Wil jij je carrière opbouwen bij Tilburg University? Wij heten je van harte welkom!

Profiel Rector Magnificus

Download profiel Rector Magnificus Tilburg University (pdf)

Tilburg University

Tilburg University is een excellente academische omgeving waarin onderwijs en onderzoek plaatsvinden. Tilburg University heeft internationaal een hoog aanzien in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, is verankerd in de regio en een speler in de wereld, met een duidelijke internationaliseringsstrategie. Tilburg University streeft er onder het motto understanding society naar de samenleving vooruit te helpen door ons begrip van die samenleving te verdiepen. Verbonden als we zijn met de samenleving, zetten we excellent onderzoek in voor ‘het goede leven’ voor iedereen. Wij leiden onze studenten op met het doel hun kennis, kunde en karakter te ontwikkelen, kwaliteiten die zij nodig hebben om de hedendaagse uitdagingen tegemoet te treden. 

Governance

Tilburg University gaat uit van Stichting Katholieke Universiteit Brabant. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een open katholieke signatuur. Het stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van Tilburg University en vervult de functie van intern toezichthouder. De bestuurlijke taken en bevoegdheden komen grotendeels toe aan het college van bestuur. Op het centrale niveau is de medezeggenschap vormgegeven in de universiteitsraad, waarin personeel en studenten zitting hebben. Op decentraal niveau vindt medezeggenschap plaats binnen de faculteiten en de divisies.

Organisatie

De primaire processen van onderwijs, onderzoek en impact zijn belegd binnen de vijf faculteiten en één business school van de universiteit die divers zijn in grootte en positionering: Economics & Management, Law, Social and Behavioral Sciences, Humanities and Digital Sciences, Catholic Theology en TIAS School for Business and Society, die nauw met elkaar samenwerken. De ondersteuning van die processen is georganiseerd binnen University Services. University Services is opgebouwd uit  zeven divisies: Academic Services, Executive Services, Facility Services, Finance & Control, Human Resources, Library & IT Services en Marketing & Communication. Tilburg University heeft ruim 16.000 studenten (waarvan ruim 2.450 met een niet-Nederlands paspoort met ongeveer100 nationaliteiten), circa 1.700 fte medewerkers waarvan 890 fte wetenschappelijke staf en een jaaromzet van ruim € 200 miljoen. De universiteit is grotendeels gehuisvest op een eigen campus aan de rand van Tilburg, met daarnaast kleinere locaties in het centrum van Tilburg, Utrecht en Den Bosch. De financiële positie van de universiteit is gezond en maakt het mogelijk om de sterke groei die de afgelopen jaren is gerealiseerd te faciliteren. De afgelopen jaren heeft de universiteit goed gepresteerd en een aantal belangrijke vernieuwingen gerealiseerd, waaronder oprichting van de Jheronimus Data Science Academy in Den Bosch in samenwerking met de technische Universiteit Eindhoven, de verwezenlijking van een impactprogramma gericht op kennisvalorisatie en de inrichting van hoogwaardig augmented reality lab.
 
De opgave is om de komende jaren nog meer van de aanwezige potentie te verzilveren. Dit vergt scherpe, strategische keuzes en uitvoering van de voornemens die zijn weergegeven in een gezamenlijk ontworpen en breed gedragen Strategisch Instellingsplan (2018-2022).

Bestuur en management

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van Tilburg University en de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het college van bestuur werkt collegiaal samen en bestaat op dit moment uit drie leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en een rector magnificus.
 
Elke faculteit wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de decaan, vice-decaan onderzoek, vice-decaan onderwijs en een faculteitsdirecteur. De ondersteunende divisies die samen University Services vormen worden ieder geleid door een divisiedirecteur. Er bestaan verschillende overlegstructuren en overlegmomenten tussen college van bestuur, decanen en directeuren gericht op kennisuitwisseling, meningsvorming en besluitvorming.
 
De verwachtingen van studenten, medewerkers en burgers over de wijze waarop Tilburg University verantwoordelijkheid neemt, open staat voor samenwerking en transparant communiceert zijn terecht hoog en groeien continu. Uitgaande van eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur voor het bestuur van Tilburg University en de professionele autonomie van wetenschappers, wordt de besturingsfilosofie gekenmerkt door integraal management op decentraal niveau, gedeelde ondersteuning en een daarop toegesneden risicomanagement. Deze besturingsfilosofie brengt mee dat bij besluiten gestreefd wordt naar een breed draagvlak bij decanen, directeuren, medezeggenschap en betrokkenen omdat van alle partners wordt verlangd dat zij eigenaarschap vertonen, actief bijdragen aan overleg, een waardevolle bijdrage leveren aan de (voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van) besluitvorming en dat over de uitoefening van taken en bevoegdheden intern verantwoording wordt afgelegd.
 
Tilburg University heeft een gedeelde visie op leiderschap (Connected Leading) waarbij door middel van het stimuleren van dialoog, openheid en transparantie wordt gewerkt aan teamontwikkeling en het verder ontwikkelen van leiderschap. Het leiderschapsteam van de universiteit (college van bestuur, decanen, vice-decanen en directeuren) is een belangrijke ambassadeur van het leiderschapsprogramma. 
 
Om excellent en innovatief onderwijs te bieden en te excelleren in zowel mono- als multidisciplinair onderzoek, zijn alle ondersteunende medewerkers en activiteiten, exclusief de vijf faculteitsdirecteuren, centraal gebundeld in divisies die samen University Services vormen. Met als oogmerk excellente bedrijfsvoering ten behoeve van onderwijs, onderzoek en impact, is de doelstelling van Tilburg University het hanteren van een dienstverleningsmentaliteit die studenten en wetenschappers centraal stelt. Oogmerk is de ondersteunende processen te harmoniseren en efficiënt in te richten en het sterke partnerschap tussen faculteiten en University Services verder te ontwikkelen.

Kernopdrachten

De nieuwe rector magnificus

 1. stimuleert een open cultuur waarbinnen grote waarde wordt gehecht aan goede onderzoekspraktijken, wetenschappelijke integriteit en professionele omgangsvormen;

 2. versterkt het profiel van Tilburg University als een internationale research driven en student centered univer­siteit, met een sterke signatuur, excellent onderzoek en onderwijs en sociale impact;

 3. geeft actief richting aan de continue verbetering van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs;

 4. stuurt op de verbinding tussen onderzoek en onderwijs in de verschillende disciplines en de ontwikkeling van vernieuwende discipline overstijgende onderzoeks- en onderwijsprogramma’s;

 5. streeft naar het creëren van een academische cultuur die samenwerking en co-creatie stimuleert opdat de activiteiten van Tilburg University verbinding hebben met die van andere (internationale) hoger onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, de (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties en alumni;

 6. draagt bij aan een effectieve samenwerking met lokale en regionale overheden, landelijke gremia (VSNU, NWO, KNAW, OCW, gemeente/provincie) en overige relevante actoren; 
  draagt de leiderschapsvisie (Connected Leading) van TiU uit;

 7. zet zich in voor onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en diversiteit.

Persoonlijke competenties

De nieuwe rector magnificus

 • heeft een sterk academisch profiel en een daarmee samenhangend natuurlijk gezag, en geeft daarmee leiding aan en is het gezicht van de academische gemeenschap;

 • is in staat vernieuwing en excellentie in onderzoek en onderwijs naar internationale maatstaven te stimuleren;

 • beschikt over bestuurlijke ervaring in complexe organisaties binnen een interdisciplinaire omgeving;

 • is integer, transparant, betrokken en inspirerend;

 • zoekt verbinding, dialoog en draagvlak;

 • is een teamspeler, zowel in de samenwerking met de andere leden van het college van bestuur als in de relatie met decanen, directeuren, stichtingsbestuur en medezeggenschap;

 • beschikt over een sterk en actueel netwerk, zowel regionaal en nationaal als internationaal (wetenschap, politiek, maatschappij);

 • kent het stelsel van hoger onderwijs, heeft kennis van belangrijke (inter)nationale beleidsontwikkelingen in het hoger onderwijs en heeft daarop een heldere visie;

 • heeft een uitstekende beheersing van het Engels;

 • heeft een positieve instelling ten aanzien van de signatuur van de universiteit als open katholieke instelling en het vermogen aan de verwezenlijking daarvan leiding te geven.

Persoonlijkheid en bestuurlijke stijl

De rector magnificus fungeert als rolmodel voor (jonge) wetenschappers, docenten en studenten en kan het belang van de maatschappelijke waarde van de universiteit, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs benoemen en uitdragen. Zij/hij creëert vanuit de strategische agenda, in samenwerking met de overige leden van het college van bestuur en uitgaande van verbinding en draagvlak een visie op de academische positionering van Tilburg University. Zij/hij opereert integer en transparant richting de academische gemeenschap en stelt zich toegankelijk op. De rector magnificus stimuleert het belang van eigen verantwoordelijkheid, gedegen en integere afweging van betrokken belangen en de waarde van professionele besluitvorming.

Bezoldiging

De bezoldiging van de rector magnificus wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur en is in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Procedure

Tilburg University laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan tilburguniversity@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met drs. Pieter Cortenbach of drs. Dino Duarte (research consultant) op 020-7267270.