Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Samen Werken aan Kwaliteit

Samenvatting Strategisch Plan TSB 2014 - 2017

  • Topkwaliteit onderzoek
  • Vergroting instroom
  • Intensivering onderwijs
  • Samenwerking en teamspirit

Handhaving en verbetering van de hoge onderzoekskwaliteit, intensivering van het onderwijs, vergroting van de instroom en verbetering van onderlinge samenwerking en teamspirit. Dat zijn de speerpunten uit het Strategisch Plan 2014-2017 van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) getiteld Samen Werken aan Kwaliteit. Kwaliteit blijft het leidend beginsel in het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van de faculteit.

Individuele docenten en onderzoekers vormen daarin de spil en zetten hun talenten hiervoor in. De onderlinge verbinding van individuen en de inzet voor het facultaire belang bepalen de eindkwaliteit. Een samenvatting.

Onderwijs

Ambitie. TSB wil inhoudelijk en methodologisch uitstekend geschoolde academici afleveren in de sociale en gedragswetenschappen. Eenmaal afgestudeerd begrijpen zij de complexiteit van de moderne samenleving en kunnen ze bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Deze ambitie correspondeert met de missie van de universiteit (Understanding Society) en haar onderwijsconcept (A Learning Society). TSB gaat verder met het intensiveren van haar onderwijs met als doel het activeren en motiveren van haar studenten.

Opleidingen. Alle onderwijsprogramma’s werden in de afgelopen periode gevisiteerd en opnieuw geaccrediteerd. Sociologie wordt begin 2014 gevisiteerd. TSB hoopt in 2014 een masterprogramma namens Tranzo voor accreditatie bij de NVAO in te dienen. De gerenoveerde researchmaster Individual in Social Context werd in het najaar van 2012 geaccrediteerd. In 2013 werd de tweede researchmaster Individual Differences voor accreditatie ingediend. De wens van de minister om brede bachelors te starten en kleinere bachelors af te bouwen maakt een pro-actieve houding noodzakelijk.

Internationalisering. TSB moedigt sterk aan dat studenten een deel van hun opleiding in het buitenland volgen. De faculteit wenst een verdere toename van buitenlandse studenten, om daarmee diversiteit en een internationale classroom te stimuleren. De invoering van de Engelstalige bacheloropleiding op het gebied van Human Resource Studies (met inbreng van Organization Studies en Sociologie) moet de internationalisering een extra impuls geven.

Verhoging instroom. De instroom moet worden vergroot, vooral bij Psychologie en Sociologie. Psychologie moet weer op het niveau van 400 eerstejaars komen. TSB wil ook meer afgestudeerde hbo’ers werven. Zij vergroten samen met internationale studenten de gewenste diversiteit van de groep masterstudenten. TSB zet daarom in op consolidering en uitbreiding van de samenwerking met hbo-instellingen.

Matching. Vroege uitval van bachelorstudenten als gevolg van een verkeerde studiekeuze moet worden voorkomen. TSB sluit in dat kader aan bij het instellingsbrede matchingsbeleid.

Didactische kwalificatie. TSB wil dat alle docenten de basiskwalificatie onderwijs of een seniorkwalificatie verwerven. Ook zullen docenten hun Engelse taalvaardigheid op peil moeten houden. Het toetsbeleid zal worden verbeterd met een belangrijke rol voor de Examencommissie.

Onderzoek

Topkwaliteit. TSB-onderzoek is door visitatie- en reviewcommissies als zeer goed tot excellent beoordeeld. Dat hoge niveau moet worden vastgehouden en waar mogelijk verhoogd. De faculteit sluit daarmee aan bij het universitaire beleid. Het werven van toptalent staat bij de aanstelling van nieuwe wetenschappelijke staf centraal. Robuuste methodologie is het fundament waarop TSB staat.

Sociologie is als discipline niet weg te denken uit het palet van faculteit en universiteit.

Aantrekkelijke research masters. De basis voor goed opgeleide onderzoekers wordt gelegd in de researchmasteropleidingen: de reeds geaccrediteerde opleiding Individual in Social Context (met accent op sociologie, organisatiewetenschappen en sociale psychologie) en de nieuw te starten researchmaster Individual Differences (met accent op psychologie en gezondheid). Verder zullen de opleidingsprogramma’s voor (externe) promovendi worden versterkt.

Externe gelden. Het verwerven van externe onderzoeksgelden (met name EU-fondsen) wordt steeds belangrijker. Departementen krijgen taakstellingen met betrekking tot het verwerven van subsidies bij NWO. Derde geldstroommiddelen dragen bij aan de valorisatie van het onderzoek.

Sociale innovatie. Bevorderd zal worden dat onderzoeksgroepen duurzame netwerken ontwikkelen met partners in maatschappelijke sectoren. Het leggen van verbanden met maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker. TSB sluit met de thema’s People, Work and Organizations en Health and Care aan bij de universiteitsbreed gekozen themathiek van sociale innovatie van arbeid en gezondheid. Het model van de Academische Werkplaatsen, zoals gepraktiseerd door Tranzo, wordt faculteitsbreed verkend.

Databeheer. Fraudegevallen hebben aangetoond dat er in de wetenschap en het hoger beroepsonderwijs sprake is van een doorgeschoten cultuur van productiviteit, met te veel accent op kwantiteit (diploma’s, publicaties). Productiviteit moet voortvloeien uit kwaliteitsdoelstellingen en geen doel op zich zijn. Professionalisering van het databeheer krijgt in dit verband meer aandacht. De Wetenschapscommissie zal daar op toezien.

Organisatie

MERIT. Het MERIT-beginsel is leidend in resultaat- en ontwikkelingsafspraken met UD’s, UHD’s en hoogleraren. Iedereen wordt beoordeeld en moet voldoende scoren op de aspecten Management, Education, Research, Importance en Team (MERIT). Bij personeel van de diensten zal gekeken worden naar een proactieve, servicegerichte houding en elementen van organizational citizenship.

Personeelsbeleid. Kwaliteit staat eveneens centraal in het personeelsbeleid, het tenure tracksysteem en het bevorderingsbeleid. TSB gaat actiever sturen op een formatieopbouw met een brede basis van tenure trackers en promovendi en een smalle(re) top van hoogleraren. Met departementen met een (dreigend) financieel tekort worden taakstellende afspraken gemaakt over hun formatieopbouw, uitgaven en verdiencapaciteit. TSB wil een actief diversiteitsbeleid voeren met nadruk op verdere internationalisering van de wetenschappelijke staf en het vergroten van het aantal vrouwen in hogere functies.

Attractieve werkomgeving. TSB voorziet medewerkers van goede ICT-faciliteiten en maakt andere vormen van werken mogelijk. De basis is en blijft echter de face-to-face ontmoeting. Voorwaarde daarvoor is dat medewerkers op het werk aanwezig zijn. Daarvoor creëert TSB een attractieve werkomgeving. De inrichting van het toekomstige TSB-gebouw (gebouw Simon) en de voorzieningen, incl. laboratoria, moeten aansluiten bij de werkprocessen en de gewenste cultuur van samenwerking binnen de faculteit.

Teamspirit. Wetenschappers hebben niet alleen onderwijs- en onderzoekstaken maar zijn ook lid van een team en van de facultaire en universitaire organisatie. Van medewerkers wordt daarom verwacht dat ze ook bestuurstaken vervullen en bijdragen leveren ten behoeve van het gemeenschappelijk belang (denk aan wervingsactiviteiten). Er wordt een programma ontwikkeld om de organisatie en elkaar beter te leren kennen. Voor nieuwe medewerkers komt er een introductieprogramma.

Samenwerking. De faculteit gaat sterker sturen op samenwerking tussen departementen en tussen onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld via gezamenlijke promotietrajecten. Ook een hechte productieve samenwerking tussen serviceafdelingen (ERI, SpITs, Financiën & Planning, HRM) en wetenschappelijke medewerkers is belangrijk. Denk aan kwaliteitszorg onderzoek, subsidieondersteuning, promovendibegeleiding en ICT-ondersteuning. Interdisciplinaire samenwerking over de facultaire grenzen heen en samenwerking met externe instellingen zal worden gestimuleerd.

Bundeling dienstverlening. Schotten tussen diensten en faculteiten zullen verdwijnen en samenwerking tussen collega's met dezelfde expertise wordt bevorderd. De bundeling van de dienstverlening kan de efficiëntie en de kwaliteit bevorderen. Die dienstverlening moet dicht bij het primaire proces liggen. TSB wil de regie kunnen blijven voeren op prioriteiten en kwaliteit van de dienstverlening.  De communicatie, verzorgd vanuit ERM, moet aansluiten bij de TSB-cultuur. De website moet actuele en correcte informatie bieden. Nieuwsbrieven en community-activiteiten (Kerstborrel) zijn van belang voor de interne samenhang.