Students Tilburg University

SPSS: Aanpassen van het meetniveau van je variabelen

Het kan zijn dat de combinatie van meetniveaus van je variabelen niet in het vragenschema voorkomt, of dat je een specifieke toets wilt uitvoeren die andere meetniveau's vereist. Afhankelijk van de analyse die je wilt uitvoeren zijn er verschillende mogelijkheden.

Verlagen van het meetniveau

Elk meetniveau bezit alle eigenschappen van een lager meetniveau. Door een variabele intact te laten maar deze op een lager meetniveau te beschouwen, kun je haar gebruiken in analyses waarbij een lager meetniveau gebruikt wordt. De extra informatie die specifiek is voor het hogere (maximale) meetniveau wordt dan niet meer in ogenschouw genomen. Dit is te gebruiken bij de vorming van nominale variabelen, wanneer de oorspronkelijk (ordinale of interval) variabele maar weinig waarden heeft. Elke waarde die vóórkomt wordt dan beschouwd als een nominale categorie. Verder mag je een intervalvariabele zonder meer beschouwen als een ordinale variabele (bijv. voor de berekening van correlaties tussen ordinale variabelen).

Categoriseren

Indien de oorspronkelijke variabele te veel waarden heeft om als nominale variabele te beschouwen, is het handig het aantal waarden te verminderen. Dit kan door het maken van een nieuwe variabele, waarbij steeds een aantal waarden samen worden genomen en deze te hercoderen tot nieuwe categorieën. Je kunt ook categorieën maken op basis van meerdere variabelen. Deze manier gebruik je vooral wanneer je zoveel waarden hebt dat de uitvoer niet is te interpreteren, of er geen analyse uitgevoerd kan worden (bijv. bij kruistabellen of (M)ANOVA). Wanneer je een intervalvariabele categoriseert en je houdt de volgorde van antwoorden aan dan is het (maximale) meetniveau nog wel ordinaal. Echter, bij gebruik als nominale variabele vervalt de extra informatie van het ordinale meetniveau. Zie categoriseren voor meer informatie.

Multivariate variantieanalyse

Bij een (M)ANOVA kun je, naast de nominale variabele(n), een intervalvariabele meenemen als covariaat. Bij regressie-analyse kun je nominale of ordinale variabelen meenemen in de vorm van dummies. Zie de specifieke technieken voor meer info.