Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Milieu

Wat betreft het milieu lopen bij Tilburg University op het moment projecten op de volgende aandachtsgebieden:


CSR ledampen

Energie

Tilburg University streeft vanaf 2013 naar een jaarlijkse energiebesparing van 2% tot 2020.

energieverbruik

Wat kan jij doen?

 • Zet de computer en het scherm uit op studie- en werkplekken als ze niet in gebruik zijn.
 • Zet de beamer uit na een college of presentatie.
 • Doe het licht uit als je je kamer of collegezaal verlaat.

Energieverbruik

In 2014 is het energieverbruik op de campus flink omlaag gegaan!


Om een beeld te krijgen van het energiegebruik van Tilburg University monitoren we alle verbruiken. Dit gebeurt met een digitaal meetsysteem. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen energiebesparende maatregelen worden genomen. 

De hier genoemde gegevens voor warmte en gas zijn gebaseerd op daadwerkelijk gebruik met graaddagencorrectie.


2016:

         Deelname Warme Truiendag    

2015:

          Deelname Warme Truiendag

2014:

2013:

 • Structurele verlaging van de verwarming met 1 graad. Besparing ca 50.000,- per jaar
 • Bij Tilburg University wordt de ingekochte stroom vergroend met de aankoop van groengarant-certificaten van duurzaam opgewekte stroom uit waterkrachtcentrales in Scandinavië.

Onze afspraken

 • Meerjarenafspraken Energie Efficiency plan in samenwerking met VSNU
 • Toekomstvisie Hoger Onderwijs
 • Klimaatconvenant gemeente Tilburg

Meer informatie (projectleden)

Terug naar boven
CSR containers

Afval

Tilburg University streeft naar afvalscheiding aan de bron van specifiek afval en recycling/verbranding van nagescheiden restafval met energieterugwinning. Daarmee willen we zo hoog mogelijk op de Ladder van Lansink komen. Door nascheiding ontzorgen we medewerkers , studenten en bezoekers. Medewerkers en studenten streven er naar om zo min mogelijk afval produceren.

Wat is er bereikt?

 • 42.000,- besparing op transport en verwerking van ons afval (2013).
 • Ontzorging van studenten, medewerkers en bezoekers.
 • Verbeteren van het milieu.

Wat doen we?

 • We scheiden afval bij de bron (bronscheiding).
 • Er zijn ondergrondse afvalcontainers waardoor er minder overlast is.
 • We doen aan (na)scheiding en recycling van afvalstromen (door Van Happen).
 • Reduceren van restafval  en oud papier door dubbelzijdig kopiëren en digitalisering.
 • We houden de campus schoon.
 • Er is cradle-to-cradle sanitair papier.
 • Er ligt inmiddels 1791 vierkante meter cradle-to-cradle vloerbedekking van Desso in de gebouwen van de universiteit. In 2015 wordt er nog eens 7800 vierkante meter in het Simon gebouw gelegd.
 • We maken gebruik van Ecover schoonmaakmiddelen.
 • Op de campus worden jaarlijks ca 150 fietsen achtergelaten. Hier wordt een goede bestemming voor gezocht.
 • Plastic to Plastic: de firma CWS neemt wikkelfolie van de pallets waarop geleverd is, weer in. Van het materiaal worden weer plastic zakken gemaakt.

Onze afspraken

 • Regelgeving zoals die is opgenomen in artikel 14.4 van het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) 2009 -2021: Afvalscheiding door bedrijven.
 • Zie ook onze visie op afval.

Meer informatie

Terug naar boven

CSR bio food

Food

Tilburg University streeft naar een duurzame voedselproductie, reductie van afval en een veilige werkomgeving.

Wat is er bereikt?

Wat doen we?

 • We stellen duurzame eisen in de aanbesteding voor catering.

Onze afspraken

Criteria voor duurzaam inkopen van catering:

 • Gebruik maken van verpakkingen met een lage milieubelasting in de levenscyclus zoals papier, kartonlaminaat, afbreekbaar plastic.
 • Vuilniszakken gebruiken van polipropyleen of polyethyleen.
 • Milieuvriendelijke Eco-schoonmaakmiddelen gebruiken.
 • Bronscheiding en reductie van afvalstromen.
 • Retour nemen van emballage en verpakkingsmaterialen.
 • Aanbieden van duurzame voedingsmiddelen (zoals Fairtrade, MSC, Bio, UTZ)
 • Veilige werkomgeving voor medewerkers

Meer informatie

Terug naar boven

CSR oplaadpunt

Mobiliteit

Tilburg University heeft een beleid voor het woon-werkverkeer en dienstreizen van 2600 medewerkers en ca 13.000 studenten en wil dit verder ontwikkelen.

Wat is er bereikt?

Er is een ruim aanbod van alternatieven voor auto- en vliegreizen.

Wat doen we?

 • Openbaar vervoer: er is een uitstekende busverbinding met de universiteit. Aansluittijden zijn verbeterd in overleg met Gemeente Tilburg en provincie Noord Brabant. Via onze website en narrow casting verstrekken we actuele informatie over het openbaar vervoer. De universiteit ligt naast het treinstation Tilburg Universiteit.
 • Woon-werkverkeer: er bestaat een aantrekkelijke fiscale faciliteit voor de aanschaf van een fiets. Medewerkers worden gestimuleerd om dicht bij de universiteit te gaan wonen door een tegemoetkoming in de verhuiskosten te bieden en de afbouw van reiskostenvergoeding na een dienstverband van 4 jaar.
 • De naam van het NS-station ‘Tilburg West’ is gewijzigd in ‘Tilburg Universiteit’.
 • Op het campusterrein is een ruim aanbod oplaadpunten voor elektrische auto's aanwezig. De oplaadpalen zijn openbaar en door iedereen met een laadpas te gebruiken. De beschikbaarheid van de palen is o.a. te zien via oplaadpalen.nl en de Nuon Laadpunten App. Bekijk hier de exacte locaties.
 • Bedrijfsauto op aardgas.
 • Carsharing: medewerkers en studenten bij Tilburg University kunnen gebruikmaken van ons carsharing-concept. StudentCar is gebaseerd op het concept van carsharing waarbij je al een auto kunt huren voor een periode van een paar uur. StudentCar is ideaal voor de student of medewerker die een auto wil gebruiken voor bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, winkelen, bezoekjes e.d.

Meer informatie

Terug naar boven
CSR koeling servers

ICT

De universiteit wil zo effectief mogelijk en minst milieubelastend apparatuur gebruiken. Medewerkers en studenten vragen we apparatuur uit te zetten als die niet in gebruik is. Ook kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheden voor het werken en ontmoeten op afstand.

Wat is er bereikt?

 • Energiebesparing.
 • Vermindering van afval.

Wat doen we?

 • We bieden tools en mogelijkheid om off-campus te werken. Hierdoor is het mogelijk om op een andere locatie te werken, te studeren en te vergaderen. Dit draagt bij aan een afname van het aantal dienstreizen en uiteindelijk ook aan de reductie van CO2-uitstoot.
 • Waar mogelijk werken we met andere universiteiten samen aan oplossingen en delen we IT-infrastructuur. Bij nieuwe projecten/vernieuwingen wordt nadrukkelijk gekeken naar cloudoplossingen. Grote cloudleveranciers (zoals Google) hebben efficiëntere datacenters.
 • Afvoer van apparatuur voor hergebruik of recycling: onze overtollige en verouderde ICT apparatuur wordt hergebruikt of gerecycled. Hiervoor wordt samen gewerkt met een gespecialiseerd, door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend, bedrijf.
 • De universiteit bezit twee verschillende serverruimtes waarvan één gericht wordt gekoeld. Door een specifieke opstelling van de servers hoeft niet de hele ruimte gekoeld te worden.
 • Het streven is nu om beide serverruimtes lokaal te koelen.
 • Samen met de gemeente Tilburg onderzoeken we of we een serverruimte kunnen delen.

Meer informatie

Terug naar boven
CSR groen dak

Bouwen

Tilburg University zoekt actief en structureel naar duurzame alternatieven voor bouw-, verbouw- en renovatieactiviteiten. Deze toetsen aan vastgelegde criteria voor energiezuinigheid en milieuaspecten.

Wat is er bereikt?

 • Minder nieuwbouw nodig.
 • Duurzame renovaties volgens GreenCalc (A-status Faculty Club).

Wat doen we?

 • We maken efficiënter gebruikmaken van beschikbare gebouwen: Tilburg University wil met het ruimteverdeelmodel efficiënter gebruikmaken van de beschikbare gebouwen. Zo is nieuwbouw niet nodig, maar kan het huisvesten van studenten en medewerkers met de bestaande vastgoedportefeuille worden opgevangen.
 • Gebruik van duurzame materialen: gebruik van bouwmaterialen met een lage milieu-impact, hergebruik van de gebouwstructuur, verantwoorde herkomst van materialen en minimaliseren van het onderhoud door robuust te ontwerpen.
 • Renovatie Cobbenhagen Building en bouw Faculty club.
 • In het geval van renovaties zal Tilburg University als onderdeel van het voorlopig ontwerp met een energie-expert een kosten-batenanalyse opstellen. Aan de hand van deze analyse, het beschikbare budget en de toekomstige bestemming van het pand, zullen energie-economisch verantwoorde maatregelen worden doorgevoerd. De projectleider van de renovatie krijgt een aantal kernvariabelen mee: budget, tijd, scope en kwaliteit. In de variabele kwaliteit zal per 2013 ook een energiebesparingsdoelstelling zijn genoemd zoals in het Energie Efficiency Plan is weergegeven.

Meer informatie

Terug naar boven

CSR toptas

Introductieweek nieuwe studenten (TOP-week)

Tijdens de TOP-week (Tilburg Orientation Program) maken nieuwe studenten voor het hoger onderwijs kennis met elkaar en met de stad. Een aantal studenten heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een duurzamere week. De organisatie van de TOP-week heeft een aantal maatregelen genomen:

 • Drukwerk wordt op duurzaam papier geprint.
 • Alle plastic bekers in de TOP-week zijn biologisch afbreekbaar.
 • Afval (gft en afval) wordt gescheiden en separaat afgevoerd.
 • Petflessen en plastic worden ingeleverd en gerecycled.
 • Overgebleven maaltijden worden naar Pater Poels en de voedselbank gebracht.
 • Licht & geluid leveranciers kiezen voornamelijk voor LED verlichting en andere energie-efficiënte apparatuur.
 • (externe) Partijen worden beboet wanneer zij een standplaats vervuild achterlaten opdat locaties zo min mogelijk overlast ondervinden van de TOP.
 • Bierkannen Tilburg University Cantus (TUC) zijn in eigen bezit en worden jaarlijks hergebruikt.
 • Verbruik van kantoorartikelen en printen worden door organisatie worden tot een minimum beperkt.
 • Steun aan een goed doel (duurzame samenleving).
 • Communicatie naar deelnemers geschiedt voornamelijk digitaal.

Voor 2014 heeft de TOP-week nieuwe projecten:

 • De kenmerkende schoudertas is van duurzaam juten materiaal gemaakt. Dit in samenwerking met Pure Jute
 • Voor zover mogelijk gaan we kiezen voor hybride of op aardgas rijdende bestelbussen.
 • De kleding van de organisatie zal hergebruikt gaan worden.
 • TOP applicatie zal op termijn het programmaboekje en TOP-krantje vervangen. De app vervangt op termijn dus een groot deel van het drukwerk.
 • Behalve de gebruikelijke eetkraampjes zal er deze editie ook biologisch en verantwoord bereid voedsel aangeboden worden.

TOP is nu nog vol op bezig met de organisatie van de nieuwe editie van de TOP-week. Met iedere partij zal besproken worden of het product of de dienst die ze leveren op een duurzame wijze geschiedt of kan geschieden.

Ideeën of suggesties zijn verder natuurlijk altijd welkom, TOP wil de week zo duurzaam mogelijk maken en staat dus voor alles open.

Terug naar boven energieverbruik