com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Medezeggenschap

Tilburg University heeft een goed georganiseerde structuur voor medezeggenschap voor studenten en medewerkers.  Op centraal niveau is de medezeggenschap vormgegeven in de Universiteitsraad, waarin personeel en studenten zitting hebben. Op decentraal niveau zijn er faculteitsraden en dienstraden. De universiteit organiseert verkiezingen zodat studenten en medewerkers voor hun vertegenwoordigers kunnen stemmen. Zie de verkiezingsuitslag van 2018.

Over alle rechtspositionele aangelegenheden overlegt het College van Bestuur met het Lokaal Overleg, waarin vertegenwoordigers van de vakcentrales zitting hebben. Het medezeggenschapsklimaat is goed te noemen. In 2015 en in 2014 ontving de universiteit de Toffe Peer Award uit handen van het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM).

Universiteitsraad

Via de Universiteitsraad kunnen medewerkers en studenten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit. Als serieuze gesprekspartner van het bestuur levert de Universiteitsraad een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren en de verdere ontwikkeling van Tilburg University. De Universiteitsraad bestaat uit negen personeelsleden en negen studentleden.

Faculteitsraden

De Faculteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen een faculteit. De Faculteitsraad behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hieromtrent zijn belangrijke bevoegdheden aan de Faculteitsraad toegekend: het instemmings- en adviesrecht. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad:

Divisiecommissies

De universiteit heeft Divisiecommissies. Deze commissies spreken met de eigen divisiedirecteur over de visies en belangen van het personeel. De divisieraad zorgt verder voor voldoende openheid, bestrijdt discriminatie op welke grond dan ook en bespreekt zaken als werkdruk en arbeidsomstandigheden. Een divisiecommissie heeft instemmings- en adviesrecht. Elke divisie heeft een eigen Divisiecommissie.

Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg Tilburg University is het instellingsgebonden overleg over arbeidsvoorwaarden op Tilburg University. In het Lokaal Overleg overlegt het College van Bestuur met de vertegenwoordigers van de vakverenigingen over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de specifieke rechtspositie van het personeel dat in dienst is bij Tilburg University.