Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Steun onderzoek

Soms zijn er onderzoeksprojecten die net buiten de reguliere financiering van de universiteit vallen. Het Universiteitsfonds steunt onderzoeksthema’s en projecten die niet rechtstreeks uit de eerste (o.a. collegegelden), tweede (NWO, KNAW, EU subsidies) en derde geldstroom (contractonderzoek) kunnen worden gefinancierd en/of waarvoor aanvullende financiering net dat zetje extra kan geven.

Kennis en wetenschap zijn onmisbare bouwstenen voor een goede toekomst. Tilburg University wil met haar onderzoek bijdragen aan een betere samenleving door onderzoek met betrekking tot Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing en Creating value from data. Met een donatie aan het Universiteitsfonds Tilburg draagt u persoonlijk bij aan baanbrekend onderzoek van Tilburg University.

Benieuwd welke onderzoeksprojecten mogelijk zijn gemaakt? Bekijk ons jaarverslag.


Een greep uit de projecten van het afgelopen jaar:

Sociale impact van kanker

image belcampagne sociale impact van kanker

In een tijd waarin maatschappelijke zorg steeds belangrijker wordt, is het versterken van 'social support systems' van groot belang. Vrienden, familie en collega’s zijn zich vaak onbewust van de impact van gevorderde kanker en weten niet hoe zij dan ondersteuning kunnen bieden. Patiënten geven daarnaast aan dat zij onvervulde sociale behoeften hebben. Omdat oncologen vooral de medische situatie van de patiënt prioriteren, is er vaak geen tijd over om de impact van de ziekte te bespreken, terwijl hier echter wel aandacht aan moet worden gegeven. Onderzoekster Janneke van Roij ontwikkelt een training waarbij de ervaringen van patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers worden gesimuleerd. Met meerdere effectieve leertechnieken zoals verbeelding, rollenspel en storytelling helpt deze training patiënten en mantelzorgers samen met de ziekte om te gaan. Het onderzoek 'Understanding the social experience of advanced cancer' wordt uitgevoerd door Janneke van Roij voor het departement Medische & Klinische Psychologie.


Verrijking door samenwerking

The European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD) is een innovatief doctoraal programma en omvat de samenwerking tussen zes internationale universiteiten. Elke onderzoeker selecteert twee van de deelnemende universiteiten waarna het doctoraat gezamenlijk zal worden toegekend. Met uw gift maakt u het bezoek mogelijk van een onbetaalde PhD student die zich richt op het verduurzamen van steden in Zuid-Afrika door het plannings- en omgevingsrecht te doorgronden. Met uw steun kan een Zuid-Afrikaanse PhD student zijn onderzoek verrijken met de onderzoekskwaliteit van Tilburg University. Zijn bevindingen kan hij gebruiken om duurzaamheid binnen de stedelijke omgevingen van zijn thuisland te versterken.

Op naar duurzame stadsplanning in Zuid-Afrika

In het onderzoek wordt uitgezocht hoe deze rechtsgebieden precies gebruikt kunnen worden om dat doel te realiseren. Zeker in een land als Zuid-Afrika dat een geschiedenis kent van rassendiscriminatie en daar bovendien haar stedelijke planning destijds op heeft gebaseerd, is het van groot belang om de huidige wetten en regels in de arm te nemen, zodat een duurzame verandering kan plaatsvinden. Snelle verstedelijking over de gehele wereld en ook in Zuid Afrika resulteert in lastige vraagstukken over de rol van het recht en beleidsinstrumenten om duurzame steden te creëren. Dit onderzoek is daarmee van groot maatschappelijk belang.


Effect van de wet op de algemene vergadering

De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft een belangrijke plaats binnen ondernemingen en het ondernemingsrecht. Dit project onderzoekt de Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), want hoe noodzakelijk sommigen de AV ook vinden, er bestaat ook flinke kritiek op. Feitelijk heeft de AV drie belangrijke functies: een informatie-, forum- (vragen en discussie) en besluitvormingsfunctie. Het ondernemingsrecht veronderstelt het belang van de AV voor bijvoorbeeld het oplossen van bedrijfsproblemen, maar vooral binnen de academische wereld bestaat onenigheid over de toegevoegde waarde ervan. De Europese Commissie bepleit echter het versterken van aandeelhoudersrechten. Anne Lafarre heeft in haar promotieonderzoek de rol bestudeerd van AV’s in Europa in zeven lidstaten door handverzamelde data te gebruiken. Uitgebreid onderzoek naar de deelnemende rol van (kleine) aandeelhouders ontbreekt echter, omdat veel bedrijven niet alle benodigde informatie en documenten verspreiden of delen. Daarom is de onderzoeksomvang van haar eerdere onderzoek beperkt.

Vervolgonderzoek

Interessant genoeg bleek hieruit al wel dat bepaalde beslissingen kunnen worden beïnvloed door wetgeving. Dat betekent dus dat de fel bekritiseerde lage opkomst en deelname door (kleine) aandeelhouders in deze jaarlijkse bijeenkomsten kan worden gestimuleerd door beleidsmakers. Om meer te leren over factoren die het gedrag en de deelname van zulke aandeelhouders daadwerkelijk beïnvloeden, heeft Lafarre toegang nodig tot de de AGM database ProxyInsight. Hiermee kan ze grotere datasets analyseren en daarmee bepalende factoren in aandeelhouders gedragingen vaststellen. Het onderzoek strekt zich hierdoor uit over meer Europese landen en hogere aantallen kleinere bedrijven die aan analyse en onderzoek kan worden onderworpen. Met uw gift kan zij haar onderzoek naar een volgend niveau tillen.


Effecten van economische markt stress

De economie is een complex geheel aan geldstromen. Flights-to-safety events behoren daar ook toe. Dit zijn gebeurtenissen op de financiële markt waarin investeerders hun risicovolle investeringen verruilen voor veiligere investeringen. FTS events worden gekenmerkt door sterke dalingen in de aandelenkoersen en substantiële stijgingen in staatsobligaties. Dergelijke markt stress houdt begrijpelijkerwijs risico’s in voor de economie. De stijgingen en dalingen die voortvloeien uit FTS events worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren. Denk aan de Brexit, landelijke verkiezingen en een veelvoud aan andere maatschappelijke gebeurtenissen.

FTS begrijpen dankzij korte intervals

UIt bestaand onderzoek blijkt dat marktdeelnemers (zoals investeerders) hun kapitaal drastisch veranderen en/of verplaatsen op zogenaamde FTS dagen. Deze bevindingen zijn echter gebaseerd op gegevens die de tijdsspanne van een hele dag omvatten. Dr. Lieven Baele wil FTS events onderzoeken met behulp van kortere intervallen van zo’n vijf minuten. Door deze korte intervals te combineren met andere data, zoals (monetaire) beleidsbeslissingen, politieke gebeurtenissen of industriële gebeurtenissen kan hij nauwkeurig bepalen wat precies de oorzaken zijn voor FTS events en wat de schaal ervan is (globaal, regionaal, lokaal). Op die manier kunnen wellicht faillissementen, werkloosheid en economische krimp voorkomen worden, omdat we beter begrijpen wat de aanleiding daartoe is. Dit onderzoek is dan ook van belang voor onder meer politici en beleidsmakers om de negatieve effecten van economische markt stress tot een minimum te beperken.Relatie tussen gevestigde ondernemingen en jonge startups

Over de hele wereld probeert men het succes van Silicon Valley te evenaren, want hier worden nieuwe ideeën, financiën, de juiste mensen en bedrijven op overtuigende wijze bijeen gebracht. Voor veel regio’s is deze uitdaging begrijpelijkerwijs toch iets te groot. Wat in ieder geval noodzakelijk blijkt, is een goede hoeveelheid venture capital (durfkapitaal). Venture capital is al vaak onderwerp geweest van academisch onderzoek. De koppeling tussen grote bedrijven en startups van ondernemers daarentegen is juist onderbelicht. Joshua G. Eckblad wil daarom graag inzicht krijgen in de factoren, omstandigheden en voorwaarden die ondernemersactiviteit en entrepreneurschap bevordert. Hij wil dat doen door het vaststellen en faciliteren van wederzijds voordelige relaties tussen ondernemende startups en bedrijven. Met andere woorden: wat draagt bij of is er voor nodig in de relatie tussen startups en gevestigde bedrijven om ondernemerschap te stimuleren?

Inspiratie uit Eindhoven

Het succesvol ondernemende en innovatieve Eindhoven wordt als onderzoeksgebied gekozen voor de studie. Er heeft voor dit onderzoek al een online survey plaatsgevonden, maar nu willen zij graag kwalitatieve data genereren door interviews af te nemen. Daarbij is de hulp van studentassistenten nodig. Met deze invalshoek hopen zij vast te stellen wat er voorafgaat aan succesvolle en ondernemende regio’s zoals Eindhoven. Dit is van groot belang voor beleidsmakers zodat zij 'evidence-based' beleid kunnen maken die de banden tussen startups en gevestigde bedrijven daadwerkelijk zal versterken. De effectief ervan kan een juiste omgeving tot stand brengen waarin ondernemerschap goed kan gedijen. Op deze manier draagt dit onderzoek bij aan regionale economische groei.

Beter begrip van disruptieve innovatie

Disruptie is voor velen een onduidelijke term. Maar het wordt al duidelijker wanneer je bijvoorbeeld denkt aan wat er is gebeurd met de videoverhuur sector sinds de komst van het internet. Of denk aan de producenten van fotorolletjes nu iedereen met zijn mobiel foto’s maakt. Door innovatie verandert onze wereld. In de financiële wereld is er nog relatief weinig bekend over 'disruptive innovation'. We weten wel dat het een belangrijke rol vervult binnen de economie. Wat zijn de financiële winsten die voortvloeien uit disruptive innovation? Wat zijn kenmerken van bedrijven die disruptieve innovaties produceren en hoe kan het real-time karakter ervan toekomstige verschuivingen in marktaandeel voorspellen?

Tekstanalyse

Pranav Desai wil met zijn onderzoeksproject helderheid verschaffen over 'dispruptive innotvation' door gebruik te maken van tekstuele analyse. Kenmerken van disruptie kunnen tot op zekere hoogte gekoppeld worden aan een tekstueel begrip van dit fenomeen. Desai wil een unieke grootschalige database opzetten waarin informatie over disruptieve producten wordt verzameld (tussen 1980-2016). Door bijvoorbeeld productomschrijvingen in krantenartikelen te analyseren, verkrijgen we waardevolle en nieuwe kennis over 'disruptive innovation'.

Geavanceerde database

Om deze database te ontwikkelen is toegang nodig tot grote hoeveelheden data in de vorm van tekst. Helaas heeft Tilburg University geen directe toegang tot zulke omvangrijke informatiebronnen en daarom hopen de onderzoekers financiering rond te krijgen die hen kan voorzien van de benodigde inhoud. Het ontwikkelen van een dergelijke database leent zich uitstekend voor big data toepassingen en daarnaast voor een verscheidenheid aan industriële econometrische studies. Met uw gift steunt u dus niet alleen dit project maar ook toekomstig onderzoek dat dankzij deze database kan worden uitgevoerd.

Wie vertrouwt de kunstveiling?

Kunstveilingen worden gekenmerkt door waardevolle kunstwerken en vermogende kopers. Ondanks het statige karakter van de veiligen bestaan er een aantal seieruze problemen in deze sector. Er blijkt bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen, transparantie, financiële liquiditeit, prijs en efficiëntie en als kers op de taart bestaan er veel vervalsingen op de kunstmarkt. Professor Luc Rennenboog vraagt zich af hoe we het vertrouwen in deze markt opnieuw kunnen opbouwen. Gegevens zoals de herkomst van de kunst, catalogi over de vorige eigenaars van het kunstwerk en reputabele exposities waarbinnen het werk is tentoongesteld kunnen daar allemaal aan bijdragen. Rennenboog vraagt zich dan ook af in welke mate deze informatie vertrouwen kan creëren in de kunstmarkt?

Multidisciplinaire aanpak

Om dit te bestuderen willen de onderzoekers meer dan een miljoen veilingcatalogussen gebruiken en de daarin staande herkomst informatie classificeren. Door kenmerken van de werken inzichtelijk te maken, hopen zij daarmee uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid ervan. Daarnaast kunnen ook 'glamour effects' worden onderzocht, wanneer een kunstwerk bijvoorbeeld in het bezit van een popster is geweest. Het onderzoek heeft een multidisciplinaire aanpak: culturele economie, financiële economie en economische psychologie. Deze materie is nauwelijks bestudeert en er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Ook is er een ethische impact, omdat vervalsingen wellicht sneller worden geïdentificeerd.Hoe leesbaar is een jaarverslag?

Dr. Christoph Sextroh wil samen met twee PhD studenten een online laboratorium bouwen waarin het lezen van financiële documenten wordt onderzocht. Hierin beogen ze te meten hoe mensen informatie uit complexe financiële documenten begrijpen en interpreteren. Ze meten de 'user experience' van individuen onder verschillende omstandigheden. Hiermee verkrijgen ze informatie voor onder andere beleidsmakers en onderzoekers die de complexiteit van financiële communicatie proberen te doorgronden. Naast de gebruikelijke taalanalyses die in dergelijk onderzoek plaatsvinden brengen zij nu ook de gebruikerservaringen in kaart. Een groot voordeel van het online onderzoekslab is dat er een hoger aantal respondenten kan worden onderzocht, waarbij men technieken gebruikt die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn op eye tracking. De data die daaruit voortvloeit, wordt vervolgens gebruikt om een zelflerend model te bouwen dat voorspelt hoe begrijpelijk financiële informatie is voor de lezer. Dankzij uw steun voor dit project zullen complexe financiële documenten een stuk toegankelijker worden voor bijvoorbeeld toezichthouders, maar vooral voor de dagelijkse gebruikers van complexe financiële stukken.

Meer kans op een baan voor mensen met autisme

Slechts 25% van de mensen met autisme heeft een baan. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de behandeling en oorzaken van autisme, zijn er maar weinig studies naar hoe dit slechte arbeidsperspectief voor deze mensen kan worden verbeterd.

Mensen met autisme zien het hebben van een baan als een belangrijk doel. Het is duidelijk dat er meer onderzoek moet worden gedaan om de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met autisme te verbeteren. Maar er moet vooral onderzoek worden gedaan naar de perspectieven van mensen met autisme zelf om inzicht te krijgen in hun wensen en zo uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het onderzoek 'Improving work participation of people with autism: Barriers and facilitators for work participation from the perspective of people with autism' wordt uitgevoerd door Michel Bergijk  bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Door stigma geen werk

Wist u dat minder dan 20% van mensen met ernstige mentale gezondheidsproblemen betaald werk heeft? Ook mensen met vaker voorkomende problemen zoals een burn-out, depressie of angst ervaren hetzelfde probleem. Ondanks dat mentale gezondheidsproblemen veel voorkomen in Nederland, is de re-integratie van mensen met een mentaal gezondheidsprobleem problematisch. Studies hebben daarnaast aangetoond dat mensen met psychologische gezondheidsproblemen een grotere kans hebben op werkloosheid of vervroegd pensioen. Gezien de omvang hiervan is dit een grote kostenpost voor de Nederlandse maatschappij.

Stigma

Werknemers zijn bang om dergelijke problemen aan te geven bij hun leidinggevende en werkgevers nemen liever geen mensen aan met een risico hierop. Onderzoek naar het sociale stigma rondom mentale problemen is dringend nodig om met effectieve interventies te komen voor deze groep mensen. Het onderzoek 'Stigma as a barrier for work participation in The Netherlands' wordt uitgevoerd door Evelien Brouwers bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Met uw steun kan de benodigde data worden verzameld, maar kan daarnaast ook een symposium worden georganiseerd waardoor de kennis kan worden gedeeld.