Students Tilburg University

Algemene voorwaarden voor kaarthouders van Tilburg University

Met de Tilburg University card kun je je legitimeren bij Tilburg University, onder andere tijdens tentamens. De kaart wordt ook gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot gebouwen, voor het lenen van boeken uit de bibliotheek en om gebruik te kunnen maken van printfaciliteiten. Lees de algemene voorwaarden voor Tilburg University kaarthouders.

1. Begripsbepaling

Applicatie

Een toepassing waarvoor een kaart kan worden gebruikt. In januari 2008 zijn de applicaties waarbij de kaart wordt gebruikt: De Lendomaat in de bibliotheek, het Toegangscontrole Systeem in diverse gebouwen van de universiteit en de betalingscontrole van het sportrecht in het Sportcentrum.

Applicatieaanbieder

Een partij die een applicatie aanbiedt, onderhoudt en/of ondersteunt. Voor bovengenoemde applicaties zijn dat respectievelijk Library and IT-Services (LIS), Facility Services (FS) en Student Services (StS).

Bijzondere voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op de verhouding tussen een Applicatieaanbieder en een Kaarthouder, welke regels kunnen bestaan in een overeenkomst, door de Applicatieaanbieder opgestelde algemene voorwaarden en/of reglementen en procedures.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de Student Desk van de dienst Student Services in kamer A301, route 14 in de Academia Building.

Kaarthouder

De persoon op wiens naam een kaart is gesteld, respectievelijk de gebruiker van een 'gastenkaart'.

Kaart 

Een multifunctionele plastic kaart op naam gesteld van een persoon respectievelijk, in het geval van een 'gastenkaart', in gebruik gegeven aan een gast van de Tilburg University.

2. Gebruik van de kaart

De kaart is strikt persoonlijk en mag uitsluitend worden gebruikt door de Kaarthouder op wiens naam de (gasten) kaart is afgegeven. Onder gebruik wordt mede verstaan het op enig moment bij zich dragen van de kaart.

3. Beschadiging, defect, verlies, diefstal, inname, misbruik

3.1 In geval van beschadiging, defect, verlies, diefstal, inname of het (vermoeden van) oneigenlijk gebruik van de kaart moet de Kaarthouder dit direct aan de SD melden.

3.2 Bovendien zal in de Bijzondere Applicatievoorwaarden veelal zijn opgenomen dat de betreffende Applicatieaanbieder(s) onmiddellijk moet(en) worden geïnformeerd bij verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik van de kaart. Een melding aan de Student Desk ontslaat de Kaarthouder niet van deze informatieverplichting(en) tenzij door de Student Desk, uitdrukkelijk schriftelijk wordt aangegeven dat aan een bepaalde Applicatieaanbieder geen aparte melding is vereist.

3.3 De Kaarthouder is jegens de Tilburg University aansprakelijk voor het gebruik dat van de kaart wordt gemaakt tot aan het moment van de onder 3.1 genoemde melding.

3.4 Tenzij de Bijzondere Applicatievoorwaarden anders bepalen, is de Kaarthouder jegens de individuele Applicatieaanbieders aansprakelijk voor het gebruik dat van de kaart wordt gemaakt tot het moment van de melding aan de betreffende Applicatieaanbieder zoals genoemd onder 3.2.

3.5 De Kaarthouder moet de kaart bij de Student Desk inleveren wanneer de Tilburg University van Tilburg daarom verzoekt, en wel binnen de bij dat verzoek aangegeven termijn. Indien geen termijn wordt aangegeven geldt een inlevertermijn van twee weken vanaf de datum van dat verzoek.

4. Vervangende kaart

Bij de onder 3.1 genoemde melding aan de Student Desk kan de Kaarthouder een vervangende kaart aanvragen. Voor de vervangende kaart zal een vergoeding in rekening worden gebracht. Op dit ogenblik bedraagt deze € 10,-.

5. Blokkering / Inname

5.1 De Tilburg University is gerechtigd om in geval van oneigenlijk gebruik, diefstal, overschrijding van de inlevertermijn zoals bedoeld in het vorige artikel, of het vermoeden dat sprake is van misbruik of diefstal, de kaart te laten blokkeren door een of meerdere Applicatieaanbieders.

5.2 Noch de Tilburg University noch degene die de kaart op verzoek van de Tilburg University blokkeert, is jegens de Kaarthouder aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die voor de Kaarthouder ontstaan in verband met de blokkering en het daarop volgend gemis aan gebruik van de kaart.

5.3 Tilburg University is gerechtigd om na inname van een kaart te weigeren een vervangende kaart, al dan niet met verminderde of aangepaste functionaliteit, te (laten) verstrekken.

6. Kaartgegevens en privacy

De Kaarthouder verklaart zich akkoord met de opname van persoonsgegevens hem/haar aangaande in de persoonsregistratie van de Tilburg University en die van de Applicatieaanbieders. Deze registratie geschiedt conform de vigerende wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Tilburg University is jegens de Kaarthouder niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of ontstaande in verband met gebruik, misbruik, defect, verlies of gemis van de =kaart of daarmee uit te oefenen functies en daarbij behorende apparatuur, behalve voor zover haar aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet en niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.2 Evenmin is de Tilburg University aansprakelijk voor enig tekortschieten of onrechtmatig handelen door enige Applicatieaanbieder'.

8. Eigendom

Iedere (gasten)kaart is en blijft eigendom van de Tilburg University.

9. Geschillen

Indien tussen de Tilburg University en een Kaarthouder een geschil ontstaat is de Nederlandse civiele rechter bij uitsluiting bevoegd om daaromtrent te beslissen.