Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Post Master Tax Assurance

Tax Assurance (TA) is een relatief nieuw vakgebied waarin belastingen worden bezien vanuit meerdere perspectieven. Bij grotere ondernemingen groeit het besef dat belastingheffing een proces is dat zoveel mogelijk moet worden beheerst. Daarbij spelen zaken als beheersmodellen en risicomanagement een grote rol. Corporate governance vereist ook de aanwezigheid van een systeem van risicomanagement als onderdeel van goed ondernemingsbestuur en het toezicht daarop. Het formuleren van beleid levert de benodigde input voor dergelijke systemen, waarbij ook ethische principes een rol spelen.

De beheersystemen moeten er uiteindelijk toe leiden dat belastingen op een correcte wijze worden verwerkt in de jaarrekening, niet alleen cijfermatig, maar ook in de relevante toelichtingen. Uiteraard dienen de systemen ook te borgen dat aan alle fiscale verplichtingen wordt voldaan.

Deze bovengenoemde aspecten vormen bestanddelen van de Post-Master Tax Assurance (Post-Master TA), naast uiteraard een verdere fiscale verdieping. In de praktijk van de fiscale advisering wordt TA steeds belangrijker, terwijl in opleidingen dit vakgebied onderbelicht blijft.

De Post-Master TA is erop gericht de kennis en vaardigheden met betrekking tot TA uit te breiden en te verdiepen, waarbij zowel de huidige stand van zaken als de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst uitgebreid aan de orde komen.

Mede door het feit dat er in de praktijk relatief weinig mensen met voldoende kennis van TA zijn, geven zowel de Belastingdienst als de grote belastingadvieskantoren en het bedrijfsleven hun medewerking aan deze Post-Master TA, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van praktijkdocenten.

Op dit moment draait voor het zesde jaar voor reguliere studenten fiscaal recht en fiscale economie het profiel TA, verzorgd door het Fiscaal Instituut van Tilburg University (FIT). Het blijkt echter ook dat bij reeds werkzame adviseurs behoefte bestaat aan bijscholing op het specifieke terrein van TA.

Voor wie?

Het FIT heeft daartoe deze Post-Master TA ontwikkeld en biedt deze aan voor professionals die met dit vakgebied te maken hebben of krijgen zoals:

  • Medewerkers van de Belastingdienst;
  • Belastingadviseurs;
  • Bedrijfsfiscalisten;
  • Accountants;
  • Controllers/auditors/risk managers

Ook andere geïnteresseerden met een bedrijfseconomische of accountancy achtergrond die werkzaam zijn in de TA praktijk, kunnen deelnemen aan de Post-Master TA.

Wanneer

Postmaster Tax Assurance/VPB

  • 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april 2017

Doelstelling

De Post-Master TA is gericht op verdieping en verbreding van de kennis op het terrein van TA voor reeds in de praktijk werkzame professionals. Naast deze kennisoverdracht is ook ruimte voor de nodige interactie tussen de deelnemers en de toepassing op concrete praktijkgevallen.

PE-Uren

Tilburg University is een door de NBA erkende PE-instelling. Accountants (AA en RA) komen met deze Post-Master TA in aanmerking voor PE-uren. Het aantal PE-uren is momenteel in aanvraag.

De Post-Master TA voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Het aantal PE-uren is momenteel in aanvraag.Het programma bestaat uit 10 dagdelen die verdeeld over 5 dagen gegeven worden. Elk dagdeel bestaat uit een blok van 3 uur (inclusief pauze). Na het eerste blok kan gebruik worden gemaakt van een dinerbuffet.

Docenten

De docenten zijn afkomstig van het FIT, aangevuld met een faculty van gastdocenten die in de praktijk werkzaam zijn bij Belastingdienst, advieskantoor of onderneming. Zij brengen vanuit hun specifieke deskundigheid de aanvullingen en uitdagingen van de praktijk in het onderwijs. Er is altijd naast een eventuele gastdocent, minimaal een docent van het FIT aanwezig voor ondersteuning en bewaking van de continuïteit en afstemming van het programma.

Afsluiting opleiding

De Post-Master TA wordt afgerond met een door de cursisten te schrijven paper, waarbij het geleerde op coherente en systematische wijze wordt toegepast.

1. Algemene cursus

Bij deze cursus komen de algemene aspecten die met TA te maken hebben aan de orde. Corporate governance, riskmanagement en ethiek zijn onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen. Vervolgens is de verhouding met de Belastingdienst een belangrijk thema, vooral Horizontaal Toezicht (HT) of met een meer internationale term Cooperative Compliance. In die verhouding komen de eerder genoemde onderwerpen weer terug en krijgen meer perspectief in de toepassing.

De verhouding tussen onderneming en Belastingdienst wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, waarbij veel ruimte is voor ervaringen opgedaan in de praktijk. Tenslotte komen ook de meer fiscaal technische kanten van HT aan de orde, waarbij het formeelrechtelijke aspect niet ontbreekt.

Afsluiting Algemene Cursus

Het programma wordt afgesloten met het schrijven van een paper welke uiterlijk 3 weken nadat de laatste module heeft plaatsgevonden moet worden ingeleverd. In mei (exacte datum volgt z.s.m.) zal vervolgens een terugkomdag worden georganiseerd.

16 maart 2017 - Zaal C 186
14.00-17.00 Riskmanagement (mr. Micha Keyzer RTAP)
17.00-18.00 Diner
18.00-19.00 Riskmanagement door de Belastingdienst/Horizontaal Toezicht/Cooperative Compliance (Robbert Veldhuizen RE RA Cisa)
23 maart 2017 - Zaal K 702
14.00-17.00 Ethiek (prof. mr. Richard Happé)
17.00-18.00 Diner
18.00-21.00 Corporate Governance (prof. mr. dr. Ronald Russo, Peter Borgdorff)
30 maart 2017 - Zaal CZ 113
14.00-17.00 Tax Technology: Bouwen van Tax Architecture (mr. Bart Janssen)
17.00-18.00 Diner
18.00-21.00 Bouwen van een Tax Control Framework (drs. Marvin de Ridder & mr. Ivonne van den Berg)
6 april 2017 - Zaal CZ 113
14.00-17.00 Country-by-Country (mr. drs. Natalie Speet RA, mr G.W. Backer )
17.00-18.00 Diner
18.00-21.00 Tax Accounting (drs. Eveline Gerrits RA)
13 april 2017 - Zaal CZ 118
14.00-17.00 Audit (mr. drs. Joost Engelmoer RA, mr. drs. Bas Herrijgers RA & Leen Westdorp RA)
17.00-18.00 Diner
18.00-21.00 Horizontaal toezicht in de praktijk: De Tax Director (mr. drs. Ronald Hein RA)

2. Cursus directe belastingen

In deze cursus wordt de kennis uit de algemene cursus bekend verondersteld. In deze cursus is om te beginnen veel aandacht voor de verwerking van winstbelastingen in de commerciële jaarrekening. Verder komen een aantal knelpunten vanuit de praktijk aan de orde en is ook plek ingeruimd voor de tax audit en audit of tax.

3. Cursus indirecte belastingen

Ook in deze cursus wordt de kennis van de algemene cursus bekend verondersteld. Er is aandacht voor de verwerking in de commerciële jaarrekening en knelpunten in de praktijk. Gezien het specifieke karakter van indirecte belastingen (met name omzetbelasting) als transactiebelasting, wordt extra aandacht besteed aan de inrichting van de (primaire) administratie, het functioneren en de audit daarvan.

Docenten De docenten zijn afkomstig van het FIT, aangevuld met een faculty van gastdocenten die in de praktijk werkzaam zijn bij Belastingdienst, advieskantoor of onderneming. Zij brengen vanuit hun specifieke deskundigheid de aanvullingen en uitdagingen van de praktijk in het onderwijs. Er is altijd naast een eventuele gastdocent, minimaal een docent van het FIT aanwezig voor ondersteuning en bewaking van de continuïteit en afstemming van het programma.

Kosten

  • Het cursusgeld bedraagt € 3.000 (geen btw) per cursus en is inclusief maaltijden, koffie en thee en het cursusboek ‘Tax Assurance’.

    De opbrengsten van deze Post-Master TA komen volledig ten goede aan de onderzoeken en het onderwijs van het Fiscaal Instituut Tilburg.

Aanmelden

Voor meer informatie, vragen en inschrijvingen kunt altijd contact met ons opnemen. Inschrijven kan via (één van) de onderstaande e-mailadressen:

Locatie

De Post Master TA start in maart op de universiteitscampus van Tilburg University.

Contact

Vragen of opmerkingen