com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Vernieuwingsimpuls: veni, vidi, vici

De Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bedoeld voor talentvolle en creatieve onderzoekers. Het is een persoonsgebonden financiering voor de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Op deze manier krijgt vernieuwend onderzoek een impuls.

Via onderstaande links vindt u de laureaten voor de verschillende subsidievormen: veni, vidi en vici (ik kwam, zag en overwon). Deze termen verwijzen naar de fase waarin een onderzoeker zich bevindt.

  • Veni: subsidievorm voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi: onderzoekers die in aanmerking komen voor deze subsidievorm hebben na hun promotie al een aantal jaar onderzoek  verricht
  • Vici: voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. Deze subsidie geeft de gevestigde onderzoeker de mogelijkheid om een vernieuwende onderzoeksgroep op te starten

Veni

Vernieuwingsimpuls Veni - 2015

Image Martijn Baart veni 2015 Dr. M. Baart

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Spraakwaarneming gedreven door context
De context waarin we spraak waarnemen helpt ons om de klanken correct te interpreteren. Dit onderzoek richt zich op het samenspel tussen ons lexicon (een inventaris van bestaande woorden), ons vermogen tot liplezen (de interpretatie van de bewegende mond van de spreker) en semantiek (onze kennis over woordbetekenis) tijdens spraakwaarneming.

Image Giletta veni 2015 Dr. M. Giletta
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Kunnen jongeren ziek worden van andere jongeren?
Ervaringen van sociale isolatie en afwijzing onder jeugd kunnen zeer negatieve en langdurige effecten op het welzijn hebben. Hoe komt dit? Dit onderzoek zal deze vraag beantwoorden door te onderzoeken of negatieve ervaringen met peers het functioneren van het immuunsysteem veranderen. Daarnaast zal het onderzoeken hoe deze effecten kunnen worden voorkomen.

Image Klesse veni 2015

Dr. A.K. Klesse

Tilburg School of Economics and Management
De invloed van modaliteiten van expressie – spreken versus handgebaren – op besluitvorming
In dit onderzoek worden de modaliteiten van expressie – spreken versus handgebaren – met elkaar vergeleken. Anne-Kathrin voorspelt bijvoorbeeld dat spreken meer impulsieve beslissingen uitlokt en de neiging van personen om geld te besparen vermindert. Het uiteindelijk doel is om de verschillen tussen deze modaliteiten van expressie te begrijpen en hieruit implicaties voor bestuur en aanbevelingen voor publiek beleid af te leiden.

Vernieuwingsimpuls Veni - 2014

ebert Dr. S. Ebert
Tilburg School of Economics and Management
De gevolgen van tijdsinconsistentie op investerings-, spaar en handelsgedrag
Sebastian Ebert onderzoekt de invloed van inconsistenties in de factor tijd op investeer-, spaar- en handelsgedrag van individuen. De resultaten zullen toepasbaar zijn in de ontwikkeling van instituties die de negatieve effecten kunnen verzachten van belangrijke investeringsbeslissingen zoals sparen voor het pensioen, in richtlijnen ter bescherming van individuele investeerders, en in de regulering van de dienstverlening van banken.

kamp Dr. L.J. van de Kamp
Tilburg School of Humanities
Yoga, bingo en gebed in stadsvernieuwing
Door middel van antropologisch veldwerk in Amsterdam-Noord onderzoekt Van de Kamp hoe de interactie tussen verschillende groepen mensen stadsvernieuwing beïnvloedt. Ze analyseert de dynamiek tussen oude en nieuwe bewoners, ondernemers, kunstenaars, welzijnswerkers, religieuze groeperingen, woningcorporaties en de overheid in hun omgang met industrieel erfgoed, collectieve rituelen en media en communicatie technologieën.

kosta Dr. E. Kosta
Tilburg Law School
Terug naar de typemachine? Informationele zelfbeschikking in het tijdperk van staatstoezicht
Dit project onderzoekt hoe binnen de Europese Unie persoonsgegevens van individuen beschermd kunnen worden nu blijkt dat overheden zich massaal toegang verschaffen tot data van bedrijven als Facebook en Google, zonder dat burgers daar toestemming voor geven. Kosta zal voorstellen doen voor aanpassing van de wetgeving om de burger beter te beschermen en voor verbetering van de transparantie van bedrijven over persoonsgegevens.

oberski

Dr. D.L. Oberski
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Nieuwe technieken voor analyse registerdata
Big data uit overheidsadministraties bieden een enorme potentie voor de sociale wetenschappen. We hebben echter aanwijzingen dat registerdata vaak fouten bevatten, terwijl de omvang van die meetfouten en de gevolgen ervan voor statistische analyses nog onbekend zijn. Oberski ontwikkelt daarom statistische methodes om registerfouten te schatten en ervoor te corrigeren.


ouwekerk Dr. J.W. Ouwerkerk
Tilburg Law School
Symbol or substance? Naar een systematische toepassing van strafbaarstellingscriteria in EU wetgeving
De Europese Unie kan aan de lidstaten voorschrijven dat zij bepaalde gedragingen in nationale wetgeving strafbaar stellen. Dit project onderzoekt op welke gronden (zgn. ‘criteria voor strafbaarstelling’) de Europese Unie hiertoe kan overgaan. Ook wordt een instrument ontwikkeld om een systematische toepassing van deze criteria te vergemakkelijken en te realiseren.

Vernieuwingsimpuls Veni - 2013

pemberton Dr. A. Pemberton
Tilburg Law School
Verhalen van rechtvaardigheid en onrecht: het verkennen van de rechtvaardigheidsverhalen van slachtoffers
Slachtoffers van misdrijven geven zin aan hun ervaringen door middel van het vertellen van verhalen. Dit project beoogt het inzicht in de ervaringen met (straf)recht processen van slachtoffers te verhogen door het onderzoeken van hun verhalen. Dit gebeurt door een serie experimenten en veldonderzoek.

ijzerman Dr. H. IJzerman
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Sociale emotieregulatie door huidverwarming

Goede relaties leiden tot betere gezondheid en welzijn, waarschijnlijk door sociale steun. IJzerman veronderstelt dat sociale steun via huidverwarming gaat. Dit project onderzoekt of huidverwarming plaatsvindt in sociale emotieregulatie, hoe mensen die vaardigheid leren en wanneer zulke regulatie werkt.


kooij
Dr. T.A.M. Kooij
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Oudere werknemers als crafters van hun baan
Job crafting is het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan zodat deze beter past bij de eigen interesses en capaciteiten. Dit onderzoek gaat na hoe oudere werknemers craften en hoe organisaties job crafting kunnen stimuleren.

mulder

Dr. ir. J. Mulder
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Het toetsen van concurrerende theorieën

Wetenschappelijke theorieën kunnen vaak worden geformuleerd met ordeningen tussen correlaties, bijvoorbeeld bij het vergelijken van de samenhang binnen verschillende bevolkingsgroepen of binnen sociale netwerken. In dit onderzoek worden nieuwe methoden ontwikkeld waarmee concurrerende theorieën direct tegen elkaar kunnen worden getoetst.

bleidorn Dr. W. Bleidorn
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Persoonlijkheidsontwikkelingen in nieuwe ouders

Ouderschap is een ingrijpende overgang in het leven die grote en blijvende veranderingen in het dagelijks leven van de ouders met zich mee brengt. In dit onderzoeksproject wordt gekeken of, en hoe, de overgang naar ouderschap tot positieve persoonlijkheidsveranderingen bij de ouders leidt.


mol Dr. E.M.M. Mol
Tilburg School of Humanities
Na-apen in woord en gebaar

Mensen maken handgebaren, die precies passen bij wat ze zeggen. In een gesprek doen we elkaars gebaren na en hergebruiken we woorden die de ander net gezegd heeft. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe dit nadoen ons spreken, gebaren en denken beïnvloedt.

Vernieuwingsimpuls Veni - 2012

osinga

Dr. E.C. Osinga

Tilburg School of Economics and Management
Geneesmiddelen zonder merk en zonder recept?

Hoe reageren patiënten, artsen en geneesmiddelenfabrikanten op de introductie van merkloze geneesmiddelen en de verkoop van geneesmiddelen zonder recept via supermarkt en drogist? Osinga beantwoordt deze vraag en gaat na wat de financiële gevolgen zijn voor de maatschappij.


stadje Dr. M.A. Stadje
Tilburg School of Economics and Management
Optimaal kwantificeren van risico en optimale portefeuillekeuze onder ambiguïteit

Beslissingen van managers en regelgevende instanties in de financiële sector zijn typisch gebaseerd op kanstheoretische modellen die niet altijd adequaat zijn. Dit project heeft als doel het bepalen van optimale kapitaalbuffers voor banken en optimale portefeuillesamenstellingen, rekening houdend met modelonzekerheid.


joosen Dr. V. Joosen
Tilburg School of Humanities
Volwassenen in Nederlandstalige en Britse kinderboeken
In jeugdliteratuur geven volwassenen hun waarden, wereldbeeld en idealen door aan kinderen. Maar hoe stellen ze het volwassen zijn daarbij voor? Wat benadrukken ze en wat verzwijgen ze liever? Dit onderzoek bekijkt hoe volwassenheid vormgegeven wordt in Nederlandse en Engelse kinderboeken sinds 1970, in vergelijking met tendensen uit onder andere de sociologie, age studies en studies van kindbeelden.


juffermans Dr. K.C.P. Juffermans
Tilburg School of Humanities
Over taal en leven in beweging

Migratie verandert alles: je omgeving, je netwerk, je taal, je leven. Ook de samenleving verandert. Dit project onderzoekt de reizen en taal van Gambiaanse migranten naar, in en vanuit Athene en Libreville om zo globalisering, migratie, ruimte en taal beter te begrijpen.

Vidi

Vernieuwingsimpuls Vidi - 2015

Dr. Theo Klimstra

Dr. Theo Klimstra

Ontwikkelingspsychologie

Identiteitsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren

De adolescentie is voor velen verwarrend en turbulent door tijdelijke identiteitsproblemen. Sommigen komen deze problemen echter nooit te boven en hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen. Dit project is gericht op het maken van een vroegtijdig onderscheid tussen deze twee in de adolescentie moeilijk te onderscheiden fenomenen. Klimstra onderzoekt de overeenkomsten, verschillen en wisselwerking.

Prof. dr. Rianne Letschert

Prof. dr. Rianne Letschert

INTERVICT

Impact van internationale juridische procedures op recht op herstel

Een van de uitgangspunten van het recht op herstel is dat het bijdraagt aan het rechtvaardigheidsgevoel van slachtoffers en de heropbouw van samenlevingen die te maken hebben gehad met internationale misdaden of ernstige mensenrechtenschendingen. Letschert gaat achterhalen of en zo ja op welke manier internationale juridische procedures hieraan bijdragen.

Prof. dr. O.G. Oliver Spalt

Prof. dr. O.G. Spalt

Department of Finance

Biases in Top Management Teams and Corporate Actions

Het project van Oliver Spalt behelst de vraag hoe (goed) top management teams financiële beslissingen nemen. Aan de hand van nieuwe empirische methoden en data brengen Spalt en collega’s de impact van behavioral biases op de financiële bedrijfskeuzes in kaart. De resultaten zijn van belang voor zowel onderzoekers als managers


Vernieuwingsimpuls Vidi - 2013

braggion
Dr. F.B. Braggion
Tilburg School of Economics and Management
Financiële beslissingen: lessen uit de geschiedenis

Belastingen en bijbehorende wetgeving zijn belangrijke factoren wanneer bedrijven besluiten tot een aandelenuitgave of dividenduitkering. Hun werkelijke impact is echter onduidelijk. Braggion bestudeert hoe deze financiële beslissingen van bedrijven veranderden toen overheden bedrijfsbelastingen en regelgeving invoerden in de afgelopen eeuw.

kuilen Dr. G. van de Kuilen
Tilburg School of Economics and Management
Emoties en economische beslissingen

Emoties zijn van invloed op economische beslissingen van mensen, maar hoe en welke emoties precies een rol spelen is grotendeels onbekend. In dit project gaat van de Kuilen de relatie tussen emoties en keuzegedrag in kaart brengen met een nieuwe meetmethode.trouwborst Dr. A. Trouwborst
Tilburg Law School
Grote roofdieren en het natuurbeschermingsrecht

Wolven, beren en lynxen zijn in Europa bezig met een terugkeer. Goed nieuws voor de natuur, maar het leidt ook tot conflicten met de mens. Dit onderzoeksproject zoekt uit hoe het natuurbeschermingsrecht de 'carnivore comeback' in goede banen kan leiden.

sprenger
Dr. J.M. Sprenger
Tilburg School of Humanities
Wetenschappelijke inferenties objectiever maken
De authoriteit van wetenschap bij het grote publiek is afhenkelijk van de objectiviteit van wetenschappelijke inferenties. Dit project heroverweegt de fundamenten van de statistische redenering die gebruikt wordt om wetenschappelijke conclusies te objectiveren.

Vernieuwingsimpuls Vidi 2012

lemmens Dr. A. Lemmens
Tilburg School of Economics and Management

Strategieën zaaien om de innovatie van adoptie te bevorderen: een incentivizing aanpak

Hoe kunnen bedrijven en beleidsmakers de innovatie van adoptie stimuleren? Waar innovaties vaak de motor zijn van een economische groei, hebben zij vaak ondersteuning nodige om hoge adoptieniveaus te bereiken. Dit project onderzoekt hoe de incentive-programma’s zo ontworpen kunnen worden dat de innovatie van adoptie bevorderd kan worden.

Vici

Vernieuwingsimpuls Vici 2013

koops Dr. E.J. Koops
Tilburg Law School
Privacy in de 21ste eeuw

Het huisrecht is de hoeksteen van privacybescherming. Maar nu mensen hun privéleven continu bij zich dragen (smartphone, cloud) en overal gevolgd kunnen worden, moet privacy opnieuw worden uitgevonden. Dit onderzoek zoekt nieuwe manieren om privacy juridisch te beschermen: 'huisrecht 2.0'.