Met trots afgestudeerd

Afstuderen Fiscaal Recht en Fiscale Economie

Dit onderdeel is van toepassing als je je in de afrondende fase van je studie Fiscaal Recht en Fiscale Economie bevindt. In de laatste fase van deze studierichtingen is er de verplichting tot het schrijven van een masterthesis of doctoraalscriptie opgenomen. Bij het afstuderen heb jede keuze uit vijf verschillende afstudeervarianten.

Let op! Er gelden vaste termijnen voor het thesistraject. Er zijn 2 instroommomenten (in september en in februari). Na je inschrijving dien je binnen 2 maanden een probleemstelling en opzet te hebben ingeleverd. Deze dient uiterlijk 4 maanden na inschrijving goedgekeurd te zijn. Uiterlijk 12 maanden na je inschrijving dient je scriptie goedgekeurd te zijn. Wordt een van deze termijnen niet gehaald, dan vervalt je inschrijving en dien je je opnieuw in te schrijven voor het scriptietraject met een ander onderwerp.

Voor masterstudenten geldt dat de studielast die is toegekend aan een masterthesis 18 ECTS is en over beide semesters is verdeeld. Je wordt geacht het hele jaar door aan je scriptie te werken.

Buiten de hiervoor genoemde 2 inschrijfmomenten (sept/feb) kun je je niet inschrijven! We wijzen jer er op dat inschrijving voor internationale trajecten (zoals Eucotax Wintercourse en Mootcourt) uitsluitend mogelijk is in de september-ronde.

Informatie omtrent het tijdspad en de nieuwe onderzoekspilots kun je vinden op de Canvaspagina van de Masterscriptie Fiscaal Recht en Mastertheses Fiscale Economie.

Als de scriptie door de begeleider als voldoende is beoordeeld en de student alle master vakken binnen heeft, kan het afstuderen worden aangevraagd. Dit afstuderen vindt plaats door middel van een openbare mondeling verdediging. Na de mondelinge verdediging wordt het eindcijfer voor de scriptie bekend gemaakt en de bul uitgereikt.

Mochten er bijzondere redenen zijn waarom de verdediging toch eerder plaats zou moeten vinden, dan kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator.

Scriptiecollege

In ieder collegejaar wordt tenminste eenmaal een scriptiecollege georganiseerd waarbij wordt ingegaan op praktische en inhoudelijke aspecten van het schrijven van een masterthesis. Om die reden wordt je dringend geadviseerd dit college bij te wonen.

Het introductiecollege masterthesis Fiscaal Recht/Fiscale Economie staat gepland op 02 september 2022 van 12.45 uur - 14.30 uur in

DZ 1.

Tips voor het schrijven van een masterthesis kun je vinden bij de afstudeervarianten: het afstudeerwerkstuk.

Definitieve aanmelding voor het masterthesistraject op de daarvoor aangewezen momenten (zie tijdspad) en de daarop volgende toewijzing van begeleiders geschiedt uitsluitend via de Scriptie Databank.

Plagiaat

Een aantal studenten blijkt niet volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van het begrip "plagiaat" en de risico's die een onjuiste wijze van citeren met zich meebrengt. Voor meer informatie over de inhoud van het begrip plagiaat en de gevolgen worden studenten Fiscaal Recht wordt verwezen naar de plagiaatsite van de Rechtenfaculteit. Studenten Fiscale Economie kunnen terecht op plagiaatsite van de Tilburg School of Economics and Management

Nadere informatie over het traject
Voor meer informatie over het scriptie- of thesistraject kun je terecht bij de afstudeercoördinator van het FIT, de heer dr. C.A.T. Peters.

Zie ook