tst

Jubileumsymposium 30 oktober 2019

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Warande building

Vredeseducatie en militair handelen – de noodzaak van een bezielde krijgsmacht

Sinds de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrijwilligerskrijgsmacht en de ontwikkeling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is  de ethiek in de krijgsmacht sterk in ontwikkeling geraakt. Deze is nog versterkt sinds ‘ 9/11’.  De bijzondere leerstoel over 'Vraagstukken van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht', die 25 jaar geleden is ingesteld bij de Tilburg School  of Catholic Society (TSH) of heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Ook de geestelijke verzorging heeft zich doorontwikkeld.

Dit symposium buigt zich tegen deze achtergrond over vier  vragen:

  1. Welke ethische vragen genereert de Nederlandse krijgsmacht heden ten dage? 
  2. Hoe  kan  educatie op het terrein van vrede en de krijgsmacht er uit zien? 
  3. Wat is de rol van de geestelijke verzorging op het terrein van ethiek.
  4. Hoe  kan de inhoud van de bijdrage van geestelijke verzorging aan vredesethiek en militaire ethiek er uit zien?

Gezien de taak van de krijgsmacht  als onderdeel van de zwaardmacht die juist als laatste redmiddel wordt ingezet,  doet zich met name de vraag voor, hoe educatie met het oog op het doel van de krijgsmacht – vrede- plaats vindt, en hoe zij  daarin bezield kan raken.
Dit  programma biedt highlights uit de praktijk van onderzoek en onderwijs vanuit de bijzondere leerstoel’ vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht’. Het programma krijgt gestalte in samenwerking met internationale en nationale partners van de bijzondere leerstoel.

Programma
Overige informatie