Belcampagne

Samen geven maakt het verschil

Belcampagne

image belcampagne2019

Samen geven maakt het verschil

Ieder jaar belt een team van studenten met alumni van Tilburg University. Niet alleen om te praten over het studentenleven aan Tilburg University, maar ook met een verzoek studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit te steunen. Zo hebben studenten van het belteam in 2018 met bijna 4000 alumni gesproken en is er door de alumni €200.000 toegezegd tijdens de belcampagne. Met dit geld zijn onder andere beurzen gemaakt voor internationale studenten zodat ze een kans krijgen om op Tilburg University te studeren. Ook dit jaar hopen we weer op veel enthousiasme tijdens de belcampagne.

Steun beurzen voor studenten

Met de donaties van alumni hebben al heel wat getalenteerde studenten de kans gekregen in Tilburg een masteropleiding te volgen. In augustus 2018 kregen vier beursstudenten de kans om een masteropleiding aan Tilburg University te doen. Vier andere studenten kregen de kans hun studie verder af te ronden. Dankzij de steun van alumni kunnen zij vanuit de verste streken in Tilburg hun dromen verwezenlijken. Met de financiele bijdrage van het Universiteitsfonds kunnen zij met de kennis en ervaring die ze opdoen een rol van betekenis spelen om hun land verder te ontwikkelen. Maak het ook voor volgende collegejaren mogelijk voor talentvolle studenten om hun dromen waar te maken. Steun daarom het Universiteitsfonds!

Lees de bijzondere verhalen van onze beursstudenten en ontdek hoe een studiebeurs het verschil kan maken.

image robert ndung_u image xiaoyue zhang image justice fushai image amaka bianca paddy okafor image zahra sultany image sunday heagbetus2019 image tea kipshidze 2019 image nolly mlandu

Steun Onderwijs & Onderzoek

Tilburg University wil met onderwijs en onderzoek bijdragen aan een betere samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen en innovaties voor complexe vraagstukken. We nodigen ook andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uit om met ons samen te werken. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden. Als oud-student weet u hoe waardevol dit is. Draag daarom via de belcampagne bij aan ons onderwijs en onderzoek. Onze studenten, docenten en onderzoekers willen een verschil kunnen maken en bijdragen aan een betere maatschappij. Zij kunnen dit niet alleen en hebben uw steun nodig. Geef hen die kans. Dit kunt u doen tijdens de belcampagne van het Universiteitsfonds. Steun het onderwijs en onderzoek van Tilburg University!

Enkele voorbeelden van de onderwijs- en onderzoeksprojecten die worden mogelijk gemaakt door de belcampagne:

Angst wegnemen

Laura Kunst doet onderzoek naar een alternatieve behandelmethode voor angststoornissen. Er is hiervoor namelijk maar een behandeling beschikbaar en deze werkt niet altijd of is voor sommige patiënten niet wenselijk. Om deze alternatieve behandeling aan patiënten te kunnen aanbieden zijn twee dingen nodig: effectenonderzoek en theoretische onderbouwing. Aan het eerste wordt hard gewerkt door Laura samen met meerdere partijen in een grootschalig multidisciplinair effectiviteitsonderzoek. Tijdens dat onderzoek kwam Laura echter de kans tegen om ook bij te dragen aan de theoretische onderbouwing voor de alternatieve behandeling, autonomieversterkende therapie. Een kans die te mooi is om te laten liggen, maar wel tijd vergt. Door haar promotietraject met een half jaar te verlengen, kan ze het werk verrichten dat hiervoor nodig is en zo inzicht krijgen in hoe angst en autonomie precies samenhangen. Maar die verlenging valt niet onder de financiering die ze voor haar onderzoek heeft. Geeft u haar dit steuntje in de rug? U helpt daarmee mensen met angststoornissen om hiermee om te leren gaan. Laura Kunst is promovenda bij het departement Medische & Klinische Psychologie.


Memory test

Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van dementie. Met een vergrijzende maatschappij een steeds groter probleem. Daar komt nog eens bij dat de diagnose Alzheimer ontzettend moeilijk te stellen is, zeker in een vroeg stadium. En dat is wel van belang, want hoe sneller die diagnose gesteld kan worden, hoe beter de zorg voor de patiënt. Bovendien neemt een tijdige diagnose ook veel onzekerheid en angst weg bij Alzheimer patiënten. Twee wetenschappers uit verschillende vakgebieden willen hun krachten bundelen. Dr. Willem Huijbers, cognitiewetenschapper bij Mind-Labs en neuropsycholoog Dr. Ruth Mark zoeken samen naar een manier om de diagnose Alzheimer in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen stellen. Hiervoor willen zij een online tool ontwikkelen waarmee veel data kan worden vergaard. Iedereen kan zo aan het onderzoek deelnemen, jong en oud, met en zonder geheugenproblemen. Met uw steun kunnen zij deze tool maken en kunt u bijdragen aan een snellere diagnose van deze verschrikkelijke ziekte.


Doorleefboek

Een verliessituatie, het overlijden van een dierbare, is aangrijpend voor een kind. Het is belangrijk dat er iemand is die tijd en ruimte maakt om er te zijn voor een kind dat rouwt. Maar dat is niet makkelijk en deze opa’s, oma’s ooms, tantes of andere begeleiders vragen zich vaak af of ze het wel goed doen. Ellen Dreezens schreef het Doorleefboek voor het rouwende kind en voor hulp-volwassenen. Dit deed ze onder andere op basis van haar onderzoek als psycholoog bij Tilburg University. “Onderzoek toont aan dat kinderen die rouwen worden geholpen door twee dingen: een open klimaat waarin er ruimte is voor de rouw van het kind en iemand van buiten het gezin waar het kind zich mee kan verbinden.” Het Doorleefboek (en bijbehorende meeleefboek) is inmiddels uitgegeven en door heel Nederland verkrijgbaar in boekhandels. ”Ik heb me met hart en ziel ingezet voor de realisatie van het Doorleefboek”. Ellen wil er nu voor zorgen dat het boek diegenen bereikt die het nodig hebben. Hiervoor wil ze drie evenementen organiseren in oost, west en zuid Nederland, waar particulieren en professionals het Doorleefboek kunnen leren kennen. Help mee met het Doorleefboek en daarmee het onderzoek van Ellen mensen te helpen die het nodig hebben. Steun het Universiteitsfonds!


E-learning voor het vak 'Communicating with data'

Studenten leren op de universiteit hoe ze data kunnen verzamelen, opschonen, analyseren en interpreteren. Helaas worden ze niet getraind in het communiceren over die data. Grofweg 90% van de tijd die mensen steken in data analyse gaat op aan het verzamelen van data, het opschonen van databestanden, het analyseren van data en het visualiseren van data-uitkomsten. Doorgaans een eenzaam proces waarin een groot beroep wordt gedaan op de analytische vaardigheden van de betreffende persoon. Feit is echter dat het enige wat het grote publiek ooit zal zien van deze data analyse beperkt blijft tot de resterende 10% de communicatie. Een aspect dat in de meeste opleidingen onderbelicht blijft. Regelmatig gaan waardevolle inzichten uit hoogwaardige data analyses verloren, omdat juist in deze laatste stap veel fouten worden gemaakt. Data communicatie is een vak apart, waarbij een beroep wordt gedaan op geheel andere vaardigheden. Hoogleraar Dirk Brounen ontwikkelde daarom het vak Communicating with Data. “In dit vak zorgen wij ervoor dat studenten worden opgeleid in de volle 100%. Niet alleen bereiden wij onze studenten voor op succesvolle data communicatie, maar wij streven ernaar dat zij hieraan plezier gaan beleven. Dit doen wij door onze studenten op te leiden in de bouwstenen van theatertechniek, storytelling en visuele communicatie. Deze onderbelichte theorie reiken wij aan op een gestructureerde manier die goed aansluit bij de analytische vaardigheden die horen bij data analyse. Studenten ontwikkelen vaardigheden om hun publiek te ontleden in de voorbereiding en hun presentatie van resultaten te structureren op basis van gevalideerde basisstructuren. Op deze wijze leren studenten op een systematische manier te werken met de juiste combinatie van spanningsbogen en stijltransities waardoor hun verhaal beklijft bij elk publiek. Wij starten met een nulmeting van de communicatiestijl van de individuele student en kwantificeren hun relatieve communicatiekracht op basis van hun onbewuste gebruik van 14 communicatiekanalen. Gedurende het vak leren wij studenten aan de hand van verschillende oefeningen en opdrachten om te verbeteren op hun zwaktes, maar vooral ook om bewust keuzes te maken bij toekomstige communicatie.”

Om het vak ter beschikking te stellen voor een grotere groep studenten, wil Dirk Brounen het digitaal gaan aanbieden in een e-learning omgeving. Dit valt echter buiten de reguliere financiering. Geef meer studenten de mogelijkheid hun communicatievaardigheden te ontwikkelen. Draag ook bij tijdens de belcampagne!  

Betere dyslexietraining door liplezen

Als kinderen leren lezen, kennen ze de betekenis van woorden, begrijpende structuur van de taal en spreken ze de taal vloeiend. Ze moeten de letters die ze zien koppelen aan de klanken. Dit proces loopt niet altijd goed, bijvoorbeeld bij mensen met dyslexie. Dyslexie is niet puur een leesprobleem. Mensen met Dyslexie hebben ook problemen met het identificeren van klanken. “In ons lab hebben we aangetoond dat liplezen helpt bij het identificeren van klanken die moeilijk te begrijpen zijn. Het liplezen ondersteund het auditief systeem.” Martijn Baart onderzoekt in welke mate lip-leesinformatie het auditief systeem bij dyslectische lezers kan ondersteunen en aanpassen. Hij wil een lip-leestraining ontwikkelen die hij in een open source applicatie beschikbaar wil stellen zodat andere onderzoekers en mensen met Dyslexie toegang hebben tot de training. Omdat dyslexie niet taalgebonden is, wil Martijn in zijn onderzoek een vergelijking maken tussen Nederlandse lezers en Spaanse lezers. Zo ontstaat de mogelijkheid de methode wereldwijd beschikbaar te maken.

Serious gaming tegen rugpijn

Chronische lage rugpijn gaat met grote individuele en maatschappelijke lasten gepaard. Goede medische verklaringen en behandeling zijn er voor veel patiënten niet. Er is consensus dat men nog het meest profiteert van 'biopsychosociale' interventies. Daarin leren patiënten beter met aanhoudende pijn om te gaan, bijvoorbeeld door hun aandacht te richten en te houden op sociale activiteiten en rollen. EHealth toepassingen, zoals serious games, stellen patiënten in staat om deze biopsychosociale interventies (deels) zelfstandig te volgen. Met de stijgende zorgkosten neemt de behoefte toe aan eHealth toepassingen, die zorg toegankelijker of betaalbaarder maken.

Jarenlang ontwikkelen, testen en evalueren laat zien dat het aanbieden van de serious game LAKA tijdens revalidatie effectief is, efficiënt kan zijn en verder verbeterd kan worden. In dit project worden data-science technieken ingezet om deze serious gaming applicatie te verbeteren. Hiermee wordt niet alleen de applicatie verbeterd, maar verkrijgen we ook meer wetenschappelijke kennis over de mogelijkheden van data-science methoden voor personalisatie van serious games in de biopsychosiale revalidatiezorg. Daarnaast versterkt het de praktische kennis over de toepassing van data-science methoden in de reguliere zorgverlening.

Naar dit thema van implementatie en opschaling van eHealth wordt onderzoek gedaan binnen de academische werkplaats 'Technological and Social Innovation for Mental Health' van het  Tilburgse onderzoeksinstituut Tranzo. De onderzoeker van Tranzo werkt in dit project samen met het Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en met het zorgveld waar LAKA en de data vandaan komen. Een Master student van JADS zal de dataverkenning uitvoeren. Het project wordt begeleid door twee professoren; één van Tranzo en één van JADS.Ondernemend ecosysteem

Tilburg University wil volgend jaar een nieuwe bacheloropleiding lanceren op het gebied van ondernemerschap: Ondernemerschap & Bedrijfsinnovatie. Om deze opleiding goed in te bedden in de maatschappij willen we een ecosysteem bouwen rond het nieuw programma. Zo willen we via het programma uiteindelijk het ecosysteem in de regio bevorderen. Dit ecosysteem bestaat uit allerlei belanghebbenden die een bijdrage kunnen leveren aan het programma, bijvoorbeeld via cases, gastcolleges, uitdagingen, hackathons, scriptieonderzoek en practica. Maar zij kunnen er ook van profiteren. Door deze samenwerking kan Tilburg University ondernemers, intrapreneurs en ondernemende denkers onderwijzen en helpen ontwikkelen. Het ecosysteem vormt de basis van een nieuwe onderwijsaanpak in het universitair onderwijs. Met deze nieuwe benadering leren studenten van interactie met de praktijk, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om theoretische concepten rechtstreeks toe te passen. Deze pilot is naar onze mening van groot potentieel belang voor het hoger onderwijs in het algemeen, niet alleen in het nieuwe bachelorprogramma en niet alleen bij Tilburg University.

Met uw steun kunnen de onderzoekers verbonden aan de nieuwe bachelor onderzoek doen naar het ecosysteem in de regio Tilburg. Met het onderzoek wordt niet alleen de benodigde kennis verzameld. De deelnemers aan het onderzoek, de grootste werkgevers, start-ups, familiebedrijven, non-proit organisaties, midden- en kleinbedrijf, worden door dit onderzoek meteen onderdeel van het ecosysteem van de nieuwe bacheloropleiding.