Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Algemene voorwaarden TMA

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TMA (Tilburg Maastricht Arbeidsrecht)

De universiteiten Tilburg en Maastricht bieden met ingang voorjaar 2017 in 10 cursusdagen een nieuwe leergang arbeidsrecht aan onder de naam Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA). De organisatie van TMA zal door beide universiteiten geschieden.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor de gevorderde arbeidsrechtjuristen zoals advocaten, bedrijfsjuristen en hrm-juristen die reeds vijf jaar werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht mogen deelnemen aan TMA. In geval van twijfel vindt er een voorgesprek met de kandidaat plaats en beslist het curatorium over de toelating.

Inschrijving

Inschrijving voor TMA kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via de website.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Het curatorium zal u schriftelijk op de hoogte stellen van uw toelating tot de cursus. 

Uw deelname is geldig na toelating door het curatorium en betaling van het cursusgeld.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt het curatorium zich het recht voor de cursus te annuleren.

Wijzigingen

In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt het curatorium zich het recht cursusonderdelen) te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Cursusgeld

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, uiterlijk 2 januari 2017.

Evaluatie

Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van TMA van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van een volgende TMA.

Klachtenregeling

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij het curatorium melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door het curatorium gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

Certificaat en Onderhoud vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

De cursisten krijgen na het behalen van het examen een certificaat waaruit blijkt dat zij TMA met succes hebben afgerond. Tenminste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig bijgewoond te zijn om toegelaten te worden tot het examen.

TMA voldoet aan de criteria die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft vastgesteld voor aanbieders van cursussen aan advocaten in het kader van de Onderhoud vakbekwaamheid (voorheen de Permanente Opleiding). TMA levert punten op voor de Onderhoud vakbekwaamheid. Er kunnen maximaal 60 PO-punten worden behaald. Het aantal behaalde punten wordt vermeld op het certificaat. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft voor 2016 het aantal verplichte opleidingspunten vastgesteld op 20.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • M. Sprengers/Universiteit Maastricht
    Postbus 616
    6200 MD Maastricht

Het PAO-bureau is bereikbaar op telefoonnummer 043-3883273, e-mail: marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl.