Students Tilburg University

Regels schriftelijk tentamen

Regels waaraan studenten zich dienen te houden tijdens het afleggen van een schriftelijk tentamen.

 1. Bij binnenkomst in de tentamenzaal moeten tassen en jassen in het gangpad, in de vensterbank of vóór in de zaal worden geplaatst. Studenten worden verzocht geen waardevolle persoonlijke bezittingen naar het tentamen mee te brengen. De mobiele telefoon en andere devices mogen niet aanstaan en moeten in de tas of jas gestopt worden. Ook het horloge moet worden opgeborgen in de jas of tas. In alle tentamenzalen is voor de tijdsaanduiding een klok aanwezig.
  Water en frisdrank is toegestaan, dat niet is verpakt in blikjes. Tussentijds bijvullen is niet toegestaan. Verder is alcohol verboden in tentamenzalen. Tot slot is het nuttigen van eten verboden tijdens tentamens.

 2. Is een student toch onverhoopt te laat dan heeft de student nog toegang tot de zaal tot 30 minuten na aanvang van het tentamen. Wie te laat komt, heeft geen recht op langer doorwerken. Studenten mogen niet eerder dan een half uur na aanvang van het tentamen de zaal verlaten.

 3. De student dient plaats te nemen op de stoel met het nummer dat op de oproep voor het schriftelijk tentamen is vermeld. Indien de surveillant hem een andere plaats toewijst moet hij hieraan gevolg geven.

 4. De student is verplicht zich op verzoek van de surveillant te legitimeren m.b.v. zijn Tilburg University card. Indien de student zich niet kan legitimeren met zijn Tilburg University card, kan hij zijn identiteit aantonen met zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De student die zich niet kan legitimeren, krijgt een proces-verbaal dat wordt opgesteld door de surveillant. De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.

 5. De student die niet voorkomt op de door de studentenadministratie verstrekte presentielijst en die ook geen oproep kan tonen, krijgt een proces-verbaal dat wordt opgesteld door de surveillant. De surveillant vertelt de betrokken student aan het tentamen dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.

 6. De surveillant controleert vanaf ongeveer een half uur na aanvang van het tentamen de oproep en de identiteit van de student aan het tentamen op de aangewezen plaats in de zaal. De student legt daartoe zijn Tilburg University card en de oproep in hard copy zichtbaar op zijn tafel.

 7. De surveillant laat de student de presentielijst tekenen en controleert of de student zijn naam en administratienummer op de tentamenuitwerkingen heeft vermeld.

 8. Tijdens het afleggen van het schriftelijk tentamen dient de student zich te onthouden van frauduleuze handelingen zoals bedoeld in de frauderegeling van Tilburg University en de Regels en Richtlijnen van de faculteit.

 9. Bij het vermoeden van fraude maakt de surveillant een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de betrokken student. Deze tekent het proces-verbaal voor ’gezien’. Gaat de student niet akkoord met het door de surveillant gemaakte proces-verbaal, dan maakt hij hiervan een aantekening op het proces-verbaal.

  Eventuele bewijsstukken worden door de surveillant ingenomen (dit wordt vermeld in het proces-verbaal) en tezamen met proces-verbaal en tentamenwerk, ingeleverd bij de studentenadministratie. De studentenadministratie zorgt ervoor dat het proces-verbaal en andere bescheiden binnen twee dagen wordt overhandigd aan de examencommissie. Je krijgt een reactie van de examencommissie, de Student Desk kan je hierbij niet behulpzaam zijn.

  De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan. De student wordt wel in de gelegenheid gesteld het tentamen af te maken. Op de presentielijst wordt een aantekening gemaakt van het vermoeden van fraude.

 10. Indien een student de orde verstoort, krijgt hij een waarschuwing. Indien de student de orde blijft verstoren, kan de surveillant de student verzoeken de zaal te verlaten. De surveillant maakt dan een proces-verbaal op. De surveillant vertelt de betrokken student dat geen beoordeling van het tentamen plaatsvindt tot de examencommissie een uitspraak heeft gedaan.

 11. Gebruik van het toilet is slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Bij toestemming door de surveillant wordt erop toegezien dat geen fraude wordt gepleegd. Er wordt slechts een kortstondige stop toegestaan en de surveillant staat niet toe dat meerdere studenten tegelijk naar het toilet gaan. Het gebruik van het toilet is alleen mogelijk als er meerdere surveillanten in de zaal zitten of op het moment dat de surveillant wordt afgelost door een aflossurveillant.

 12. Ongeveer één kwartier voor het einde van de zitting deelt de surveillant aan de studenten mee hoeveel tijd nog beschikbaar is.

 13. Na beëindiging van het tentamen levert de student de tentamenopgaven, de antwoorden, kladpapier en het niet gebruikte papier in bij de surveillantentafel. Studenten dienen altijd werk in te leveren. Daarbij wordt door de surveillant een vinkje geplaatst achter zijn naam, als teken dat het tentamen is ingeleverd door de student.

Meer informatie over: