Betalen bij Tilburg University

Betaal je collegegeld

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Lees onder het kopje dat op jou van toepassing is alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

Online Betaalwijze-check

Doe eerst de Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Lees onder het kopje dat op jou van toepassing is alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

Digitale machtiging via Studielink

Met het afgeven van een digitale machtiging via Studielink geef je Tilburg University toestemming om het volledige collegegeld/vergoeding af te schrijven van de in Studielink opgegeven bankrekening. 

Let op: Je kunt alleen met digitale machtiging betalen als je een bankrekening hebt in het SEPA gebied. Als iemand anders (bijvoorbeeld je vader/moeder) voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een SEPA bankrekening hebben. Voldoet de betaler niet aan deze criteria? Doe dan opnieuw de online ‘Betaalwijze-check’.

Betalen via Digitale Machtiging in stappen

Betalen door middel van de digitale machtiging via Studielink wordt in de handleiding 'Afgeven Digitale (incasso) machtiging' in stappen uitgelegd. Deze handleiding is te vinden op de Studieklink stappenplannen pagina.

Als je de digitale machtiging hebt bevestigd ontvangt een bevestiging per e-mail en in je Studielink-account. Mocht er iets mis zijn gegaan met het afgeven van de incassomachtiging, dan ontvang je hierover van Studielink een e-mail zodra je het opnieuw kunt proberen. Als de derde dit heeft aangegeven ontvangt hij/zij een kopie van de email over de afgifte van de machtiging.

Mocht je dit bericht 2 werkdagen na het bevestigen van de digitale machtiging nog niet ontvangen hebben, neem dan contact op met de Student Desk.

Betaling ineens of in termijnen

Betaling ineens (eenmalige incasso machtiging)

Voor betaling via een incasso in één keer brengt Tilburg University géén administratiekosten in rekening. De incasso vindt plaats op de eerstvolgende termijndatum (zie overzicht van termijndata onderstaand). 

Let op: als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan je dat niet meer wijzigen. In één keer betalen, betekent dat je voor het hele collegejaar (12 maanden van 1 september t/m 31 augustus) ineens en vooraf moet betalen. Ook voor een eventuele vervolgopleidingen binnen hetzelfde collegejaar zul je dan ineens moeten betalen.  Mocht je je halverwege het jaar uitschrijven, bijvoorbeeld omdat je in januari afstudeert, dan zul je ook vooraf het volledige collegegeld voor het gehele collegejaar moeten betalen. Pas na uitschrijven krijg je het collegegeld van de overige maanden terug. Als je dit niet wil voorschieten, kies dan voor betaling in termijnen.

Let op: In geval van een premaster betaal je een premastervergoeding en een uitschrijving, zul je geen restitutie ontvangen.

Als je je betaalmethode toch wil wijzigen naar betaling in termijnen, kan je dat alleen nog vóór september doen. Neem daarvoor contact op met de Student Desk.

Betaling in termijnen (incasso machtiging in termijnen)

Betaling in termijnen is alleen mogelijk via digitale machtiging. Start je in de maand september dan kun je in 8 termijnen betalen. Hiervoor brengt Tilburg University € 24,- administratiekosten in rekening. Deze worden gelijktijdig met de eerste termijninning geïnd.

Let op: als je na september start (of je digitale machtiging is na 21 september ontvangen en verwerkt), dan wordt het totale verschuldigde collegegeld of vergoeding gedeeld door de nog resterende incasso termijnen.

Bijvoorbeeld:

 • Bij een inschrijving per 1 september en een latere verwerking van de machtiging kan het zijn dat de eerste incasso zal plaatsvinden op 25 oktober 2023. Het collegegeld/vergoeding zal dan in zeven gelijk verdeelde termijnen worden geïnd. De eerste incasso zal daarbij verhoogd zijn met € 24,- ten behoeve van de administratiekosten.
 • Bij een inschrijving per 1 februari tegen het resterende wettelijk tarief van € 1349,84(=(€ 2314/12)*7) , wordt eind februari de eerste van de nog resterende vier termijnen afgeschreven. Iedere termijnbetaling is in dit voorbeeld ter hoogte van € 337,46 (= € 1349,84/4). De eerste incasso zal verhoogd zijn met € 24,- ten behoeve van de administratiekosten. Daarna volgen nog 3 inningen van € 337,46.

Afhankelijk van de datum waarop Tilburg University je digitale machtiging ontvangt en verwerkt, zullen de automatische inningen plaatsvinden op onderstaande data.

Termijndata collegejaar 2023-2024 (start september):

 • 25 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 27 november 2023
 • 25 januari 2024
 • 26 februari 2024
 • 26 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 27 mei 2024

Start je in de maand februari, dan kun je in 4 termijnen betalen. Voor het betalen in termijnen brengt Tilburg University € 24,- administratiekosten in rekening. Deze worden gelijktijdig met de eerste termijninning geïnd.

Start je in de maand maart of later, dan kun je niet meer in termijnen betalen.

Zelf geld overmaken

Mocht je je om welke reden dan ook geld gaan overmaken naar Tilburg University dan verzoeken wij je uitdrukkelijk om je achternaam en studentnummer te vermelden als kenmerk. Houd rekening met vertraging en eventuele bankkosten die extra in rekening gebracht kunnen worden door je bank indien de betaling vanuit een buitenlandse rekening gedaan wordt.

Let op: het is niet mogelijk om het collegegeld of de vergoeding in termijnen over te maken! Je (her-)inschrijving wordt dan niet afgerond.

Je kunt gebruik maken van onderstaande gegevens:

 • Kenmerk: achternaam + studentnummer student/cursist
 • Begunstigde: Tilburg University
 • IBAN nummer: NL68ABNA0107091798
 • BIC swift code: ABNANL2A
 • Bank:
  • ABN AMRO Bank N.V.
  • Gustav Mahlerlaan 10
  • 1082 PP Amsterdam
  • The Netherlands

Zodra je betaling administratief is verwerkt, verdwijnt het actiepunt 'Collegegeld/vergoeding zelf overmaken' uit je actielijst in OSIRIS. 

Factuur ontvangen

Factuur Post Master Accountancy

Postmaster accountancy cursisten ontvangen een factuur ten behoeve van het cursusgeld voor het betreffende collegejaar. Cursisten die werken bij Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers ontvangen geen factuur. De betaling zal in dat geval rechtstreeks met je werkgever geregeld worden.

Factuur aanschuifonderwijs / contractonderwijs

Cursisten die in het kader van aanschuifonderwijs (ook wel contractonderwijs genoemd) na aanmelding de factuur ontvangen, kunnen gebruik maken van onderstaande gegevens om de betaling te regelen. 

Vermeld altijd het betalingskenmerk van de factuur bij het overmaken zodat binnengekomen betalingen goed geadministreerd kunnen worden. Je kunt gebruik maken van onderstaande gegevens.

 • Kenmerk: Studentnummer student/cursist 2023-2024
 • Begunstigde: Tilburg University
 • IBAN nummer: NL68ABNA0107091798
 • BIC swift code: ABNANL2A
 • Bank:
  • ABN AMRO Bank N.V.
  • Gustav Mahlerlaan 10
  • 1082 PP Amsterdam
  • The Netherlands
Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Als je ingeschreven staat bij een andere wo of hbo instelling en je hebt daar het wettelijk collegegeld betaald, dan kun je mogelijk vrijgesteld worden van betaling van het collegegeld aan Tilburg University als je hier ook het wettelijk tarief collegegeld verschuldigd bent. Het wettelijk tarief bij Tilburg University moet gelijk of lager zijn dan het wettelijk tarief dat je aan de andere instelling hebt betaald. 

Let op: dit geldt alleen voor het wettelijk tarief. Als je het instellingstarief moet betalen kun je niet worden vrijgesteld.

Voor betaling middels digitale BBC geef je in Studielink aan dat je met een BBC wilt betalen (voor Tilburg university vanaf medio juni mogelijk). Afhankelijk of de onderwijsinstelling dit ondersteunt, kan het BBC digitaal aangevraagd en doorgestuurd worden in Studielink. Vanaf medio juni kun je de (BBC) betaalgegevens via studielink afgeven, waarover je een bericht krijgt op het moment dit is opengezet.

Als de onderwijsinstelling dit niet ondersteunt, dan vraag je het BBC buiten Studielink om aan bij de onderwijsinstelling waar je al betaald hebt. Vervolgens stuur je het BBC door naar de onderwijsinstelling waar je het collegegeld met een BBC wilt voldoen. 

Voor betaling bij Tilburg University met een BBC vraag je bij de instelling waar je het collegegeld hebt betaald een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) op en lever je dit originele bewijs in bij de Student Desk in A301.

Wanneer je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) van Tilburg University nodig hebt om je daarmee elders te kunnen inschrijven, kun je dat ook online aanvragen.

Veelgestelde vragen over collegegeld betalen

Ik krijg een mail over een betalingsachterstand (mislukte incasso). Wat moet ik doen?

Bij een mislukte incasso (storno) stuurt de universiteit je een bericht over je betalingsachterstand. Deze betalingsherinnering wordt verstuurd met AcceptEmail.

Je moet het verschuldigde bedrag zelf overmaken. Daarvoor kun je gebruik maken van de link die in de AcceptEmail is opgenomen. De universiteit kan een gestorneerde incasso niet opnieuw uitvoeren. Indien je de betaalachterstand niet binnen de in de 1e herinnering (AcceptEmail) gestelde betaaltermijn hebt voldaan, zal je Tilburg University account worden geblokkeerd.

Consequenties

Als je niet op tijd betaalt, word je uitgeschreven per de 1e van de maand na de vervaldag. Je mag dan geen onderwijs meer volgen en tentamens afleggen en je hebt geen recht meer op studiefinanciering en/of OV-kaart. Daarnaast word je niet meer in de gelegenheid gesteld om in termijnen te betalen of gebruik te maken van automatische incasso mogelijkheden om je collegegeld of vergoeding te voldoen. Zie art. 7.2 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld. Vanaf dan geldt voor jou dat je het volledige collegegeld of de volledige vergoeding in één keer zelf over moet maken. Maak daartoe gebruik van de betaalgegevens die je vindt onder ‘Zelf geld overmaken’.

Een andere consequentie is dat je, na de vervaldatum, incassokosten verschuldigd bent (inclusief B.T.W.). Als je definitief uitgeschreven bent, ben je nog wel het resterende collegegeld of vergoeding verschuldigd over de periode dat je ingeschreven hebt gestaan. Als je dit bedrag niet betaalt, wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. De daarbij komende kosten worden dan op jou verhaald.

Ik start in februari met een master. Wat is mijn collegegeld?

Als je in februari start met een masteropleiding betaal je 7/12e deel van het tarief dat voor jou van toepassing is (wettelijk- of instellingstarief).

Als je je opleiding in september vervolgt betaal je het hele tarief. Bij beëindiging van de opleiding (bijv. na afstuderen) vindt een herberekening plaats van het collegegeld en wordt evtentueel teveel betaald collegegeld gerestitueerd.


Voorbeelden:

Je start per februari 2024 met de master Rechtsgeleerdheid en hebt recht op het wettelijk tarief. Je betaalt dan voor collegejaar 2023-2024 7/12 * 2.314 = 1349,84 euro. Voor collegejaar 2024-2025 wordt je collegegeld t.z.t. bepaald.

Je start per februari 2024 met de master Rechtsgeleerdheid en betaalt het instellingstarief tarief. Je betaalt dan voor collegejaar 2023-2024 7/12 * 15.100 =  8.808,34 euro. Voor collegejaar 2024-2025 wordt je collegegeld t.z.t. bepaald.

Waarom kan ik mijn collegegeld niet meer in termijnen betalen als ik in februari met de master start?

Dit geldt  bijv. voor masters die starten in februari, volgend op premasters die starten in september en  per februari starten met een master:  

Wanneer je in september de vergoeding voor je premaster ineens hebt betaald, dan betaal je automatisch ook het collegegeld voor de master (februari t/m augustus) in één keer. 

Wanneer je dat niet wil of kan, moet je in augustus al aangeven dat je ook de premastervergoeding in termijnen betaalt. Maar dan betaal je ook nog in februari t/m mei de resterende termijnen voor de vergoeding, terwijl de premaster al is afgerond.