Belcampagne

Samen geven maakt het verschil

Belcampagne

image beursstudenten 20172018

Samen geven maakt het verschil

Ieder jaar belt een team van studenten met alumni van Tilburg University. Niet alleen om te praten over het studentenleven aan Tilburg University, maar ook met een verzoek studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit te steunen. Zo hebben studenten van het belteam in 2018 met bijna 4000 alumni gesproken en is er door de alumni €200.000 toegezegd. Met dit geld zijn onder andere beurzen gemaakt voor internationale studenten zodat ze een kans krijgen om op Tilburg University te studeren. Er zijn heel veel leuke positieve gesprekken gevoerd tussen de studenten en onze alumni. De oud-studenten spreken met enthousiasme over hun studietijd.

Steun beurzen voor studenten

Met de donaties van alumni hebben al heel wat getalenteerde studenten de kans gekregen in Tilburg een masteropleiding te volgen. In augustus 2018 kregen zes beursstudenten de kans om een masteropleiding aan Tilburg University te doen. Dankzij de steun van alumni kunnen zij vanuit de verste streken in Tilburg hun dromen verwezenlijken. Dankzij de financiele steun van alumni kunnen zij met de kennis en ervaring die ze opdoen een rol van betekenis spelen om hun land verder te ontwikkelen. Maak het ook voor volgende collegejaren mogelijk voor talentvolle studenten om hun dromen waar te maken. Steun daarom het Universiteitsfonds!

Lees de bijzondere verhalen van onze beursstudenten en ontdek hoe een studiebeurs het verschil kan maken.

image sharon korompot image sunday haegbetus image tea kipshidze image viren sangwan

Steun Onderwijs & Onderzoek

Tilburg University wil met onderwijs en onderzoek bijdragen aan een betere samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen en innovaties voor complexe vraagstukken. We nodigen ook andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uit om met ons samen te werken. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden. Als oud-student weet u hoe waardevol dit is. Draag daarom via de belcampagne bij aan ons onderwijs en onderzoek. Onze studenten, docenten en onderzoekers willen een verschil kunnen maken en bijdragen aan een betere maatschappij. Zij kunnen dit niet alleen en hebben uw steun nodig. Geef hen die kans. Dit kunt u doen tijdens de belcampagne van het Universiteitsfonds.

In 2018 werden met uw bijdrage naast beurzen voor studenten de volgende projecten mogelijk gemaakt.

Sociale impact van kanker

image belcampagne sociale impact van kanker

In een tijd waarin maatschappelijke zorg steeds belangrijker wordt, is het versterken van 'social support systems' van groot belang. Vrienden, familie en collega’s zijn zich vaak onbewust van de impact van gevorderde kanker en weten niet hoe zij dan ondersteuning kunnen bieden. Patiënten geven daarnaast aan dat zij onvervulde sociale behoeften hebben. Omdat oncologen vooral de medische situatie van de patiënt prioriteren, is er vaak geen tijd over om de impact van de ziekte te bespreken, terwijl hier echter wel aandacht aan moet worden gegeven. Onderzoekster Janneke van Roij ontwikkelt een training waarbij de ervaringen van patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers worden gesimuleerd. Met meerdere effectieve leertechnieken zoals verbeelding, rollenspel en storytelling helpt deze training patiënten en mantelzorgers samen met de ziekte om te gaan. Het onderzoek 'Understanding the social experience of advanced cancer' wordt uitgevoerd door Janneke van Roij voor het departement Medische & Klinische Psychologie.


Hackathon: innovatieve onderwijsaanpak

image belcampagne hackathon

Professor Tal Simons wil in haar vak Creative Entrepreneurship studenten ervaring laten opdoen met de complexe strategische besluitvorming waar ondernemers mee te maken hebben. Studenten hebben ook aangegeven behoefte te hebben aan deze praktische ervaring. In groepjes zullen de studenten creatieve oplossingen gaan zoeken voor een 'Grand Challenge' in de vorm van een Hackathon. Hoe bevorderen we bijvoorbeeld creativiteit en ondernemerschap op het hoger onderwijs? Ze maken kennis met het denkproces dat designers ook gebruiken (definiëren, ideevorming, testen, etc.) en worden begeleid door experts op dit gebied. Deze innovatieve aanpak geeft de studenten meer vertrouwen in hun capaciteiten om creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Met uw steun kunnen we dit initiatief mogelijk maken. Het onderwijsproject 'Team Assignment for the Creative Entrepreneurship Course' is een initiatief van Tal Simons en Joshua Eckblad en wordt uitgevoerd voor het TiSEM departement Management.


Beter begrip van disruptieve innovatie

Disruptie is voor velen een onduidelijke term. Maar het wordt al duidelijker wanneer je bijvoorbeeld denkt aan wat er is gebeurd met de videoverhuur sector sinds de komst van het internet. Of denk aan de producenten van fotorolletjes nu iedereen met zijn mobiel foto’s maakt. Door innovatie verandert onze wereld. In de financiële wereld is er nog relatief weinig bekend over 'disruptive innovation'. We weten wel dat het een belangrijke rol vervult binnen de economie. Wat zijn de financiële winsten die voortvloeien uit disruptive innovation? Wat zijn kenmerken van bedrijven die disruptieve innovaties produceren en hoe kan het real-time karakter ervan toekomstige verschuivingen in marktaandeel voorspellen?

Tekstanalyse

Pranav Desai wil met zijn onderzoeksproject helderheid verschaffen over 'dispruptive innotvation' door gebruik te maken van tekstuele analyse. Kenmerken van disruptie kunnen tot op zekere hoogte gekoppeld worden aan een tekstueel begrip van dit fenomeen. Desai wil een unieke grootschalige database opzetten waarin informatie over disruptieve producten wordt verzameld (tussen 1980-2016). Door bijvoorbeeld productomschrijvingen in krantenartikelen te analyseren, verkrijgen we waardevolle en nieuwe kennis over 'disruptive innovation'.

Geavanceerde database

Om deze database te ontwikkelen is toegang nodig tot grote hoeveelheden data in de vorm van tekst. Helaas heeft Tilburg University geen directe toegang tot zulke omvangrijke informatiebronnen en daarom hopen de onderzoekers financiering rond te krijgen die hen kan voorzien van de benodigde inhoud. Het ontwikkelen van een dergelijke database leent zich uitstekend voor big data toepassingen en daarnaast voor een verscheidenheid aan industriële econometrische studies. Met uw gift steunt u dus niet alleen dit project maar ook toekomstig onderzoek dat dankzij deze database kan worden uitgevoerd.

Wie vertrouwt de kunstveiling?

Kunstveilingen worden gekenmerkt door waardevolle kunstwerken en vermogende kopers. Ondanks het statige karakter van de veiligen bestaan er een aantal seieruze problemen in deze sector. Er blijkt bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen, transparantie, financiële liquiditeit, prijs en efficiëntie en als kers op de taart bestaan er veel vervalsingen op de kunstmarkt. Professor Luc Rennenboog vraagt zich af hoe we het vertrouwen in deze markt opnieuw kunnen opbouwen. Gegevens zoals de herkomst van de kunst, catalogi over de vorige eigenaars van het kunstwerk en reputabele exposities waarbinnen het werk is tentoongesteld kunnen daar allemaal aan bijdragen. Rennenboog vraagt zich dan ook af in welke mate deze informatie vertrouwen kan creëren in de kunstmarkt?

Multidisciplinaire aanpak

Om dit te bestuderen willen de onderzoekers meer dan een miljoen veilingcatalogussen gebruiken en de daarin staande herkomst informatie classificeren. Door kenmerken van de werken inzichtelijk te maken, hopen zij daarmee uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid ervan. Daarnaast kunnen ook 'glamour effects' worden onderzocht, wanneer een kunstwerk bijvoorbeeld in het bezit van een popster is geweest. Het onderzoek heeft een multidisciplinaire aanpak: culturele economie, financiële economie en economische psychologie. Deze materie is nauwelijks bestudeert en er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Ook is er een ethische impact, omdat vervalsingen wellicht sneller worden geïdentificeerd.Effect van de wet op de algemene vergadering

De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft een belangrijke plaats binnen ondernemingen en het ondernemingsrecht. Dit project onderzoekt de Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), want hoe noodzakelijk sommigen de AV ook vinden, er bestaat ook flinke kritiek op. Feitelijk heeft de AV drie belangrijke functies: een informatie-, forum- (vragen en discussie) en besluitvormingsfunctie. Het ondernemingsrecht veronderstelt het belang van de AV voor bijvoorbeeld het oplossen van bedrijfsproblemen, maar vooral binnen de academische wereld bestaat onenigheid over de toegevoegde waarde ervan. De Europese Commissie bepleit echter het versterken van aandeelhoudersrechten. Anne Lafarre heeft in haar promotieonderzoek de rol bestudeerd van AV’s in Europa in zeven lidstaten door handverzamelde data te gebruiken. Uitgebreid onderzoek naar de deelnemende rol van (kleine) aandeelhouders ontbreekt echter, omdat veel bedrijven niet alle benodigde informatie en documenten verspreiden of delen. Daarom is de onderzoeksomvang van haar eerdere onderzoek beperkt.

Vervolgonderzoek

Interessant genoeg bleek hieruit al wel dat bepaalde beslissingen kunnen worden beïnvloed door wetgeving. Dat betekent dus dat de fel bekritiseerde lage opkomst en deelname door (kleine) aandeelhouders in deze jaarlijkse bijeenkomsten kan worden gestimuleerd door beleidsmakers. Om meer te leren over factoren die het gedrag en de deelname van zulke aandeelhouders daadwerkelijk beïnvloeden, heeft Lafarre toegang nodig tot de de AGM database ProxyInsight. Hiermee kan ze grotere datasets analyseren en daarmee bepalende factoren in aandeelhouders gedragingen vaststellen. Het onderzoek strekt zich hierdoor uit over meer Europese landen en hogere aantallen kleinere bedrijven die aan analyse en onderzoek kan worden onderworpen. Met uw gift kan zij haar onderzoek naar een volgend niveau tillen.


Hoe leesbaar is een jaarverslag?

Dr. Christoph Sextroh wil samen met twee PhD studenten een online laboratorium bouwen waarin het lezen van financiële documenten wordt onderzocht. Hierin beogen ze te meten hoe mensen informatie uit complexe financiële documenten begrijpen en interpreteren. Ze meten de 'user experience' van individuen onder verschillende omstandigheden. Hiermee verkrijgen ze informatie voor onder andere beleidsmakers en onderzoekers die de complexiteit van financiële communicatie proberen te doorgronden. Naast de gebruikelijke taalanalyses die in dergelijk onderzoek plaatsvinden brengen zij nu ook de gebruikerservaringen in kaart. Een groot voordeel van het online onderzoekslab is dat er een hoger aantal respondenten kan worden onderzocht, waarbij men technieken gebruikt die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn op eye tracking. De data die daaruit voortvloeit, wordt vervolgens gebruikt om een zelflerend model te bouwen dat voorspelt hoe begrijpelijk financiële informatie is voor de lezer. Dankzij uw steun voor dit project zullen complexe financiële documenten een stuk toegankelijker worden voor bijvoorbeeld toezichthouders, maar vooral voor de dagelijkse gebruikers van complexe financiële stukken.

Meer kans op een baan voor mensen met autisme

Slechts 25% van de mensen met autisme heeft een baan. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de behandeling en oorzaken van autisme, zijn er maar weinig studies naar hoe dit slechte arbeidsperspectief voor deze mensen kan worden verbeterd.

Mensen met autisme zien het hebben van een baan als een belangrijk doel. Het is duidelijk dat er meer onderzoek moet worden gedaan om de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met autisme te verbeteren. Maar er moet vooral onderzoek worden gedaan naar de perspectieven van mensen met autisme zelf om inzicht te krijgen in hun wensen en zo uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het onderzoek 'Improving work participation of people with autism: Barriers and facilitators for work participation from the perspective of people with autism' wordt uitgevoerd door Michel Bergijk  bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Door stigma geen werk

Wist u dat minder dan 20% van mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen betaald werk heeft? Ook mensen met vaker voorkomende problemen zoals een burn-out, depressie of angst ervaren hetzelfde probleem. Ondanks dat mentale gezondheidsproblemen veel voorkomen in Nederland, is de re-integratie van mensen met een mentaal gezondheidsprobleem problematisch. Studies hebben daarnaast aangetoond dat mensen met psychologische gezondheidsproblemen een grotere kans hebben op werkloosheid of vervroegd pensioen. Gezien de omvang hiervan is dit een grote kostenpost voor de Nederlandse maatschappij.

Stigma

Werknemers zijn bang om dergelijke problemen aan te geven bij hun leidinggevende en werkgevers nemen liever geen mensen aan met een risico hierop. Onderzoek naar het sociale stigma rondom mentale problemen is dringend nodig om met effectieve interventies te komen voor deze groep mensen. Het onderzoek 'Stigma as a barrier for work participation in The Netherlands' wordt uitgevoerd door Evelien Brouwers bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Met uw steun kan de benodigde data worden verzameld, maar kan daarnaast ook een symposium worden georganiseerd waardoor de kennis kan worden gedeeld.


Effecten van economische markt stress

De economie is een complex geheel aan geldstromen. Flights-to-safety events behoren daar ook toe. Dit zijn gebeurtenissen op de financiële markt waarin investeerders hun risicovolle investeringen verruilen voor veiligere investeringen. FTS events worden gekenmerkt door sterke dalingen in de aandelenkoersen en substantiële stijgingen in staatsobligaties. Dergelijke markt stress houdt begrijpelijkerwijs risico’s in voor de economie. De stijgingen en dalingen die voortvloeien uit FTS events worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren. Denk aan de Brexit, landelijke verkiezingen en een veelvoud aan andere maatschappelijke gebeurtenissen.

FTS begrijpen dankzij korte intervals

UIt bestaand onderzoek blijkt dat marktdeelnemers (zoals investeerders) hun kapitaal drastisch veranderen en/of verplaatsen op zogenaamde FTS dagen. Deze bevindingen zijn echter gebaseerd op gegevens die de tijdsspanne van een hele dag omvatten. Dr. Lieven Baele wil FTS events onderzoeken met behulp van kortere intervallen van zo’n vijf minuten. Door deze korte intervals te combineren met andere data, zoals (monetaire) beleidsbeslissingen, politieke gebeurtenissen of industriële gebeurtenissen kan hij nauwkeurig bepalen wat precies de oorzaken zijn voor FTS events en wat de schaal ervan is (globaal, regionaal, lokaal). Op die manier kunnen wellicht faillissementen, werkloosheid en economische krimp voorkomen worden, omdat we beter begrijpen wat de aanleiding daartoe is. Dit onderzoek is dan ook van belang voor onder meer politici en beleidsmakers om de negatieve effecten van economische markt stress tot een minimum te beperken.Relatie tussen gevestigde ondernemingen en jonge startups

Over de hele wereld probeert men het succes van Silicon Valley te evenaren, want hier worden nieuwe ideeën, financiën, de juiste mensen en bedrijven op overtuigende wijze bijeen gebracht. Voor veel regio’s is deze uitdaging begrijpelijkerwijs toch iets te groot. Wat in ieder geval noodzakelijk blijkt, is een goede hoeveelheid venture capital (durfkapitaal). Venture capital is al vaak onderwerp geweest van academisch onderzoek. De koppeling tussen grote bedrijven en startups van ondernemers daarentegen is juist onderbelicht. Joshua G. Eckblad wil daarom graag inzicht krijgen in de factoren, omstandigheden en voorwaarden die ondernemersactiviteit en entrepreneurschap bevordert. Hij wil dat doen door het vaststellen en faciliteren van wederzijds voordelige relaties tussen ondernemende startups en bedrijven. Met andere woorden: wat draagt bij of is er voor nodig in de relatie tussen startups en gevestigde bedrijven om ondernemerschap te stimuleren?

Inspiratie uit Eindhoven

Het succesvol ondernemende en innovatieve Eindhoven wordt als onderzoeksgebied gekozen voor de studie. Er heeft voor dit onderzoek al een online survey plaatsgevonden, maar nu willen zij graag kwalitatieve data genereren door interviews af te nemen. Daarbij is de hulp van studentassistenten nodig. Met deze invalshoek hopen zij vast te stellen wat er voorafgaat aan succesvolle en ondernemende regio’s zoals Eindhoven. Dit is van groot belang voor beleidsmakers zodat zij 'evidence-based' beleid kunnen maken die de banden tussen startups en gevestigde bedrijven daadwerkelijk zal versterken. De effectief ervan kan een juiste omgeving tot stand brengen waarin ondernemerschap goed kan gedijen. Op deze manier draagt dit onderzoek bij aan regionale economische groei.

Tilburg Women’s Open

Debatvereniging Cicero wil de 'Women’s Open' en een bijbehorend symposium organiseren. De Women’s Open is een debatcompetitie die specifiek wordt georganiseerd voor vrouwelijke deelnemers van over de hele wereld. De Tilburg Women’s Open zal een jaarlijks terugkerend evenement worden. Een evenement van groot belang, aangezien ongelijkheid tussen man en vrouw nog steeds bestaat, in zowel de academische als de zakenwereld. Dit initiatief richt zich specifiek op de ontwikkeling van soft skills, zoals presentatie- en argumentatievaardigheden. Cicero moedigt aan dat vrouwen hun dromen en ambities najagen en wil dit stimuleren door de debatcompetitie te faciliteren.


Het leed van grote groepen slachtoffers

Soms komt het voor dat grote groepen mensen schade ondervinden die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen van een partij, bedrijf of overheid. In zo’n geval kunnen de slachtoffers zich organiseren en een collectieve schadeclaim indienen, ook wel massaclaims genoemd. Het gaat dan om rechtszaken waarin grote aantallen benadeelden (soms duizenden) collectief een bepaalde vordering instellen, omdat anders elk benadeelde een individuele rechtszaak moet beginnen. Collectieve schadeclaims zijn een manier om snel, efficiënt en goedkoop een misstand te beslechten in de rechtszaal. Voorbeelden hiervan zijn 9/11, MH17 en het PIP borstimplantaten schandaal.

Waar hebben slachtoffers nu echt behoefte aan?

Uit bestaand onderzoek blijkt dat slachtoffers echter meer behoeften hebben aan bijvoorbeeld erkenning, verontschuldigen, gehoord worden en de waarheid kennen, dan de misvatting dat zij slechts snelle financiële compensatie zouden willen voor hun geleden schade. Deze misvatting vereist dan ook aanvullend onderzoek in de ervaringen van zulke slachtoffers. Daarom wil Karlijn van Doorn kwalitatief onderzoek doen naar de wensen van slachtoffers. Door diepte-interviews af te nemen, hoopt ze beter te begrijpen wat er nodig is om de slachtoffers van dergelijke claims een bevredigende rechtsgang te bieden. Een onderdeel van haar promotie-onderzoek bestaat uit het verzamelen van empirische data uit bekende zaken, zoals de DSB Bank en de Rooms-Katholieke Kerk. In het onderzoek werken studenten intensief samen met Van Doorn om de benodigde data te vergaren.


Verdieping en verbinding met de praktijk

In het onderwijsproject van Zlatina Georgieva krijgen studenten de kans om nieuwe en specialistische kennis op te doen  over economisch recht en beleid, en daarnaast te netwerken met experts. In de zeven colleges die worden opgezet voor de cursus 'Advanced EU Competition Law' worden praktische handvatten gegeven aan de theorieën uit eerdere cursussen. Tijdens de colleges worden 'Advanced Economic Law and Policy Talks' gegeven, waarbij topwetenschappers en experts zullen worden uitgenodigd om te spreken over hun vakgebied.

Een informeel gesprek kan tot mooie dingen leiden

Na de financiële crisis en de bijbehorende uitdagingen voor economisch beleid en recht in de EU, is het cruciaal om studenten inzicht te bieden in de werkelijke problemen die vaklieden in hun praktijkwerk ervaren. Na de colleges volgt een informele receptie, waardoor dit onderwijsproject studenten ook carrièrekansen biedt. Het onderwijsproject is een initiatief van Dr. Georgieva en wordt uitgevoerd voor het departement Tilburg Law and Economics Center (TILEC). Met uw bijdrage wordt het mogelijk om verdiepende leermomenten voor deze studenten aanbieden en ze bovendien te verbinden met vooraanstaande experts uit de praktijk.


Is uw data veilig in China?

In mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking (in het Engels: GDPR). De verordening heeft directe werking over de gehele EU, wat betekent dat elke lidstaat moet voldoen aan de Europese wet. Het heeft ten doel persoonlijke data van EU burgers beter te beschermen en vooral veel sterker te handhaven. Wanneer data over EU burgers in het buitenland verwerkt wordt, zoals bijvoorbeeld in China, moeten de Chinezen voldoen aan deze EU wetgeving. Dit wordt ook wel de extra territoriale werking genoemd.

Niet-rechtsstaten een rechtsstatelijk product opleggen

Bo Zhao wil graag in kaart brengen of de GDPR hier ook daadwerkelijk toe in staat is in 'niet-rechtsstaten' zoals China. Met uw financiële bijdrage wil hij graag twee masterstudenten betalen om hem te ondersteunen. Er wordt een onderzoeksrapport geschreven over de extraterritoriale impact van de GDPR, een informatiebrochure ontwikkeld en de resultaten worden besproken op conferenties in de EU en China. Het doel is uiteindelijk om inzicht te bieden in de mate waarin persoonsgegevens van EU burgers effectief kunnen worden beschermd in China. Daarnaast gaat het om de bescherming en promotie van de kern van het Europees databeschermingsrecht. Verder hoopt hij deze twee sterk uiteenlopende maatschappijen meer te kunnen verenigingen op dit gebied.


Workshop Understanding Society

Een workshop volledig in het teken van het motto van de universiteit: Understanding Society. Een dag lang worden de deelnemers ondergedompeld in de maatschappelijk relevante uitdaging van technologie regulering. Doordat PhD studenten van binnen en buiten de EU hun visies delen op complexe reguleringsvraagstukken krijgen zij een beter begrip van onze samenleving en het centrale thema dat regulering hierbinnen inneemt. Ideeën, visies en onderzoek komen in de workshop Understanding Society op prikkelende wijze bijeen. Er wordt specifiek gezocht naar algemene reguleringswijzen van technologie, ongeacht of deze is ontwikkeld voor energie, databescherming of energieopwekking. Ook masterstudenten zijn van harte uitgenodigd om hun visies en gedachten te delen. Door middel van een posterpresentatie kunnen deze studenten de groei en kwaliteit van het netwerk bevorderen. Het project ‘Colloquium @ TILT: Understanding Society' is een initiatief van Leonie Reins en wordt uitgevoerd voor het Tilburg Institute for Law, Technology and Society.  


Informatie over stateloosheid delen

Globalisatie, migratie en politieke polarisatie zetten ons burgerschap onder druk. Dat brengt vragen naar boven omtrent stateloosheid die ook relateren aan de vluchtelingenproblematiek. Sangita Jaghai wil een congres organiseren waarbij PhD’s hun methodologieën en ideeën over deze thema’s kunnen delen. Zo kunnen ze dieper ingaan op hoe zij het beste hun onderzoek kunnen communiceren in het publieke debat. Aangezien er geen geschikte conferenties zijn, noch speciale tijdschriften, is dit project van groot belang om een vorm van academische infrastructuur op te tuigen die de onderzoekers met elkaar in contact brengt.

Leren van en met elkaar

Tijdens georganiseerde masterclasses leren de PhD’s onderzoeksmethoden en over de uitdagingen van experts. Dit kunnen ze vervolgens reflecteren op hun eigen onderzoeksaanpak. Daarnaast krijgen PhD’s de mogelijkheid hun werk te presenteren, waardoor er ruimte is voor relevante peer-feedback en discussies. Ook zullen papers van de PhD’s worden samengevoegd in een issue over nationaliteit en stateloosheid, en krijgen zij media training om hun bevindingen te delen met een groter publiek. Het project ‘Training for PhD’s working on statelessness & citizenship' is een initiatief van Sangita Jaghai en wordt uitgevoerd voor het departement Public Law, Jurisprudence & Legal History.


Verrijking door samenwerking

The European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD) is een innovatief doctoraal programma en omvat de samenwerking tussen zes internationale universiteiten. Elke onderzoeker selecteert twee van de deelnemende universiteiten waarna het doctoraat gezamenlijk zal worden toegekend. Met uw gift maakt u het bezoek mogelijk van een onbetaalde PhD student die zich richt op het verduurzamen van steden in Zuid-Afrika door het plannings- en omgevingsrecht te doorgronden. Met uw steun kan een Zuid-Afrikaanse PhD student zijn onderzoek verrijken met de onderzoekskwaliteit van Tilburg University. Zijn bevindingen kan hij gebruiken om duurzaamheid binnen de stedelijke omgevingen van zijn thuisland te versterken.

Op naar duurzame stadsplanning in Zuid-Afrika

In het onderzoek wordt uitgezocht hoe deze rechtsgebieden precies gebruikt kunnen worden om dat doel te realiseren. Zeker in een land als Zuid-Afrika dat een geschiedenis kent van rassendiscriminatie en daar bovendien haar stedelijke planning destijds op heeft gebaseerd, is het van groot belang om de huidige wetten en regels in de arm te nemen, zodat een duurzame verandering kan plaatsvinden. Snelle verstedelijking over de gehele wereld en ook in Zuid Afrika resulteert in lastige vraagstukken over de rol van het recht en beleidsinstrumenten om duurzame steden te creëren. Dit onderzoek is daarmee van groot maatschappelijk belang.