Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

EBO Seminars 2015-2016

EBO Seminar 1: Drie soorten morele problemen

Donderdag 17 september 2015 van 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Dante Building - DZ 3

Toelichting: We hebben in overleg besloten de thematiek van de avond aan te passen. We zullen niet spreken over 'hermeneutische casus analyse' op basis van een tekst van Dr. Ruud Welten maar over 'drie soorten morele problemen' die we in de praktijk kunnen tegenkomen,  aan de hand van een tekst van Prof.dr. Dubbink. De reden voor deze verandering is dat veel EBO-studenten minstens twee jaar staan ingeschreven. Dit betekent dat de studenten die reeds een jaar staan ingeschreven dezelfde tekst onder ogen krijgen als vorig jaar. Dat is jammer en onnodig. We zullen dus gaan werken met een schema waarbij we op twee- of driejarige basis de thematiek van de eerste EBO-avond alterneren. Wel zal het in alle gevallen gaan over morele casus analyse en de problemen die men daarbij tegenkomt.

EBO Seminar 2: Scribenten aan het woord

Donderdag 5 november 2015 van 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Dante Building - DZ 3

In het afgelopen jaar schreven veel EBO-studenten op succesvolle wijze een thesis over een relevant onderwerp dat hen interesseerde. Tijdens deze EBO-avond geven we het woord aan vier van hen. Het leuke is dat de onderwerpen en de relatie theorie-praktijk sterk verschillen. Sommige scripties zijn sterk filosofisch gericht terwijl bij andere scripties de praktijk vooropstaat, en de bijdrage die filosofie daaraan kan leveren. Tijdens de avond kunnen de EBO-studenten een impressie krijgen van het brede veld dat EBO bestrijkt, inspiratie opdoen over het werkveld, bijpraten over EBO-thematiek en een indruk opdoen van het niveau van EBO-scripties.

De avond is open voor EBO-studenten, EBO-alumni en EBO premaster studenten.

Programma

Voorzitter: Prof.dr. Ruud Welten

Botsende logica’s in de hulpverlening - Krystel Honsbeek
Enerzijds de regeldrift van het management dat het proces van hulpverlening beheersbaar wil maken. Anderzijds de gepassioneerde welzijnsprofessional die per situatie de ruimte nodig heeft om met de cliënt te kijken wat er nodig is om deze te ondersteunen in noden en behoeften. Hoe kan de logica van het management binnen zorginstellingen het beste in overeenstemming worden gebracht met de interne goederen van de praktijk van hulpverlening? Is er een antwoord mogelijk? En in welke richting moet er dan gedacht worden?

Ricoeur, Heidegger en de zwijgende roep van het geweten - Ingeborg van den Bold
'Het geweten roept slechts zwijgend.' Volgens Ricoeur heeft deze zwijgende gewetensroep die Heidegger in Zijn en tijd ontwikkelt, niets te maken met anderen of met handelen. Ik onderzoek of Ricoeurs kritiek klopt met wat Heidegger in Zijn en tijd zelf zegt. En wat heeft Heideggers ‘niets-zeggende’ gewetensbegrip ons te vertellen?

Denken over Arbeid - Coen Urbanus
Door robotisering staat het moderne ideaal van arbeid voor een ieder onder druk. Als arbeid vooral een lastkarakter heeft, is dat een goede zaak; maar als arbeid objectief dan wel subjectief binnen onze cultuur moet worden gedacht als iets dat mensen noodzakelijk moeten verrichtten, dan is dit problematisch voor het individu en voor de samenleving. Aan de hand van werk van Hanna Arendt, Axel Honneth en Hans Achterhuis wordt deze kwestie belicht.

Bildung op de Nederlandse basisscholen anno 2015 - Monique Fischer
Bildung betekent kort gezegd de ontwikkeling tot een volmaakt, vrij mens. Bildung is 'hip'. Ik vraag me af: Kunnen we al spreken over Bildung op de basisschool? Wat zou dat kunnen betekenen? Wat zijn de mogelijkheden, de beperkingen? Is er in ons (basis)onderwijs sprake van een grondhouding die ruimte geeft voor Bildung? Met Nussbaum, Biesta, Nietzsche, Arendt, Bieri, Aristoteles en Bauman ga ik op zoek naar antwoord op deze vragen.

EBO Seminar 3: De commodificatie van de moraal

Donderdag 4 februari 2016 van 19.30- 21.30 uur

Locatie: DZ 008 (Dante Building)

Sprekers:

  • Dr. Inge Hermann (Saxion Hogeschool)
  • Drs. Joop de Zwart (Avans Hogeschool)

Het thema van de EBO-avond sluit aan bij het vak consumentisme, dat dezelfde dag van start gaat; het is echter beslist ook actueel voor toegepaste ethiek. Waar moraliteit voorheen werd gezien als een kritische kracht tegenover de markt, daar wordt moraliteit vandaag zelf een product en een management-tool. Sommige filosofen spreken in dit verband van de 'externalisering van de moraal'; anderen van de 'commodificatie'. Hoe herkennen we deze ontwikkeling en hoe erg is het dat ze optreedt? Beter dan niets, of desastreus voor de moraal?

De eerste inleider van de avond is dr. Inge Hermann, assistent lector Toerisme bij Saxion Hogeschool. Zij doet onderzoek naar het zogenaame 'Gap-Year' toerisme. Een recent maar sterk opkomend fenomeen, waarbij vers afgestudeerde scholieren worden overgehaald met 'morele' redenen om 'goed te doen', ' iets te betekenen', ' het verschil te maken'. Een reisorganisatie staat garant voor jouw moraliteit. 'Kies bewust!' Maar wordt ondertussen de moraliteit geen object en wordt de mens als consument hierdoor paradoxaal genoeg niet 'verlost' van de noodzaak zelf een weloverwogen keuze te maken?

De tweede inleider van de avond is drs. Joop de Zwart, docent Avans Hogeschool. Drs. De Zwart hoopt zeer binnenkort te promoveren op een proefschrift naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als interpretatieve praktijk. De objectivering of externalisering van moraliteit is een belangrijk thema in het proefschrift. 'Is er nog plaats voor ethiek als deze gereduceerd wordt tot 'management tools'? Wordt door een 'toolbox-benadering' van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de moraliteit weggehaald bij professionals? Wordt ethische reflectie vervangen door het voldoen aan de criteria van een of ander keurmerk?'

Na de inleidingen zullen twee student-referenten kort reageren op de presentaties. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie.

Borrel na afloop.

EBO Seminar 4

Donderdag 3 maart 2016 van 20.00 - 22.00 uur

Locatie: DZ 003 (Dante Building)

Externe gastspreker: Prof. Daryl Koehn

Titel: Are the New Benefit Corporations Truly Beneficial?

In the US and England the hot new  benefit corporation is exploding. This corporation is a new, legal form of for profit social enterprise. Should we be happy about this development? Are these new corporations truly beneficial?

Borrel na afloop.

EBO Seminar 5 - GEANNULEERD

Dit seminar gaat helaas niet door, maar deelname aan de Dag van de Filosofie is natuurlijk wél mogelijk! Het thema van de Dag van de Filosofie (zaterdag 16 april 2016 in De NWE Vorst te Tilburg) zal dit jaar zijn: ‘grenzen’.

EBO Seminar 6

Donderdag 9 juni van 14.00 – 18.00 uur

Locatie: CZ 110 (Cobbenhagen Building)

Programma

Keynote spreker: Prof.dr. J. Bransen (RU Nijmegen)

Titel: Liefdeloos Management

Het management denken dat in de 19e eeuw ontstond in de slipstream van de Verlichting had geen oog voor liefde. Het negeerde liefde achteloos, zonder zelfs maar een mening te hebben over de betekenis ervan. Dit had niet alleen te maken met een rationeel gemotiveerde afkeer van emoties, maar ook met het miskennen van de betekenis van 'special relations' voor instrumentele doelmatigheid. Formele onpartijdigheid moest al het werk kunnen doen. De keynote speaker Prof. Dr. J. Bransen zal in zijn kritische lezing daar engagement en betrokkenheid tegenover zetten en daarnaast ook intimiteit, inspiratie en onbaatzuchtigheid. Twee referenten en een studentenpanel zullen het thema management en liefde verder uitdiepen.

Tweede spreker: Janny Kuijpers (Tactus Verslavingszorg)

Titel: Manager zoekt bezieling

De meeste managers in de gezondheidszorg hebben hun oorsprong in de directe cliëntenzorg. Hun bezieling haalden zij uit hun core business. Het verbeteren van de gezondheid en welzijn van cliënten, hun omgeving en de maatschappij. Als manager konden zij daar met hun professionele kennis invloed op uit oefenen.
Afgelopen jaren heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan die grote invloed hebben op managers in de gezondheidszorg en hun bezieling:

  1. Positie en reputatie van managers en management in het algemeen.
  2. Positionering managers naast/versus professionals.
  3. Veranderingen in de zorgmarkt; verandering van het sociaal economische model; de intrede van het Angelsaksische denken in de zorg.

Mevrouw Kuijpers neemt de deelnemers mee in deze ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de bezieling van managers en de liefde voor de core business en het eigen vak.

◊ Tijdens deze bijeenkomst zullen ook vier EBO-studenten hun werk presenteren.

◊ Borrel na afloop.