Students Tilburg University

SPSS: Onderling afhankelijke metingen

Bij onderling afhankelijke (gerelateerde) metingen wordt hetzelfde concept bij dezelfde onderzoekseenheden in verschillende omstandigheden gemeten. De data staat dus in twee (of meerdere) variabelen (kolommen) in je datamatrix. Het kan zijn dat eenzelfde test op meerdere tijdstippen is uitgevoerd (herhaalde meting). Het kan ook zijn dat je eenzelfde test of vragenlijst in verschillende omstandigheden afneemt bij dezelfde onderzoekseenheden.

Voorbeeld

Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de uitgaven van dezelfde mensen bij verschillende evenementen (bijvoorbeeld de Tilburgse kermis, festival mundial en hap-stap festival). Een ander voorbeeld is het afnemen van een test voor Verbaal IQ en Performaal IQ bij dezelfde personen en deze met elkaar gaan vergelijken. De beide meetinstrumenten moeten wel van minimaal ordinaal meetniveau zijn, dezelfde meeteenheid hebben (de antwoorden op twee vragen worden bijvoorbeeld gegeven in guldens, niet de ene vraag in guldens en de andere in tientjes). Ook moeten de meetinstrumenten hetzelfde concept meten ( dus niet bijvoorbeeld uitgaven vergelijken met inkomsten). 

Bij het bepalen van de analysetechniek voor het toetsen van verschillen is het van belang dat je nagaat hoeveel metingen je hebt verricht:

Twee metingen: Bepaal nu eerst het meetniveau van je herhaalde meting:

Meer dan twee metingen: Bepaal nu eerst het meetniveau van je herhaalde meting: