Students Tilburg University

SPSS: De Wilcoxon toets

Indien je twee onderling afhankelijke (herhaalde) metingen hebt van ordinaal meetniveau kun je de Wilcoxon signed-ranks toets uitvoeren. Deze lijkt op de t-toets voor gepaarde steekproeven. De t-toets kun je echter alleen maar uitvoeren als je metingen van scale niveau zijn. Bij de Wilcoxon toets wordt voor iedere onderzoekseenheid het verschil tussen de twee metingen berekend. Deze verschillen worden gerangordend. De rangscores van de positieve en negatieve verschillen worden apart opgeteld en met elkaar vergeleken.

Uitvoering

Klik voor uitvoering in SPSS op <Analyze>, <Nonparametric Tests>, <2 related samples>. Selecteer de twee gerelateerde variabelen en zet ze met de driehoekknop in het venster Test Pair(s) List. Vink onder Test Type "Wilcoxon" aan. In de uitvoer zie je in de tabel Test Statistics achter Z de testwaarde staan. Achter Asymp. Sig (2 tailed) in dezelfde tabel staat de significantie. Indien deze kleiner is dan je alpha, dan is je test significant.

Meer informatie over deze toets kun je vinden in het boek van de Vocht, paragraaf 15.7.