Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Voorjaar 2017

VOLGEBOEKT!

De cursus is volgeboekt. Voor informatie betreffende de najaarsronde kunt u een e-mail sturen naar: f.abousalama@tilburguniversity.edu

In het voorjaar van 2017 vindt de 10e editie van de succesvolle praktijkgerichte cursus over Privacyrecht en Persoonsgegevens plaats. De cursisten wordt in een 8-tal dagdelen een breed inzicht gegeven in zowel de relevante wetgeving en rechtspraak als in actuele ontwikkelingen rondom gedragscodes en beveiligingspraktijken. Onder andere zal het veranderende Europese regelgevingskader worden besproken, gezien de vervanging van de huidige Gegevensbeschermingsrichtlijn door de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018.

De cursus biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met en geïnstrueerd te worden door experts die betrokken zijn bij het Europese wetgevingsproces met betrekking tot het nieuwe kader. Er zal ruim aandacht worden besteed aan prominente kwesties rondom data gebruik in een internationale context, zoals het toepassingsgebied van de Verordening, jurisdictie van toezichtsorganen en hoe te voldoen aan de EU regels voor gegevensoverdracht (inclusief de implicaties van het recent aangenomen ‘Privacy Shield’ met betrekking tot gegevensoverdracht tussen de EU en de VS). Ook zullen zowel de nieuwe regels als de organisatorische inbedding worden uitgelegd, zoals: hoe te voldoen aan het nieuwe accountability principe, wanneer en hoe een Privacy Impact Assessment moet worden uitgevoerd en praktische instructies omtrent het implementeren van de vereiste contractuele regelingen (zowel bedrijfsintern als in relatie tot derden, zoals omtrent het hosten van databanken, outsourcing van IT en Cloud contracten).

Ten slotte zullen diverse beveiligingskwesties, met inbegrip van de nieuwe meldplicht voor datalekken, behandeld worden. De opleiding stelt u in staat om onafhankelijk een breed scala aan privacy en beveiligingskwesties te begeleiden, adviseren en managen. U verkrijgt aan de hand van praktijkvoorbeelden een omvattend overzicht en inzicht in de kernleerstukken en -begrippen van het privacyrecht en beveiligingsregels en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk.

Data

 • Donderdag 23 maart 2017
 • Donderdag 30 maart 2017
 • Vrijdag 31 maart 2017
 • Vrijdag 14 april 2017

Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers binnen de publieke en private sector en beëdigde informaticadeskundigen die zich in het privacyrecht willen inwerken.

Opleidingspunten Nederlandse Orde van Advocaten

Advocaten kunnen in aanmerking komen voor opleidingspunten door deelname aan deze cursus. Als u bij inschrijving van de cursus in het opmerkingenveld vermeld dat u in aanmerking wilt komen voor opleidingspunten dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Programma Privacy cursus Voorjaar 2017 (9:30-17:00)

Dag 1; Donderdag 23 maart 2017
09:00-09:30
09:30-12:45 Ochtend
Docent: prof. mr. Lokke Moerel
Onderwerpen
- Introductie: Privacy & gegevensbescherming; hoe te voldoen aan verplichtingen
- Aanvullende organisatorische, strategische en financiële overwegingen die een rol spelen bij de inkleuring van de implementatie van het wettelijk kader.
- Sleuteldefinities die de reikwijdte van de nieuwe Verordening bepalen (persoonsgegevens; verwerken; verantwoordelijke; verwerker, etc.)
- De belangrijkste inhoudelijke vereisten met betrekking tot verwerking.
- Casestudie: hoe om te gaan met een afweging tussen het belang van efficiency / effectiviteit van bedrijfs- of organisatieprocessen enerzijds en het belang van privacy anderzijds
12:45-13:45 Lunch pauze
13:45-15:30 Middag
Docent: dr. Hielke Hijmans
Onderwerpen:
- Wanneer is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing?
- Rol en positie Autoriteit Privacy en WP29, EDPS (nu en onder de nieuwe Verordening)
- Rechten van individuen.
- Case studie: hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe te passen op Amerikaanse websites.
15:30-15:45 Koffie pauze
15:45-17:00 Onderwerpen:
- Rol en positie van gegevensbeschermingsautoriteiten in lidstaten; Working Party 29, de EDPS (huidige situatie en onder de nieuwe Verordening).
- Wanneer zijn gegevensbeschermingsautoriteiten bevoegd om onderzoek te verrichten en om te handhaven; Hoe werkt het nieuwe ‘One-Stop-Shop’ principe voor jurisdictie in de praktijk?
- Wanneer stel je een Data Protection Officer aan en wat zijn haar /zijn taken?
- Handhavingsbevoegdheden en sanctiearsenaal van gegevensbeschermingsautoriteiten.
- Case studie: Gecoördineerd toezicht van Europese toezichthouders op de grote internetbedrijven.
Dag 2; Donderdag 30 Maart 2017
09:00-09:30
09:30-12:45 Ochtend
Docent: mr. Mark Wijnhoven CIPP/E,CIPT
Onderwerpen:
- Werken met de Wbp: organisatorische vertaling van wettelijke beveiligings- en meldplichten (o.a. privacy policy, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen maatregelen, privacy audits, PIAs)
- Datalekken en diverse bepalingen en initiatieven voor een meldplicht van datalekken.
- Samenwerken met opsporingsautoriteiten.
- Hacken & data lekken.
- Case studie: Help een data lek!
12:45-13:45 Lunch pauze
13:45-15:30 Middag
Docent: prof. mr. Lokke Moerel
Onderwerpen:
- De vereisten aan een gegevensoverdracht van persoonsgegevens naar derden in landen die niet in adequate gegevensbescherming voorzien.
- De implicaties van de Schrems-zaak van het EU HvJ voor de verschillende gegevensoverdracht instrumenten.
- Het Privacy Shield, de vereisten en hoe deze zich verhouden tot andere gegevensoverdracht instrumenten zoals Standard Contractual Clauses (SCCs) en Binding Corporate Rules (BCR)
- De SCCs: Hoe deze te implementeren in de praktijk?
15:30-15:45 Koffie pauze
15:45-17:00 Case studie: Hoe te voldoen aan de vereisten voor gegevensoverdracht binnen een cloud contract? Praktische tips en trucs.
Dag 3; Vrijdag 31 maart 2017
09:00-09:30
09:30-12:45 Ochtend
Docent: mr. Alex van der Wolk
Onderwerpen:
- Commercieel gebruik van persoonsgegevens I.
- E-mail en overige elektronische marketing.
- Cookies en de nieuwe regels onder de ePrivacy Richtlijn.
12:45-13:45 Lunch pauze
13:00-15:00 Middag
Docent: mr. Alex van der Wolk
Onderwerpen:
- Commercieel gebruik van persoonsgegevens II.
- Profiling en gerichte advertenties.
- Opzetten van interne procedures (incl. toepassen van beperkende maatregelen)
15:30-15:45 Koffie pauze
15:45-17:00 - Case studie: praktische richtlijnen hoe bedrijfsanalyse uit te voeren.
Dag 4; Vrijdag 14 April 2017
09:00-09:30
09:30-12:45 Ochtend
Docent: Peter van Schelven
Onderwerpen:
- Verschillende vormen van overeenkomsten (hosting van databanken, outsourcing van IT, cloud computing, telecom).
- Welke bepalingen zijn verplicht en welke wenselijk?
- Hoe te contracteren met het oog op de mogelijke aansprakelijkheden?
- Groepsopdrachten: aspecten van bewerkersovereenkomsten.
12:45-13:45 Lunch pauze
13:45-15:30 Middag
Docent: prof. mr. Lokke Moerel
Onderwerpen:
- Consequenties van invoering van het ‘accountability principe’ in de nieuwe Verordening.
- Wat zijn Binding Corporate Rules en hoe deze toe te passen?
- De impact van de Verordening op online business modellen.
- Hoe te voldoen aan de nieuwe Verordening zonder het vertrouwen van je online gebruikers/klanten te verliezen? Ethische overwegingen.
- Praktische tips hoe u voor uw bedrijf ‘buy-in’ ten aanzien van privacy naleving creëert.
15:30-15:45 Koffie pauze
15:45-17:00 Onderwerpen:
- Case studie: Bring Your Own Device.
- Afronding

Voertaal

 • Nederlands

Docenten

De docenten van deze opleiding zijn specialist op het gebied waarvoor zij het onderdeel verzorgen.

Hoofddocenten van deze opleiding zijn:

 • prof. mr. Lokke Moerel  (Morrison Foerster en hoogleraar Tilburg University)
 • mr. Peter van Schelven (juridisch adviseur BIJ PETER – Wet & Recht)
 • dr. Hielke Hijmans (Onafhankelijk privacy-consultant, verbonden aan Centre for Information Policy Leadership en Considerati)
 • mr. Mark Wijnhoven CIPP/E, CIPT (Philips)
 • mr. Alex van der Wolk (Partner Data Privacy Morrison Foerster LLP)

  Leerdoelen

   • Verwerven van - voor de juridische praktijk noodzakelijke - kennis over Europese en nationale wet- en regelgeving (incl. nieuwe Europese Verordening, nationale en internationale jurisprudentie) rondom privacy & persoonsgegevensbescherming,
   • Besef van de wijze waarop deze wet- en regelgeving is toe te passen c.q. problemen oplevert waar het de inzet van ICT betreft,
   • Inzicht in aanpalende recente Europese en nationale ontwikkelingen (zowel juridisch als beleidsmatig) die de bescherming van persoonsgegevens zullen bepalen (incl. datalekken en security).

   Doceervorm

   • Overbrengen theorie en toepassing illustreren m.b.t. concrete casusposities

   Literatuur

   • U ontvangt voorafgaand aan de cursus de documentatie digitaal en een deel schriftelijk middels een Legal Binder.

   Kosten

   •   € 2.750,-

   Aanmelden

   De cursus is volgeboekt!

   Algemene voorwaarden

   Inschrijving

   Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

   Cursusgeld

   Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van BTW.

   Wijzigingen

   In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

   Verschuiven van cursusdata / Compensatie voor gemiste dagen

   Het is niet mogelijk om een gemiste dag op een later tijdstip in te halen. U krijgt geen geld retour. Het is mogelijk om een plaatsvervanger te sturen.

   Annulering

   Annulering door een cursist dient schriftelijk te gebeuren. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk 4 weken voor aanvang van de 1e cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.   

   Evaluatie
   Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het PAO-aanbod van Tilburg University van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.   

   Klachtenregeling

   De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeuring te zijn omschreven. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.  

   Certificaat en Onderhoud vakbekwaamheid van de Nederlanse Orde van Advocaten (NOvA)

   De cursisten krijgen na afloop van de gehele cursus een Certificaat van Deelname. Deze cursus voldoet aan de criteria die de NOvA heeft vastgesteld voor aanbieders van cursussen aan advocaten in het kader van het beleid inzake onderhoud vakbekwaamheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de relevante punten.

   Locatie

   Tilburg University, Faculty Club, Warandelaan 3, 5037 AB Tilburg

   Vragen?

   Voor vragen gelieve contact op te nemen met mevrouw Femke Abousalama via f.abousalama@tilburguniversity.edu