Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Vertrouwenspersonen

Wat zijn vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn er in principe voor iedereen op de universiteit en kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ook zijn ze aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en bezoekers op de campus die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Verder kan je bij ze terecht bij vermoeden van een misstand.

Tevens zijn zij aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Uitgangspunt hierbij is dat problemen in principe via de leidinggevende en naast hogere leidinggevende, ondersteund door de HR adviseur, opgelost moeten worden. Voor zaken die formeel niet rechtstreeks onder de klachtenregeling ongewenst gedrag vallen, kunnen studenten en medewerkers zich, afhankelijk van het probleem, wenden tot de examencommissie, decaan of het College van Bestuur met een klacht of het verzoek tot het treffen van een maatregel.

De vertrouwenspersonen zijn:

Annelies Aquarius

Annelies Aquarius

Naam: dr. A.E.A.M. (Annelies) Aquarius

Functie: Studentenpsycholoog

Kamer: A 106

Telefoon: (013) 466 2216

E-mail: a.e.a.m.aquarius@tilburguniversity.edu


Anke Bisschops

Anke Bisschops

Naam: Dr. A.M.H. (Anke) Bisschops

Functie: Assistent Professor. Tot augustus 2017 pastoraal psycholoog en supervisor bij Tilburg School of Theology.

Kamer: S9

Telefoon: (0)31 6 8132 1411

E-mail: a.m.h.bisschops@tilburguniversity.eduSjaak Kroon

Sjaak Kroon

Naam: prof. dr. J.W.M. (Sjaak) Kroon

Functie: Hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving

Kamer: D 218

Telefoon: (0)13 14 466 2776

E-mail: s.kroon@tilburguniversity.edu

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft tot taak om problemen (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. Voor de medewerker of student die is geconfronteerd met ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon heeft tot taak om de medewerker of student op te vangen, te informeren, te begeleiden en van advies te dienen over mogelijkheden om aan het ongewenste gedrag een einde te maken. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon adviseren en behulpzaam zijn bij eventueel verder te nemen stappen. Zo nodig ondersteunt en begeleidt de vertrouwenspersoon de medewerker of student bij het indienen van een klacht over het ongewenst gedrag. Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds handelen in overleg en met instemming van de klager.

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures. Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze allereerst toetsen of de kwestie niet al in behandeling is bij verantwoordelijke instanties of functionarissen, of daar kan worden neergelegd. Is dat het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. De klager dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen of instanties.

Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit

Vermoedens van misstanden en inbreuk op de wetenschappelijke integriteit kunnen worden gemeld bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon prof. dr. Aart de Zeeuw, kamer C171. Hij is als volgt te bereiken:

Zeeuw, A.J. de
Name Em. Prof. Dr. A.J. de Zeeuw
Division Human Resources
Management, Support and Staff
Position Hoogleraar
Room C 171
Phone +31 13 466 2065
E-mail a.j.dezeeuw@tilburguniversity.edu

Eventueel wordt de melding anoniem behandeld.

Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit met betrekking tot academische werkzaamheden heeft het College van Bestuur de regeling Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University vastgesteld. Binnen Tilburg University behandelt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit klachten. Over een beslissing naar aanleiding van advies van deze commissie kun je een second opinion vragen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), ingesteld door KNAW, VSNU en NWO. Zie ook het reglement LOWI.