Students Tilburg University

Civiel effect

De toegang tot advocatuur en rechterlijke macht (inclusief openbaar ministerie) wordt in juridisch jargon "het civiel effect'' genoemd. Overigens omvat het civiel effect niet alleen deze beroepsgroepen, maar ook andere, zoals bijvoorbeeld het notariaat. Dat laatste laten wij hier buiten beschouwing, omdat Tilburg University geen opleiding Notarieel Recht aanbiedt.

Wetgever

Het civiel effect wordt niet bepaald door de universiteiten, maar door de wetgever. Zo is het civiel effect voor de advocatuur vastgelegd in de Advocatenwet. Alle juridische faculteiten toetsen hun opleiding aan de Advocatenwet. In de Advocatenwet stond tot voor kort een lijstje met vakken die een student in ieder geval gevolgd moet hebben, wil hij aan civiel effect komen: Privaatrecht en Burgerlijk procesrecht, Straf(proces)recht en een van de volgende drie: Staatsrecht, Bestuurs(proces)recht en Belastingrecht. Voor officier van justitie en rechter golden weer iets andere eisen.

Wetswijzigingen

Met ingang van 1 januari 2005 is een aantal van deze wetten gewijzigd: Aanpassingswet invoering bachelormasterstructuur.

Volgens de nieuwe regelgeving kunnen in de advocatuur en de rechterlijke macht worden benoemd degenen die aan een universiteit zowel een bachelor- als een masteropleiding in het recht hebben afgerond. Ook degenen die door het afronden van een doctoraalexamen de meesterstitel hebben gekregen zijn benoembaar.

Door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen andere getuigschriften gelijkgesteld worden met de universitaire bachelor in het recht. Bij AMvB 'Besluit beroepsvereisten advocatuur'  en 'Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren' zijn beroepsvereisten gesteld.

Vereisten per beroepsgroep

De beroepsvereisten voorde rechterlijke macht en de advocatuur bestaan uit:

Rechterlijke ambtenaar in opleiding:

(artikel 21 a lid 2)

Het afsluitend examen is zodanig samengesteld dat ten minste grondige kennis van en inzicht in de volgende rechtsgebieden is verkregen:

 • burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht;
 • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; en
 • bestuursrecht, met inbegrip van bestuursprocesrecht.

Advocatuur:

Het afsluitend examen bedoeld in de Advocatenwet omvat tenminste de volgende vakken:

 • Privaatrecht met inbegrip van het burgerlijk procesrecht
 • Strafrecht met inbegrip van het strafprocesrecht
 • en één van de volgende drie vakken:
  • Staatsrecht;
  • Bestuursrecht met inbegrip van het bestuursprocesrecht;
  • Belastingrecht.
Aanvragen civiel effect verklaring

Studenten die extra vakken hebben gedaan (zie hieronder) kunnen zodra alle resultaten van de extra vakken zijn opgenomen bij de studieresultaten en zij ook de jurdische master hebben afgerond, een civiel effectverklaring aanvragen via de Student Desk.

Bachelorstudenten Fiscaal Recht

Zij dienen naast het afronden van de master Fiscaal recht, de volgende vakken te behalen om aan de civiel effect eisen te voldoen:

 • 670084-B-6 Strafprocesrecht
 • 670083-B-6 Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • 650262-B-6 Aansprakelijkheidsrecht
 • 650226-B- 6 Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing

Voor de inhoud van de vakken zie de onderwijscatalogus.

Premasterstudenten

HBO Recht

In AMvB is besloten dat met ingang van 1 september 2008 studenten met een bacheloropleiding HBO-rechten die na het volgen van een premaster de universitaire graad Master behalen, toegang krijgen tot de gereglementeerde juridische beroepen (advocaat, rechterlijk ambtenaar (in opleiding) en (kandidaat-)notaris).

Dit betekent dat alle studenten die HBO-rechten, een premaster en een juridische master hebben afgerond, civiel effect hebben en toelating kunnen verzoeken tot de bovengenoemde juridische beroepen.

Andere HBO-opleidingen

Afgestudeerden van andere HBO-opleidingen (bijvoorbeeld HBO Management, Economie en Recht) kunnen geen civiel effect behalen, tenzij zij aan onze (of een andere juridische) faculteit niet alleen een juridische master- maar ook een juridisch bachelordiploma behalen. Bovendien moet deze te behalen opleidingscombinatie voldoen aan de inhoudelijke vereisten van het civiel effect. Hiervoor is het dus niet voldoende om een premaster (met de bijbehorende master) af te ronden.

Op verzoek kan de examencommissie binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid een individueel programma samenstellen mede afhankelijk van de vakken die inmiddels zijn behaald in het kader van één van onze premasterprogramma's.

Zie ook:

Vragen over civiel effect kan via dit formulier.