Students Tilburg University

SPSS: De Mann-Whitney toets

Met behulp van de Mann-Whitney toets kun je toetsen of twee groepen (gevormd op basis van hun score op de onafhankelijke variabele) van elkaar verschillen op de afhankelijke variabele. Er wordt eigenlijk hetzelfde getest als bij een onafhankelijke t-toets. Om een t-toets te kunnen doen moet je afhankelijke variabele echter van scale-niveau zijn. Voor een Mann-Whitney toets volstaat het als de afhankelijke variabele een ordinaal meetniveau heeft.

Rangordes

Omdat de afhankelijke variabele van ordinaal meetniveau is, kun je geen groepsgemiddelden laten berekenen (daarvoor is immers een variabele van scale-niveau nodig). Wel kan er een rangorde gemaakt worden van de verschillende scores op de afhankelijke variabele voor de twee groepen. In plaats van gemiddeldes worden nu de rangordes met elkaar vergeleken. Indien deze hetzelfde zijn, verschillen de groepen niet van elkaar.

De Mann-Whitney toets is een niet-parametrische toets. Dat betekent dat de steekproevenverdeling niet normaal verdeeld hoeft te zijn. Daarom is de Mann-Whitney toets ook een goed alternatief, indien je afhankelijke scale variabele niet normaal verdeeld is (Een normale verdeling is een voorwaarde om een t-toets te kunnen doen. Echter: de t-toets is vrij robuust t.a.v. schendingen van deze normaliteitsassumptie).

Uitvoering

Klik voor uitvoering in SPSS op <Analyze>, <Nonparametric Tests>, <2 independent samples>. Kies als "Test variable" je afhankelijke variabele en als "Grouping variable" je onafhankelijke variabele, waarbij je ook nog de groepen die je met elkaar wilt vergelijken definiëert. Vink onder "Test Type" de optie "Mann-Whitney" aan. In de uitvoer zie je in de tabel "Test Statistics" achter Mann-Whitney U de testwaarde staan. Achter Asymp. Sig (2 tailed) in dezelfde tabel staat de significantie. Indien deze kleiner is dan je alpha, dan is je test significant.

Meer informatie over deze toets kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 15.5.