Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)

10 cursusdagen: elke donderdag van 12 januari t/m 1 mei 2017

Na een succesvolle tweede leergang bieden de universiteiten Tilburg en Maastricht in het voorjaar 2017 in 10 cursusdagen de derde leergang arbeidsrecht aan onder de naam Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA).

Onderwerpen

Alle kernonderwerpen van het arbeidsrecht komen aan de orde, zoals de aard van de arbeidsovereenkomst, flexibele arbeidsrelaties, bijzondere bedingen, goed werkgeverschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslagrecht, cao-recht, Wet op de ondernemingsraden, uitzenden en payrollen, Europees arbeidsrecht, overgang van onderneming, pensioenrecht, werkloosheid, ambtenarenrecht en arbeidsprocesrecht.

Voor wie?

TMA richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjuristen, met name uit de regio Brabant, Limburg en Zeeland, en wordt gehouden in Hotel Pullman Cocagne (Vestdijk 47) te Eindhoven.

Docenten

De docenten zijn geselecteerd op academische kwaliteit en kennis van die praktijk en zijn veelal in de rechtspraktijk werkzaam.         

Permanente educatie

puntenlogo orde van advocaten

TMA is erkend als specialistenopleiding door de VAAN.

Curatorium

 • Mw. Prof. Mr. M.S. Houwerzijl
  hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Mw. Prof. Mr. S. Klosse
  hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht 
 • Mr. Dr. W. Plessen
  directeur Sociale Zaken RGN Randstad holding NV te Diemen, tevens
  universitair hoofddocent arbeidsrecht Tilburg University
 • Mr. Dr. S.F.H. Jellinghaus
  de Voort advocaten te Tilburg, tevens universitair docent aan Tilburg University

TMA bestaat uit tien onderwijsdagen (donderdagen van 10.00 - 17.30 uur). Ieder dagdeel bestaat uit drie lesuren wat neerkomt op een totaal uit 60 cursusuren.

U hoeft geen opdrachten te maken, maar dient het onderwijsmateriaal wel vooraf grondig door te nemen. Er zal veel interactie zijn tussen docent en cursist. In verband hiermee worden maximaal 25 deelnemers tot TMA toegelaten.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de onderwijsdagen dient men rekening te houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 5-10 uur per week (exclusief de examenvoorbereiding).

Thema's en docenten

Donderdag 12 januari 2017 (1)

 • Aard van de arbeidsovereenkomst (arbeid/gezag/loon/vakantie), inclusief de zzp-er (Dagdeel 1)
  Docent: Prof.mr. G.C. Boot, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden en kantonrechter Rechtbank Amsterdam
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afroepcontract (Dagdeel 2),
  Docent: Mw. Mr. D.J.B. de Wolff, advocaat Stadhouders advocaten te Utrecht

Donderdag 19 januari 2017 (2)

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid (WWZ voorzover relevant voor onderwerp) (Dagdeel 3)
  Docent: Mr. dr. P.S. Fluit, advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, tevens is hij bestuurslid NISZ en auteur van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) – deel Werkloosheid

 • Werkgeversaansprakelijkheid en arbeidsongevallen (Dagdeel 4)
  Docent: Prof. mr. A.R. Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Donderdag 26 januari 2017 (3)

 • Bijzondere bedingen, inclusief concurrentiebeding (Dagdeel 5)
  Docent: Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam, hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Universiteit Maastricht
 • Goed werkgeverschap, incl. wijziging arbeidsovereenkomst (Dagdeel 6)
  Docent: Mr. dr. S. Jellinghaus, advocaat bij de Voort advocaten te Tilburg, tevens universitair docent aan Tilburg University

Donderdag 9 februari 2017 (4)

 • Ontslagrecht I en II (Dagdeel 7 en 8)
  Docenten: Prof.mr. R.A.A. Duk, buitengewoon hoogleraar bijzondere arbeidsverhoudingen, Erasmus Universiteit Rotterdam, en advocaat BarentsKrans, Den Haagen
  Mw. mr. M.Y.H.G. Erkens, universitair docent sociaal recht aan de Universiteit Leiden, tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg

Donderdag 16 februari 2017 (5)

 • Reorganisatie, sociaal plan (Dagdeel 9)

  Docent: Mr. dr. S. Jellinghaus, advocaat bij de Voort Advocaten te Tilburg, tevens universitair docent aan Tilburg University

 • Overgang van onderneming (Dagdeel 10)

  Docent: Mw. mr. H. Bogaard, advocaat bij DLA Piper te Amsterdam

Donderdag 23 februari 2017 (6)

 • Wet op de Ondernemingsraden (Dagdeel 11)
  Docent: Mr.dr. L.C.J. Sprengers, advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht
 • CAO-recht (Dagdeel 12)
  Docent: Mr.dr. H. van Drongelen, universitair hoofddocent sociaal recht en sociale politiek aan Tilburg University

Donderdag 9 maart 2017 (7)

 • Introductie Europees Arbeidsrecht (Dagdeel 13)
  Docent: Prof.mr. F.B.J. Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam, hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Universiteit Maastricht
 • Grensoverschrijdende arbeid (Dagdeel 14)
  Doncent: Mw. Prof.mr. M.Houwerzijl, hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Donderdag 16 maart 2017 (8)

 • Gelijke behandeling (Dagdeel 15)
  Docent: Mw. Prof. mr. W. Roozendaal, hoogleraar arbeidsrecht
 • Concern en statutair directeur, WNT (Dagdeel 16)
  Docent: Mr. P. Vestering, advocaat bij Stibbe te Amsterdam

Donderdag 23 maart 2017 (9)

 • Werkloosheid (Dagdeel 17)
  Docent: Mw. Prof.mr. S.Klosse, hoogleraar sociaal recht aan e Universiteit Maastricht
 • Introductie ambtenarenrecht (Dagdeel 18)
  Docent: Drs. P. van der Heijden, juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden bij de Beleidsdirectie HRM van de nationale politie

Donderdag 30 maart 2017 (10)

 • Uitzenden en payrollen (Dagdeel 19)
  Docent: Mr. dr. W. Plessen, universitair docent arbeidsrecht Tilburg University, Directeur Sociale Zaken RGN Randstad holding NV te Diemen
 • Slotakkoord met een accent op procesrecht (Dagdeel 20)
  Docent: Prof. mr. R.A.A. Duk, buitengewoon hoogleraar bijzondere arbeidsverhoudingen, Erasmus Universiteit Rotterdam, en advocaat

Donderdag 13 april 2017 (11)

 • Examen (vanaf 14.15 uur)

Donderdag 18 mei 2017 (12)

 • Certificaat uitreiking en afsluitend diner (vanaf 17.00 uur). (i.v.m. meivakantie en feestdagen is voor deze datum gekozen)

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal wordt vóór elke bijeenkomst (digitaal en in hard copy) toegezonden of uitgedeeld bij een voorgaande bijeenkomst.

Examen en certificaat

De leergang zal worden afgesloten met een schriftelijk examen op 13 april 2017 (van 14.15-17.30 uur). Tenminste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig bijgewoond te zijn om toegelaten te worden tot het examen.

De cursisten ontvangen na het behalen van het examen een certificaat waaruit blijkt dat zij TMA met succes hebben afgerond.

Kosten

De kosten van TMA bedragen € 5.450,- (incl. lunch, cursusmateriaal, afsluitend diner).

Vroegboekkorting

Tot 15 november 2016 ontvangt u bij inschrijving een vroegboekkorting van € 350.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TMA (Tilburg Maastricht Arbeidsrecht)

De universiteiten Tilburg en Maastricht bieden met ingang voorjaar 2017 in 10 cursusdagen een nieuwe leergang arbeidsrecht aan onder de naam Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA). De organisatie van TMA zal door beide universiteiten geschieden.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor de gevorderde arbeidsrechtjuristen zoals advocaten, bedrijfsjuristen en hrm-juristen die reeds vijf jaar werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht mogen deelnemen aan TMA. In geval van twijfel vindt er een voorgesprek met de kandidaat plaats en beslist het curatorium over de toelating.

Inschrijving

Inschrijving voor TMA kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via de website.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Het curatorium zal u schriftelijk op de hoogte stellen van uw toelating tot de cursus. 

Uw deelname is geldig na toelating door het curatorium en betaling van het cursusgeld.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt het curatorium zich het recht voor de cursus te annuleren.

Wijzigingen

In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt het curatorium zich het recht cursusonderdelen) te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Cursusgeld

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, uiterlijk 2 januari 2017.

Evaluatie

Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van TMA van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van een volgende TMA.

Klachtenregeling

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij het curatorium melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door het curatorium gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

Certificaat en Onderhoud vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

De cursisten krijgen na het behalen van het examen een certificaat waaruit blijkt dat zij TMA met succes hebben afgerond. Tenminste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig bijgewoond te zijn om toegelaten te worden tot het examen.

TMA voldoet aan de criteria die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft vastgesteld voor aanbieders van cursussen aan advocaten in het kader van de Onderhoud vakbekwaamheid (voorheen de Permanente Opleiding). TMA levert punten op voor de Onderhoud vakbekwaamheid. Er kunnen maximaal 60 PO-punten worden behaald. Het aantal behaalde punten wordt vermeld op het certificaat. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft voor 2016 het aantal verplichte opleidingspunten vastgesteld op 20.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

 • M. Sprengers/Universiteit Maastricht
  Postbus 616
  6200 MD Maastricht

Het PAO-bureau is bereikbaar op telefoonnummer 043-3883273, e-mail: marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl.

Locatie

De cursus wordt gehouden in Pullman Eindhoven Cocagne (Vestdijk 47 te Eindhoven).  De locatie beschikt over goede parkeerfaciliteiten en is op loopafstand van station Eindhoven CS.

Contact

TMA wordt georganiseerd door de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht. Voor meer informatie  graag contact opnemen met Marlie Sprengers, tel. 043 - 388 3273, e-mail: marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl 

Tilburg Maastricht Arbeidsrecht