? Onze methodologie voor het beantwoorden van dergelijke vragen is gebaseerd op een mix van doctrinair juridisch onderzoek, empirische studies en juridische en economische benaderingen.

Vanuit het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht creëren de bescherming van op AI gebaseerde uitvindingen en de implementatie van nieuwe institutionele kaders zoals het eenheidsoctrooi juridische uitdagingen die in ons onderzoek worden onderzocht. Daarnaast onderzoekt ons onderzoek naar intellectueel eigendom de impact van het evoluerende EU-kader voor auteursrecht op platformbeheer, met bijzondere aandacht voor het behoud van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om zaken te doen in de (digitale) publieke sfeer. Dit omvat onder meer een onderzoek naar de veranderende reikwijdte van het recht op ‘communicatie met het publiek’ en de toegenomen druk die wordt uitgeoefend op platforms om zich bezig te houden met preventieve inhoudsmoderatie door de inzet van algoritmische systemen. Met behulp van een interdisciplinaire methodologie (recht, politieke wetenschappen, sociologie) en een vergelijkende analyse van ontwikkelingen die over de hele wereld plaatsvinden, wil het strategieën ontwikkelen voor het bevorderen van onlineplatforms als belangrijke infrastructuren voor het bevorderen van de politieke en economische democratie.

Een centraal onderzoeksthema dat aanwezig is in de reeks onderwerpen die in dit onderzoeksgebied worden onderzocht, is hoe handelspraktijken en beleidskwesties de grenzen tussen verschillende rechtsregimes steeds meer doen vervagen. Als gevolg van de toenemende onderlinge verbindingen tussen juridische domeinen beginnen regelgevende instellingen en handhavingsmechanismen elkaar te overlappen. Dit kan leiden tot nuttige complementariteit tussen verschillende niveaus en soorten regelgeving, maar kan ook aanleiding geven tot wrijvingen wanneer handhavers botsen in hun interpretaties of er niet in slagen hun interventies op elkaar af te stemmen. De overlap in instituties en handhavingsmechanismen neemt verschillende vormen aan. Eén daarvan is de interactie tussen verschillende bestuursniveaus, variërend van het mondiale of internationale niveau tot het EU-niveau en het nationale niveau. Een andere betreft vragen over hoe synergieën kunnen worden versterkt en spanningen tussen de activiteiten van verschillende toezichthouders kunnen worden geminimaliseerd – bijvoorbeeld met betrekking tot de interactie tussen de regimes van concurrentie, gegevensbescherming en consumentenrecht op digitale markten.

Gerelateerde projecten:

Gegevensrechtvaardigheid

De datarevolutie heeft ertoe geleid dat de meeste mensen op nieuwe manieren zichtbaarder zijn geworden voor zowel de overheid als de particuliere sector. De ‘datarevolutie’ wordt geprezen als een transformerend instrument voor menselijke en economische ontwikkeling. Toch is deze ongekende uitbreiding van de macht om digitaal te monitoren, te sorteren en in te grijpen niet goed verbonden met het idee van sociale rechtvaardigheid, noch bestaat er een duidelijk concept van hoe een bredere toegang tot de voordelen van datatechnologieën kan worden bereikt zonder de verkeerde voorstelling van zaken en discriminatie te versterken. en machtsasymmetrieën.

Ons onderzoek naar datarechtvaardigheid zoekt naar een nieuw raamwerk om dataprivacy, non-discriminatie en autonomie met betrekking tot het gebruik van datatechnologieën te integreren in hetzelfde raamwerk als positieve vrijheden zoals vertegenwoordiging en toegang tot data. Het werk bij TILT op het gebied van datarechtvaardigheid onderzoekt de geleefde ervaring van datatechnologieën in hoge- en lage-inkomenslanden over de hele wereld, en probeert de basisbehoeften van mensen met betrekking tot deze technologieën te begrijpen. Het onderzoekt de perspectieven van maatschappelijke organisaties, technologiebedrijven en beleidsmakers en relateert bevindingen aan huidige bestuurs- en rechtenkaders om te begrijpen of deze aansluiten bij de subjectieve behoeften van mensen.

TILT’s focus

Gegevens wereldwijd beheren

Ons huidige model voor data governance vertegenwoordigt de belangen van de grootste spelers in de technologiesector en de staten in wier economieën zij zijn ingebed. Data wordt primair geconceptualiseerd als een asset en burgers als dataleveranciers. Wij bevorderen een data governance-model dat meerdere perspectieven vertegenwoordigt en een positieve bijdrage levert aan de autonomie, participatie en verantwoordelijkheid van mensen.

Transgressieve technologie

De technologiebedrijven gebruiken de pandemie van COVID-19 om hun bereik uit te breiden, hun bedrijfsstrategieën te veranderen en nieuwe publieke functies en marktposities over de hele wereld te veroveren. We streven ernaar om de langlopende investeringen in computerinfrastructuur te relateren aan recente ontwikkelingen in bedrijfsstrategieën om de implicaties van de snelle expansie van technologiebedrijven wereldwijd te begrijpen, en hoe deze macht te besturen.

Het bouwen van datarechtvaardigheidstheorieën

De kracht van digitale technologieën om te monitoren, sorteren en in te grijpen wordt steeds vaker getheoretiseerd vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid. We onderzoeken de geleefde ervaring van data in hoge- en lage-inkomenslanden, en proberen de basisbehoeften van mensen met betrekking tot deze technologieën te begrijpen. We relateren onze bevindingen aan de huidige bestuurs- en rechtenkaders om een concept van datarechtvaardigheid op te bouwen.

Gerelateerde projecten:

  • ERC Data justice project - Door de ERC gefinancierd onderzoeksproject naar het begrijpen van dataficatie in relatie tot sociale rechtvaardigheid
Standaardisatie

Standaardisatie en certificering zijn integraal onderdeel van diverse onderzoeksprogramma’s van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), onderdeel van Tilburg Law School. TILT is een van de toonaangevende onderzoeksgroepen in Europa op het snijvlak van recht, technologie en samenleving. Het is gebaseerd op de multidisciplinaire studie van sociaal-technische veranderingen, gericht op het begrijpen van de interactie tussen technologie en sociale en normatieve praktijken, om te verduidelijken hoe de regelgevingsuitdagingen van sociaal-technische veranderingen kunnen worden aangepakt.

TILT’s focus

Ons onderzoek richt zich op de juridische en juridisch-economische aspecten van standaardisatie en certificering op een breed terrein, waaronder ICT, financiële dienstverlening, wereldhandel, gegevensbescherming, cybersecurity, energie, productveiligheid, innovatie, duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hanteren een interdisciplinair perspectief dat empirische benaderingen omvat, voortbouwend op theorieën en methoden uit onder meer de sociale wetenschappen. De geografische focus van de projecten ligt op de EU en daarbuiten, en omvat een internationale/transnationale dimensie.

Onderzoeksdimensies omvatten institutionele en inhoudelijke aspecten van standaardisatie en certificering, inclusief aspecten van intellectuele eigendomsrechten (waaronder standaard essentiële patenten en de interactie tussen patentbeleid en concurrentie), technische belemmeringen voor handelsaspecten, regelgevingsaspecten (inclusief standaarden als transnationale private regulering), governance structuren, certificering als compliance-instrument op het gebied van gegevensbescherming en cyberbeveiliging, evenals aansprakelijkheids- en contractgerelateerde kwesties van standaardisatie en certificering. Een belangrijk deel van de onderzoeksoutput op deze terreinen komt voort uit een ERC Grant, een vijfjarig programma over standaardisatie, concurrentie en innovatie, gerund door de economen en rechtsgeleerden van het Tilburg Law and Economics Centre (TILEC).

Gerelateerde projecten:

Als u meer wilt weten over onze onderzoeksstrategie of uw interesse voor een samenwerking kenbaar wilt maken, neem dan contact op met de onderzoeksdirecteur van TILT via tilt-research@tilburguniversity.edu.

Our research partners

Our staff work closely together with both national and international partners

Read more about our partners

Volg ons op social media