TST-Epic-foto | 10-11-2023

Mission statement

De missie van de Tilburg School of Catholic Theology is het verzorgen van academisch-theologisch onderzoek van en onderwijs over het christendom en religie in brede zin. Dat doet zij vanuit een katholiek perspectief, in aansluiting op de kernwaarden van Tilburg University, en gericht op de universiteit, de samenleving en de kerk.

De TST wil in het hart van deze snijvlakken een rol spelen en strategieën ontvouwen om haar toebehoren tot elk van deze gebieden tot een vruchtbare kruisbestuiving te brengen.

Ingebed in de universiteit

2027 markeert niet alleen het eeuwfeest van de Tilburgse universiteit, het is tevens de gelegenheid om het twintigjarige bestaan van de Tilburg School of Catholic Theology te vieren. Bouwend op het verleden, in de wetenschap dat de theologie als een van de oudste academische disciplines mee aan de basis ligt van de universitaire traditie, onderschrijft zij de open katholieke identiteit van de Tilburgse Universiteit. De faculteit wil lokaal, nationaal en internationaal aansluiten bij de wetenschappelijke reflectie over maatschappelijke thema’s, en wil inspelen op het gebrek aan geletterdheid inzake religieuze en zingevingsvragen. Vanuit haar academische insteek en haar aandacht voor de joods-christelijke bronnen van de westerse identiteit zoekt de TST de verbinding met de brede samenleving in haar levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit, en met de Rooms-Katholieke Kerk en de christelijke traditie in haar veelvormigheid.

Gericht op de maatschappij

De theologie bouwt vanouds op een traditie van interdisciplinaire reflectie. Onder het motto ‘Understanding Society’ zet de TST in op de veranderende positie van religie in de laatmoderne samenleving en toont zij aandacht voor de context van levensbeschouwelijke fragmentatie. De faculteit wil bachelors, masters en doctores afleveren die blijk geven van religious literacy – een combinatie van kennis van de (intra- en inter)religieuze wereld en (lees)vaardigheid inzake religie en levensbeschouwing – die in staat stelt om op een verantwoorde en kritische wijze bij te dragen aan het maatschappelijke, academische en kerkelijke debat terzake. Dergelijke expertise draagt bij aan de media, NGO’s en de sectoren van onderwijs en zorg in een tijdperk van digitale omwenteling.

Verbonden met de kerk

Getrouw aan de opdracht die het meest recente concilie formuleerde, bevordert de theologische faculteit de kritische reflectie op gelovig aanwezig zijn in maatschappij en academie. Dit houdt in dat ze niet alleen het erfgoed en het steeds ontwikkelende katholieke denken van de rooms-katholieke kerk bestudeert, maar dat ze ook de (inter)religieuze dialoog bevordert (Gravissimum educationis 11). Als canoniek erkende instelling koestert de TST haar band met ’s werelds grootste geloofsgemeenschap. Ze maakt deel uit van een mondiaal netwerk van ruim 200 katholieke universiteiten en biedt studenten de gelegenheid tot het volgen van een ambtsopleiding en het behalen van de kerkelijk erkende diploma’s sacrae theologiae baccalaureuslicentiatus en doctor (STB, STL, STB). In het verlengde hiervan verzorgt ze de vorming van professionals voor pastorale functies in zorg, justitie en krijgsmacht. De onderzoekers en docenten van de TST tonen bijzondere aandacht voor de interactie tussen traditie en vernieuwing, vanuit de studie van teksten, ethische en leerstellige overtuigingen en liturgische praktijken in een eigentijdse context.