Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

PAO-Geestelijke Verzorger

Theologie over de grens: Herontdekking van de theologie als het hart van pastoraat en geestelijke verzorging

Korte omschrijving

Deelnemers leren hoe zij hun eigen grenservaringen met behulp van het theologische dialoogmodel van Christa Anbeek in woord en beeld kunnen uitdrukken en vervolgens duiden. Grenservaringen zijn ontregelende en openbrekende ervaringen die zich af spelen op de scherpsneden van het bestaan: leven en dood, recht en onrecht, geluk en tragiek, dat wat we in de hand hebben versus wat ons toevalt. Het model is gebaseerd op het openstaan voor grenservaringen en kwetsbaarheid, op kritische dialoog en vriendschap, op spel, verbeelding en ritueel, en op een theologische topografie van vragen en thema’s. Op basis van de persoonlijke kennismaking met het model en met behulp van gerichte opdrachten leren deelnemers vervolgens dit model in hun eigen praktijk als pastor, geestelijk verzorger/begeleider of docent toe te passen. Om het model te kunnen toepassen is het wel van belang om een goede inschatting te maken hoe (onderdelen van) het model aansluiten op vragen en behoeften die in de eigen werksituatie een rol spelen. Dat betekent dat de organisatie in beeld komt, en de hedendaagse vloeibare samenleving en cultuur waar religieuze en theologische vragen niet meer alleen op de van oudsher vertrouwde plekken aan de orde zijn.

Het dialoogmodel biedt deelnemers een kans op professionele groei. Zij leren grenservaringen opnieuw waar te nemen (bij zichzelf en bij anderen), aan de orde te stellen en theologisch te duiden, waarbij ruimte ontstaat om over de grenzen van religieuze en levensbeschouwelijke tradities heen het gemeenschappelijke kwetsbare bestaan te erkennen en te vieren.

Opzet

De leergang omvat 10 bijeenkomsten van elk 2 dagdelen, en heeft een totale omvang van 168 uur (6 ECTS). Voor elke bijeenkomst krijgen deelnemers opdrachten die enerzijds te maken hebben met het eigen dialoogproces en anderzijds met de toepassing van (onderdelen van) het dialoogmodel in de eigen praktijk. Per bijeenkomst is er tevens een leesopdracht. De eindopdracht bestaat in een reflectieverslag waarin de verschillende deelopdrachten en de effecten daarvan op het eigen professionele functioneren worden opgenomen en bereflecteerd.

Medewerkers

De vaste docenten zijn prof. dr. Christa Anbeek (UvH) en dr. Sjaak Körver (TST). Verder wordt gewerkt met verschillende gastdocenten.

dr. Sjaak Körver

De opleiding staat onder leiding van dr. Sjaak Körver (1955). Hij is sinds 2000 docent praktische theologie, supervisor en onderzoeker aan de Faculteit Katholieke Theologie van Tilburg University. Hij is stagecoördinator van de uitstroomprofielen categoriaal en basispastoraat.

In 1982 is hij  zijn loopbaan begonnen als geestelijk verzorger begonnen (ziekenhuis, psychogeriatrie, psychiatrie), is meer dan 20 jaar trainer Klinische Pastorale Vorming geweest, is als supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde geregistreerd bij de Raad voor KPV en bij de LVSC. In 2013 is hij gepromoveerd op een empirisch religiepsychologisch onderzoek naar spirituele coping strategieën van longkankerpatiënten. In april 2014 verscheen onder zijn redactie het boek In het oog in het hart: geestelijke verzorging 2.1 (Valkhof Pers, Nijmegen).

Hij doet (postdoc) onderzoek naar het functioneren van geestelijke verzorging in de zorg. Hij is lid van de Commissie Wetenschap van de VGVZ en sinds 1 september 2015 hoofdredacteur van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging.

Dr. Christa W. Anbeek

Dr. Christa W. Anbeek (1961) is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze was tot voor kort universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarvoor werkte ze als universitair docent godsdienstwetenschappen (Tilburg University), met als specialisatie boeddhisme, christendom en interreligieuze dialoog.

Haar werk voor de Universiteit van Tilburg combineerde zij met een baan als geestelijk verzorger in een grote GGZ instelling. Haar onderzoek is gericht op de relatie tussen religies, filosofieën en de vraag naar de zin van het leven – met name als het gaat om levenseindevragen of ingrijpende levensgebeurtenissen.

Praktische informatie

Kosten

  • € 2500 (incl. lunch en reader)
  • Betaling via factuur
  • De kosten zijn veelal declarabel bij de werkgever

Accreditatie

  • PE PKN 6 punten
  • SKGV categorie Vakbekwaamheid: 6 punten
  • SKGV categorie Spiritualiteit en bevoegdheid: 6 punten.

Informatie

Korver, J.W.G.
Name dr. J.W.G. Korver
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Practical Theology and Religious Studies
Position Universitair Docent
Room D 142
Phone +31 13 466 3223
E-mail j.w.g.korver@tilburguniversity.edu