Fiscal Institute Tilburg

Afstudeervarianten

In de BaMa-structuur hebben we te maken met zowel een bachelor- als een masterthesis. De studenten Fiscale Economie moeten zowel een bachelor- als een masterthesis schrijven

BaMa-structuur

Over de inhoud van de bachelorthesis wordt verwezen naar OSIRIS. De bachelorstudenten Fiscaal Recht hebben het Oefenhof als eindvak. Het Oefenhof bestaat uit het programma van de Oefenrechtbank en de uitwerking van een een bachelorwerkstuk (artikel 3, derde lid, Reglement bachelorwerkstuk). In wezen is dus het Oefenhof de bachelorthesis voor de studenten Fiscaal Recht. Zowel studenten Fiscaal Recht als Fiscale Economie schrijven een masterthesis. De mogelijke manieren waarop u deze thesis kunt vormgeven worden onderstaand nader toegelicht.

Varianten

1. Masterthesis of doctoraalscriptie als afstudeerwerkstuk

De meest gebruikelijke wijze van afstuderen is het schrijven van een afstudeerwerkstuk. Hierbij wordt van de kandidaat verwacht dat er aan de hand van zelfstandig verricht onderzoek een wetenschappelijk werkstuk wordt geschreven met een omvang van ongeveer 40 bladzijden. In dit werkstuk wordt aan de hand van een goed afgebakende probleemstelling een onderwerp op het gebied van het belastingrecht of de fiscale economie beschreven, geëvalueerd en geanalyseerd, zie voor de opleiding Fiscaal recht ook het scriptiereglement. Bij de keuze van uw onderzoeksthema kunt u zich richten op een wetenschappelijk vraagstuk op een van de fiscale vakgebieden (zie daarvoor het curriculum) of u kunt gebruik maken van de aangeboden thema's binnen de diverse onderzoekspilots. Na afronding van uw onderzoek dienen afsluitend de onderzoeksresultaten ten overstaan van een examencommissie te worden gepresenteerd en verdedigd. Inhoudelijke informatie over het schrijven van een afstudeerwerkstuk kunt u onder andere vinden in de Handleiding voor het maken van een afstudeerwerkstuk. Bovendien kunt u op de website van het Scriptorium een groot aantal andere tips vinden over het schrijven van een scriptie. Verplichte literatuur is in ieder geval:

  1. M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2003. (met name het onderdeel 'probleemstelling'))
  2. Leidraad voor juridische auteurs van Kluwer (editie 2004). Het actuele boekje is ook te koop in de boekhandel.

Naast deze algemene afstudeervariant zijn er andere opties ontwikkeld. Centraal in al deze varianten staat echter wel het schrijven van een wetenschappelijk afstudeerwerkstuk dat ten overstaan van een examencommissie dient te worden verdedigd. Handleiding voor het maken van een afstudeerwerkstuk.

2: EUCOTAX Wintercourse

Jaarlijks wordt er door het FIT een - mede door de Europese Commissie ondersteund - internationaal fiscaal onderzoeksproject voor studenten georganiseerd: de EUCOTAX Wintercourse. De doelstelling van deze afstudeervariant is om in nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde buitenlandse universiteiten een bepaald fiscaal thema in een rechtsvergelijkend perspectief te onderzoeken. Daartoe worden diverse deelonderwerpen gedefinieerd. Per onderwerp zullen meerdere studenten uit diverse landen onderzoek verrichten. Tijdens de wintercourseweek zal in diverse bijeenkomsten (workshops) over de diverse aspecten met de begeleiders/sprekers worden gediscussieerd. De student die namens de TiU deelneemt aan deze intensieve werkweek zal samen met studenten van verschillende Europese universiteiten discussiëren over het gekozen thema en voorstellen ontwikkelen voor oplossingen op Europees niveau. De discussies zullen plaatsvinden aan de hand van door de studenten gehouden (Engelstalige) referaten en gemaakte (Engelstalige) papers. Door deelname aan de EUCOTAX Wintercourse wordt tevens voldaan aan de verplichtingen behorende bij het keuzevak Capita selecta Internationaal belastingrecht. De EUCOTAX Wintercourse wordt afgesloten door middel van een verdediging van de rechtsvergelijkende onderzoeksresultaten. Heeft u interesse in of vragen over deze wijze van afstuderen, neem dan contact op met prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren of prof. dr. P.H.J Essers.

De selectie voor deelname aan deze Wintercourse vindt plaats in september van ieder studiejaar.

3: Onderzoeksstages op eigen initiatief ...

...  als inspiratiebron voor de Master Thesis

Het FIT ondersteunt sinds eind 2003 geen (onderzoeks)stages meer, in die zin dat er een contract wordt opgemaakt tussen de Universiteit en het bedrijf dat de stage aanbiedt. Het staat de student uiteraard vrij zelf contact te leggen met bijvoorbeeld het bureau vaktechniek van een landelijk werkend belastingadvieskantoor om aldaar een (onderzoeks)stage te lopen. Een dergelijke stage kan uitmonden in een masterthesis. De begeleiding van een dergelijke thesis vanuit het FIT geschiedt volgens de gebruikelijke regels: ook dan is aanmelding bij de scriptiedatabank vereist (zie het tijdspad). Toewijzing van de begeleider is mede afhankelijk van het onderzoeksthema dat uit de stage voortvloeit. Het karakter van dit afstudeerwerkstuk is overigens bij een stage niet anders dan bij een afstudeerwerkstuk zoals hiervoor besproken. Het wetenschappelijke literatuuronderzoek blijft dus centraal staan. Een (onderzoeks)stage fungeert daardoor min of meer als een inspiratiebron voor het onderzoek, omdat men bij een stage meer binding met de fiscale praktijk kan krijgen. Eventueel kan een onderzoeksstage aansluiten bij een van de aangeboden onderzoekspilots (zie variant 1).

4: Verblijf aan buitenlandse universiteit

Het is binnen de opleidingen Fiscale Economie en Fiscaal Recht mogelijk om studeren aan bepaalde buitenlandse universiteiten in de opleiding te integreren. Van de student wordt dan verwacht dat gedurende het verblijf aan de buitenlandse universiteit minimaal één vak wordt gevolgd. Indien dit vak met goed gevolg wordt afgelegd, kan dit worden aangewend ter vervanging van een aan de TiU aangeboden verplicht fiscaal keuzevak, mits dit vak voldoende vergelijkbaar is. Daarnaast dient er een afstudeerwerkstuk in rechtsvergelijkend perspectief te worden geschreven, waarbij een deel van het onderzoek aan de buitenlandse universiteit zal plaatsvinden.

Bent u zich aan het oriënteren om in het buitenland te gaan studeren en wenst u dit te combineren met het afstuderen aan de TiU, neem dan contact op met prof. mr. E.C.C.M. Kemmeren.

5: Het Antwerpen-project

In het Antwerpen-project werkt Tilburg University samen met de Universiteit Antwerpen (België). Het gaat hier om een grensoverschrijdend onderzoeksproject voor Nederlandse en Belgische studenten, waarin elke student een fiscaalrechtelijk probleem in rechtsvergelijkend perspectief onderzoekt. Hiertoe worden enkele uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd die tot doel hebben te komen tot een werkstuk waarin beide rechtsstelsels voldoende belicht worden, maar waarin het grensoverschrijdende aspect van het probleem centraal staat. Daartoe is naast de bijeenkomsten een nauwe samenwerking met vooral de Belgische studenten noodzakelijk. De deelname aan het Antwerpenproject wordt afgesloten door middel van een presentatie en verdediging van de resultaten.

Heb je interesse in deelname in dit project of wil je een toelichting op de onderzoeksthema's, neem dan contact op met Sonja Dusarduijn. De selectie voor deelname aan dit Antwerpen-project vindt plaats in september van ieder studiejaar. De aanmeldingen voor het Antwerpen-project zelf geschieden via de hierboven vermelde contactpersoon. Bij inschrijving in de databank dient uiteraard vermeld te worden dat de masterthesis wordt geschreven in het kader van dit project. De onderzoeksthema’s zullen zo spoedig mogelijk op deze pagina worden vermeld.

De onderwerpen voor het project Antwerpen-Tilburg zijn te vinden in de Canvas cursus van:

  • Masterscriptie Fiscaal Recht
  • Masterscriptie Fiscale Economie