Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Huisregels Tilburg University

Om het verblijf op de Tilburg University campus zo aangenaam mogelijk te maken vind je hieronder regels ten aanzien van het gebruik van de universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire voorzieningen. U wordt geacht zich aan de regels te houden.

Inleidende paragraaf

 1. Een ieder die zich bevindt op universitaire terreinen, in universitaire gebouwen en/of gebruik maakt van universitaire voorzieningen, dient zich te houden aan de geldende voorschriften, alsmede aan door of namens het College van Bestuur gegeven aanwijzingen.

  Onder voorzieningen worden mede begrepen materiële voorzieningen ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

  Desgevraagd dient een ieder zich te legitimeren via een University card dan wel met een wettelijk erkend identiteitsbewijs.

  Een ieder dient zich zodanig te gedragen dat:
  1. Aan de universiteit en/of derden, direct noch indirect schade wordt berokkend dan wel overlast wordt bezorgd;

  2. Geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van de universiteit of van derden;

  3. Niet gehandeld wordt in strijd met bij of krachtens wet gegeven voorschriften;

  4. Geen handelingen worden verricht, dan wel nagelaten in strijd met hetgeen ook volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en niet wordt gehandeld in strijd me aan TiU geldende voorschriften, zoals onder meer de bepalingen inzake handhaving rookbeleid en de aan TiU geldende gedragsregels voor het gebruik van internet.

 2. Het college van bestuur kan degene die handelt in strijd met het bepaalde in het voorgaande artikel, de toegang tot de universitaire terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen, geheel of ten dele, voor een termijn van maximaal één jaar verbieden. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

 3. Een decaan of directeur van een dienst kan in spoedeisende gevallen, namens het college van bestuur, degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 1, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ressorterend onder de desbetreffende beheerseenheid, ontzeggen voor maximaal zeven dagen. Hij meldt zulks terstond aan het college van bestuur onder opgave van de redenen. Hij kan het college van bestuur verzoeken de duur van de maatregel te verlengen, en/of de maatregel uit te breiden.

 4. De secretaris van de universiteit kan in spoedeisende gevallen, namens het college van bestuur, degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 1, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ontzeggen voor maximaal zeven dagen. Hij meldt zulks terstond aan het college van bestuur onder opgave van de redenen. Hij kan het college van bestuur verzoeken de duur van de maatregel te verlengen, en/of de maatregel uit te breiden.

 5. Een besluit als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, wordt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet genomen dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

 6. Tegen besluiten op grond van deze regeling, voor zover het betreft studenten die zijn ingeschreven aan Tilburg University, bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs.

Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur in zijn vergadering van 2 oktober 2001 en treedt in werking met ingang van 3 oktober 2001.

Terug naar boven

Algemene huisregels Tilburg University

 • 1.1. Rollerskates, skeelers, skateboarden en andere (on)gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn in alle gebouwen van TiU verboden, met uitzondering van hulpmiddelen gebruikt door personen met een functiebeperking en transportmiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.

 • 1.2. Mobiele telefoons moeten zijn uitgeschakeld in onderwijs- en examenruimtes, het stiltecentrum, de aula en de bibliotheek.

 • 1.3. Rijwielen mogen uitsluitend worden gestald in de fietsenrekken of de rijwielkelder. Het is niet toegestaan om rijwielen tegen de gebouwen of in de plantsoenen van de campus te plaatsen. Het is niet toegestaan om rijwielen mee te nemen in de gebouwen, uitgezonderd dienstfietsen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 1.4. Het meenemen van dieren in de gebouwen van Tilburg University is niet toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden die personen met een functiebeperking behulpzaam zijn. (de zogenaamde sociale hond; SOHO)

 • 1.5. Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de gebouwen van TiU betreden. Het verblijf in de gebouwen vindt onder directe verantwoording van de begeleiding plaats.

 • 1.6. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is Tilburg University niet aansprakelijk.

 • 1.7. a. In alle gebouwen van Tilburg University, maar ook in nabijheid van (hoofd)ingangen, geldt een rookverbod en een verbod op het gebruik van de e-sigaret en smoker. We verwijzen je naar de rookzones, welke aangegeven zijn middels rookpalen met hierop “Smoking area”. Op de plattegrond is te zien waar je deze kan vinden.
  b. Op het hele terrein en in alle gebouwen van Tilburg University geldt een verbod op het gebruik van en handel in verdovende middelen.

  Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

 • 1.8. Op de terreinen en in alle gebouwen van Tilburg University is het kopen en/of nuttigen van alcohol onder de 18 jaar verboden. Het is tevens verboden alcohol door te spelen of te verkopen/schenken aan minderjarigen of mensen die op verzoek van horeca exploitanten en hun medewerkers geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Er mag geen alcohol verkocht/geschonken worden aan in staat van dronkenschap verkerende personen, of aan hen die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Er mogen geen spelletjes worden gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd.

 • 1.9. Medewerkers van de afdeling Safety & Security kunnen personen van de terreinen en in alle gebouwen van Tilburg University weren die onder invloed zijn van drank of andere verdovende middelen. Safety & Security rapporteert een geconstateerde overtreding aan het College van Bestuur.

 • 1.10. Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst in algemene verkeersruimtes zoals hallen, trappenhuizen, gangen en vluchtwegen en voor nooduitgangen.

 • 1.11. Iedereen die in de gebouwen of op het terrein van Tilburg University direct of indirect schade toebrengt aan de universiteit en/of derden, kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 • 1.12. De campus van Tilburg University is autovrij.
  Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals voor taxi's, personen met een functiebeperking en bij de noodzakelijke uitvoering van werkzaamheden kunnen (personen-)auto's tot de campus worden toegelaten en deze mogen parkeren op de daartoe aangewezen plaatsen.

  Auto's kunnen worden geparkeerd op een van de parkeerterreinen (te bereiken via de Warandelaan of Hogeschoollaan) of langs de Hogeschoollaan of de prof. Cobbenhagenlaan. De aangrenzende straten in woonwijken (bij de prof. Verbernelaan) dienen te worden gemeden om overlast voor de bewoners te beperken.

 • 1.13. Alle op de campus van Tilburg University geldende gebods- en verbodsaanduidingen, alsmede aanwijzingen door daartoe bevoegde personen, zoals beveiligingsbeambtes en bedrijfshulpverleners, moeten worden nageleefd.

 • 1.14. Het plakken van posters, pamfletten, briefjes en dergelijke is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde borden en alleen als het geen commerciële doelen dient. Tevens zijn hierbij de huisregels promotieactiviteiten van toepassing.

 • 1.15. Het is niet toegestaan om zonder toestemming goederen van Tilburg University mee te nemen. Controle kan worden uitgevoerd door de afdeling Safety & Security.

 • 1.16. Het is niet toegestaan om voor commerciële doelen privé-telefoonnummers en/of apparatuur aan de telefoons, computers en netwerken van Tilburg University te programmeren en/of te koppelen.

 • 1.17. Fotograferen en/of filmen in de gebouwen en/of op de terreinen van Tilburg University, door de media en/of derden, anders dan voor beperkt gebruik in de privésfeer, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Communicatie & Marketing en/of Safety & Security van Tilburg University. Bij fotograferen en/of filmen van onderwijsaangelegenheden is voorafgaande toestemming vereist van de betreffende faculteitsdirecteur.

 • 1.18. Het is niet toegestaan om persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen door te geven aan derden en/of te dupliceren. Bij misbruik en/of verlies wordt de houder financieel aansprakelijk gesteld.

 • 1.19. Het nuttigen van drank en/of etenswaar in onderwijs- en examenruimtes, het stiltecentrum, de aula en de bibliotheek, is niet toegestaan. Flesjes water zijn wel toegestaan.

 • 1.20. Het is niet toegestaan om meubilair van Tilburg University in een andere ruimte te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van Facility Services via de Facility Servicedesk.

 • 1.21. Voor een aantal items is een separate regelgeving van toepassing, te vinden in onderstaande paragraaf 'Aanvullende huisregels voor medewerkers en kantoorgebruikers'.
Terug naar boven

Aanvullende huisregels voor medewerkers en kantoorgebruikers

 • 2.1. Ophangen van schilderijen en dergelijke mag alleen geschieden aan het aanwezige railsysteem en/of anderszins indien dit wordt uitgevoerd door Facility Services.

 • 2.2. De afdelingsgebonden pantryruimtes voor de koffie- en theevoorziening, het aanwezige serviesgoed en de apparatuur dienen goed te worden onderhouden.

 • 2.3. Klachten over de voorzieningen en installaties in de gebouwen en/of op het terrein van Tilburg University, alsmede over de dienstverlening van Facility Services, kunnen worden gemeld via de Facility Servicedesk.

 • 2.4. Ventilatieopeningen in de vensterbanken moeten vrij zijn. Voor de glasbewassing moeten de ramen goed bereikbaar zijn. Inblaas- en afzuigroosters voor de ventilatie-/klimaatbeheersing mogen niet worden afgeplakt of afgedekt.

 • 2.5. De werkplek moet ordelijk worden gehouden. Bewaren van afval, kratten, flessen en/of dozen en dergelijke is niet toegestaan.

 • 2.6. Het verwijderen van chemisch afval moet geschieden via de aanwezige chemobox. Papier moet worden afgevoerd in de papiercontainers. Voor het afvoeren van grof (chemisch) materiaal dient contact te worden opgenomen via de Facility Servicedesk.

 • 2.7. Het gebruik van niet kantoorgebonden (huishoudelijke) elektrische apparaten, anders dan in horeca-ruimtes, is niet toegestaan. Deze apparatuur betreft onder meer: kachels, kookplaten, koffiezetters, waterkokers, magnetrons, diepvriezers, friteuses, tosti-ijzers, ovens, drank-/snackautomaten.

  Een uitzondering geldt voor pantry-ruimtes waar de volgende voorzieningen kunnen worden geboden: koelkast, koffie-apparaat, koud- en heetwatervoorziening en vaatwasser. In ruimtes, anders dan horeca-ruimtes en pantry's kan, uitsluitend in overleg met en ter beoordeling van de afdeling Huisvesting, een kleine koelkast worden geplaatst mits de belasting van het elektriciteitsnet dit toelaat en de normale regels voor hygiëne en veiligheid in acht worden genomen.

 • 2.8. Het is niet toegestaan meer personen in een ruimte onder te brengen dan waarvoor de ruimte is ingericht. Tevens mogen ruimtes uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn ingericht. De Arbo-wetgeving en gebruiksvergunning zijn hierop van toepassing.

 • 2.9. De opslag van materialen op de werkplek moet zoveel mogelijk worden vermeden. De werkplek mag niet worden gebruikt als opslagruimte. Papieropslag dient zoveel mogelijk in dichte kasten plaats te vinden.

 • 2.10. Het op de werkplek nuttigen en/of opslaan van alcoholische dranken voor consumptiedoeleinden alsmede het nuttigen van alcoholische dranken onder werktijd is niet toegestaan.

  Een uitzondering hierop betreft georganiseerde borrels, zoals tijdens recepties, lunchbijeenkomsten e.d. in daarvoor ingerichte locaties, in overleg met Facility Services of wanneer deze zijn aangevraagd via de Catering. In de horecagelegenheden op de campus is eenieder vrij om de daar aangeboden consumpties te nuttigen met inachtneming van de Algemene Huisregels en de geldende wettelijke voorschriften.

 • 2.11. Het op de werkplek bewaren van levensmiddelen, anders dan voor beperkt eigen gebruik, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om maaltijden te nuttigen in verkeersruimtes die hier niet voor zijn ingericht.

 • 2.12. Bij het verlaten van de werkplek moet zoveel mogelijk apparatuur en de verlichting zijn uitgeschakeld om energieverspilling te voorkomen. Tevens moet de werkplek na gebruik worden afgesloten.

 • 2.13. Het gebruik van goedgekeurde elektra-verdeeldozen is toegestaan, mits geen overbelasting van de electragroep ontstaat. Het aan elkaar koppelen van elektra-verdeeldozen is niet toegestaan.

 • 2.14. Het gebruik van goedgekeurde verlengkabels is toegestaan, mits deze geheel zijn afgerold en de toegestane belasting niet wordt overschreden.

 • 2.15. Voor een aantal specifieke ruimtes en zaken gelden separate regels:
Terug naar boven

Aanvullende huisregels voor leveranciers en monteurs

 • 3.1. Het is alleen toegestaan om met een vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden open vuur te gebruiken, te lassen, slijpen, of werkzaamheden in een gebouw te verrichten waarbij rook, stof, dampen en/of gassen vrijkomen. Deze vergunning dient te zijn verstrekt en ondertekend door Facility Services.

 • 3.2. Alle technische apparatuur en gereedschap in gebruik op het TiU-terrein en/of in deTiU-gebouwen dient te zijn gekeurd en te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

 • 3.3. Het is niet toegestaan om (vracht)auto's op het campusterrein van Tilburg University te parkeren.

  Laden en lossen, bij grote partijen en/of gereedschap/materiaal, is gedurende een korte tijd vóór 08:30 uur, toegestaan; hiervoor dient contact te worden opgenomen (via de intercom bij de slagboom) met de afdeling Beveiliging.

  Laden en lossen na 08:30 uur is alleen toegestaan aan de loswal/magazijn (achterzijde Koopmans building, te bereiken via de Warandelaan) en aan de dienstingang van het restaurant (achterzijde Food Plaza, te bereiken via de Hogeschoollaan). Het is niet toegestaan om met de auto buiten de voor autoverkeer bestemde wegen te berijden.

 • 3.4. Het maximaal toelaatbare gewicht voor (vracht)auto's op het TiU-campusterrein bedraagt 15 ton met een maximale asdruk van 10 ton. De maximale lengte bedraagt voor een trailercombinatie 14,20 meter, en voor een bakwagen 11,00 meter. De maximaal toelaatbare hoogte bedraagt 3,75 meter.

 • 3.5. Het is niet toegestaan met de opgedragen werkzaamheden aan te vangen alvorens de opdrachtgever van Tilburg University en/of Facility Services hiervan in kennis is gesteld.
Terug naar boven

Aanvullende huisregels promotieactiviteiten

Promotieactiviteiten

Aanvragen voor promotieactiviteiten bij de Tilburg University worden door de Facility Service Desk getoetst aan de Huisregels Promotieactiviteiten. Deze huisregels zijn van toepassing voor zowel studenten en medewerkers van de universiteit, als externe partijen. De Huisregels Promotieactiviteiten behoren als aanhangsel bij de Huisregels Tilburg University, die hiermee onverminderd van kracht blijven. Uiteraard zijn er aanvragen denkbaar waarbij door de aard en/of omstandigheden van de activiteit, hetgeen beschreven is in deze huisregels onvolledig dekkend is. Daarom vindt altijd een toets plaats door de Facility Service Desk die in een dergelijk geval via de lijnorganisatie kan opschakelen voor advies.


Algemene informatie

 • Alle aanvragen voor promotieactiviteiten dienen te verlopen via de Facility Service Desk.
 • Commerciële activiteiten door niet aan de universiteit verbonden personen, bedrijven en instellingen, zijn niet toegestaan.
 • De volgende promotieactiviteiten zijn, met inachtneming van de Huisregels Promotieactiviteiten, toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen in de gebouwen en op het universiteitsterrein:
  • Ophangen van posters;
  • Verspreiden van flyers;
  • Huren van informatiestands;
  • Ophangen banners;
  • Plaatsen van toestellen en/of objecten.
 • Alle promotieactiviteiten worden getoetst aan de Huisregels Tilburg University en de Huisregels Promotieactiviteiten. U wordt dan ook verzocht deze huisregels goed door te nemen voor het indienen van uw aanvraag.
 • Voor activiteiten met betrekking tot universitaire verkiezingen gelden specifieke regels: de Huisregels Promotieactiviteiten bij Verkiezingen.
 • Het huren van informatiestands, ophangen van banners en plaatsen van objecten is aanvraag plichtig. Uw aanvraag moet ingediend worden bij de Facility Service Desk.
 • Controle op naleving van de Huisregels Promotieactiviteiten wordt uitgevoerd door de afdeling Safety & Security. Aanwijzingen door de afdeling Safety & Security dienen te worden opgevolgd.

Activiteit aanvragen

Wilt u een activiteit organiseren en aanvragen? Toets uw wensen dan eerst zelf ook aan de Huisregels Tilburg University en de Huisregels Promotieactiviteiten. Neem vervolgens contact op met de Facility Service Desk. Zet in deze mail alle informatie over de activiteit, zoals datum, tijden, locatie, benodigdheden. De Service Desk toetst beschikbaarheid en of de onderdelen in de aanvraag voldoen aan de huisregels.


Huisregels promotieactiviteiten

Hieronder treft u de op de universiteit geldende Huisregels Promotieactiviteiten aan. De kosten van ontstane schade, als gevolg van het niet naleven van deze regels worden verhaald op de overtreder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het verwijderen van stickers en posters of het opruimen van flyers. Zorg dus zelf voor het schoon en netjes achterlaten van de locatie.

Ophangen van posters

 1. Aan verenigingen aangesloten bij Tigeak kunnen posterlocaties worden toegewezen. Meer informatie hierover via: tigeak@tilburguniversity.edu
 2. Niet-commerciële posters (max. 45 x 75 cm) mogen enkel worden opgehangen op de daartoe bestemde algemene posterborden in:
  • Restaurant;
  • Cobbenhagen building;
  • Prisma building;
  • Academia building;
  • Esplanade building.
 3. Het is niet toegestaan om:
  • Buiten de daarvoor bestemde borden posters op te hangen. Deze posters zullen onmiddellijk worden verwijderd. Posters op betonnen zuilen, ramen en deuren zijn derhalve niet toegestaan. Maak vooral gebruik van digitale media om uw evenement onder de aandacht te brengen. Dit vanuit duurzaamheidsoogpunt en u heeft veel beter inzichtelijk of u de doelgroep heeft kunnen bereiken;
  • Posters/mededelingen van anderen te verwijderen en/of er een poster/mededeling overheen te hangen;
  • In de gebouwen of op het universiteitsterrein stickers te plakken. Dit geldt zowel voor de eigendommen van de universiteit, als voor de eigendommen van medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit;
  • Posters te hangen op posterplekken die aan een ander zijn toegewezen.
 4. Direct na afloop van het evenement dienen alle posters door uzelf weer te worden verwijderd. Controle hierop zal door Tigeak worden gedaan.
 5. Buiten het universiteitsterrein gelden de regels van de gemeente Tilburg.

Verspreiden van flyers

 1. Het uitdelen van flyers en folders is uitsluitend toegestaan:
  • Voor het Restaurant: buiten bij de ingang van het restaurant (niet tussen de schuifdeuren);
  • Op de campus: bij de (te huren) promotiestand op de Esplanade;
  • In universiteitsgebouwen: bij collegezalen, uitsluitend in combinatie met het collegepraatje voor studenten en met toestemming van de docent.
 2. Het is niet toegestaan flyers op te hangen aan vervoersmiddelen.
 3. Overgebleven flyers moeten direct na afloop van uw evenement door u zelf worden verwijderd/opgeruimd.
 4. De flyers moeten studie of student gerelateerd zijn.
 5. Commerciële, religieuze of politieke partijen is het niet toegestaan te flyeren uit naam van hun doelstelling op de universiteitscampus.


Huren van informatiestands

 1. De universiteit heeft de beschikking over 2 informatiestands. Deze staan voor het Goossens building.
 2. De stands zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door studenten- en studieverenigingen die zijn verbonden aan de universiteit. Eén vereniging mag maximaal 2 dagen per week 1 stand huren.
 3. Op werkdagen, van maandag t/m vrijdag, kan tussen 08.30 uur en 17.00 uur gebruik worden gemaakt van de stands.
 4. De stands moeten altijd worden gereserveerd via de Facility Service Desk. Dit kan maximaal voor 3 maanden vooruit. De stand kan aangevraagd worden via deze webpagina.
 5. De kosten bedragen € 27,50 per stand, per dag. Bij het niet tijdig annuleren worden deze kosten alsnog in rekening gebracht(deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd). Annulering dient schriftelijk (per mail facilityservicedesk@tilburguniversity.edu) en minimaal 10 dagen voorafgaand te gebeuren.
 6. Het is niet toegestaan toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonenden of de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. Op aanwijzing van de afdeling Safety & Security moet de geluidsinstallatie zachter of uit worden gezet.
 7. Er mogen geen borden, artikelen of displays worden geplaatst op een afstand, verder dan 1,00 meter vanuit de stand.
 8. Bij het aanvragen van de stand(s) moet, indien van toepassing, worden vermeld welke producten zullen worden uitgedeeld. Voor producten die niet zijn aangevraagd is geen toestemming gegeven en mogen derhalve niet worden uitgedeeld. Ter plekke toestemming vragen is niet mogelijk.
 9. Het uitdelen van consumptieve producten moet worden aangevraagd bij de Facility Service Desk. Zij toetsen dit op HACCP regelgeving en concurrentiegevoeligheid.
 10. Het is niet toegestaan materialen aan de dwarsliggers of aan het doek van de stand te bevestigen.
 11. Restafval dient door uzelf te worden opgeruimd. Indien u niet voldoende heeft aan de afvalbak die op de Esplanade staat, kunt u een extra container aanvragen. Deze moet door uzelf worden geledigd in de grote container achter het Koopmans building. Indien dit niet gebeurt, zullen transportkosten bij u in rekening worden gebracht.
 12. Bij harde wind (vanaf windkracht 5 Beaufort) wordt de overkapping van de stands automatisch gesloten.
 13. De elektriciteitscapaciteit van een stand is maximaal 2300 watt. Bij hevige regenval wordt de elektriciteit afgesloten.
 14. Schade aan de stand, de container en/of het universiteitsterrein, alsmede eventuele schoonmaakkosten worden bij u in rekening gebracht.
 15. Skytubes en andere blaasmachines zijn verboden op de campus.
 16. Lopers op de campus zijn niet toegestaan. Verftoepassingen en zgn. “clean graffiti” zijn eveneens niet toegestaan.


Ophangen van banners loopbrug Library

 1. De banners aan de loopbrug moeten altijd worden gereserveerd via de Facility Service Desk. Dit kan maximaal voor 3 maanden vooruit. De banner kan aangevraagd worden via deze webpagina.
 2. Banners mogen uitsluitend worden opgehangen aan twee zijden van de loopbrug.
 3. Er mogen per dag maximaal zes banners worden opgehangen, drie aan iedere zijde, en slechts 1 per vereniging.
 4. Banners mogen maximale afmetingen hebben van 4 meter breed en 1 meter hoog.
 5. Facility Services zorgt voor het ophangen en verwijderen van de banners.
 6. Een dag voorafgaand aan de gereserveerde periode, de banner aanleveren in Dante building, kamer D 155. Een dag na de gereserveerde periode de banner hier weer komen ophalen.
 7. Een banner op de loopbrug kan voor maximaal 2 weken aaneengesloten worden gereserveerd.
 8. Banners blijven de gehele gereserveerde periode hangen, tenzij er bij Facility Services een aanvraag komt met voorrang, zoals bij de open dagen of corporate events. Ook bij harde wind zullen de banners worden verwijderd.
 9. Denk aan het milieu, kunststof of gelamineerde banners zijn niet duurzaam. Kies daarom, waar mogelijk, voor een digitale benadering van uw doelgroep.


Plaatsen van toestellen, objecten en/of stoepborden

 1. Voor het plaatsen van toestellen en/of gebruik van objecten is toestemming van Facility Service Desk vereist.
 2. Bij de aanvraag dient een volledige omschrijving van het toestel en/of object te worden gegeven, voorzien van een foto en zo mogelijk een plattegrond.
 3. De maximaal toegestane afmetingen, lengte x breedte, bedragen 2,00 x 2,00 m. Over de hoogte zal per toestel/object nader worden overlegd.
 4. Toestellen en/of objecten moeten Arbo-goedgekeurd zijn. Bij mogelijk gevaar voor gebruikers en omstanders moet er altijd een medewerker van het verhuurbedrijf aanwezig zijn.
 5. Al opgeblazen opblaastoestellen mogen uitsluitend worden geplaatst op het gazon nabij het Zwijsen building. Bij harde wind (vanaf windkracht 5 Beaufort) dient het toestel te worden neergelaten.
 6. Facility Service Desk heeft stoepborden-storestoppers beschikbaar voor postermateriaal.
 7. De volgende zaken/activiteiten zijn niet toegestaan:
  • Gebruik van ballonnen;
  • Kermisattracties;
  • Gebruik van dieren;
  • Het afdekken van het terrein met plastic en/of ander materiaal;
  • Het beschilderen en/of beplakken van bestrating;
  • Toestellen waarbij smeerolie en/of anderszins verontreinigende/vervuilende materialen worden gebruikt;
  • Caravans;
  • Auto’s en bussen dienen afzonderlijk te worden aangevraagd;
  • Clean graffiti (onder hoge druk schoonspuiten van een deel van het terrein door een mal waarbij een impressie zichtbaar achterblijft).

Goede doelen, politiek en religie

 1. Het is, behoudens met verleende toestemming door het College van Bestuur van Tilburg University of diens gedelegeerde, niet toegestaan reclame te maken voor een of meerdere:
  • Goede doelen;
  • Politieke partijen;
  • Religies en/of geloofsovertuigingen.
 2. Aanvragen ter afwijking van deze regeling dienen door het bestuur schriftelijk gericht te worden aan de Executive Board van Tilburg University.

Commerciële activiteiten

Commerciële activiteiten door niet aan de universiteit verbonden personen, bedrijven en instellingen, zijn niet toegestaan.


Verkiezingen

In de week van de Verkiezingen Medezeggenschapsorganen universiteit geldt een tijdelijke aanpassing van een aantal items uit de Huisregels Promotieactiviteiten. Deze items zijn opgenomen in de Huisregels Promotieactiviteiten Verkiezingen en worden vooraf getoetst aan de evenementen/actie die een studentenfractie wil uitvoeren. De exacte data voor deze periode worden vastgesteld door het stembureau van Tilburg University.

Terug naar boven