Students Tilburg University

Vervangend tentamen Tilburg Law School

Op grond van artikel 13 en 13a van de Regels en Richtlijnen stelt de examencommissie de volgende voorwaarden aan een verzoek om een vervangend tentamen:

In een collegejaar zijn er voor ieder vak twee tentamengelegenheden per jaar. Een persoonlijke omstandigheid geeft je in beginsel daarom géén recht op een vervangend tentamen. Je dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de gewone reguliere kansen. Wanneer je de eerste kans van een tentamen niet kan maken maak je altijd gebruik van de tweede tentamengelegenheid.

Beleidsregel hardheidsclausule

Een vervangend tentamen is mogelijk wanneer naar de mening van de examencommissie genoegzaam vaststaat dat je vanwege bijzondere omstandigheden een tentamen niet hebt kunnen maken. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan ernstige privé-omstandigheden, ook die in relatie tot je ouders, broers en/of zussen.

Vervoersproblemen vallen niet onder de persoonlijke omstandigheden. Alleen grootschalig en langdurige vervoersproblemen kunnen een uitzondering rechtvaardigen.

Melden noodzaak vervangend tentamen

Je meldt uiterlijk op de dag van het tentamen dat je vanwege bijzondere omstandigheden niet kan meedoen aan het tentamen. Dit doe je via Ask Student Desk --> zoekoptie 'vervangend'. Een vervangend tentamen vraag je vervolgens zo spoedig mogelijk aan via de Examencommissie TLS. Vermeld duidelijk voor welk vak je een vervangend tentamen wil aanvragen.

Bij het aanvragen van een vervangend tentamen moet je altijd bewijs overleggen van de persoonlijke omstandigheid waaruit blijkt dat je door die bewuste omstandigheid niet in staat was aan het tentamen deel te nemen. 

Om op grond van ziekte voor een vervangend tentamen in aanmerking te kunnen komen dient men in ieder geval één van de onderstaande bewijsmiddelen mee te sturen:

  • doktersverklaring
  • verklaring van de doktersassistente - met datum consult en je naam
  • bewijs van een afspraak met een arts
  • een KNMG-verklaring - met datum en stempel
  • verwijsbrief arts - met datum en je naam
  • kopie recept medicatie – met datum en je naam
  • kopie sticker op voorgeschreven medicijn - met datum en je naam
  • verklaring van een therapeut

Zie de informatie over bewijsstukken

Bij de beoordeling van verzoek om een vervangend tentamen kijkt de examencommissie naar alle omstandigheden van het geval; de examencommissie moet zijn overtuigd dat je door de bijzondere omstandigheden niet aan het tentamen hebt kunnen deelnemen (causaal verband). Bij de beoordeling van je verzoek kan zij tevens je studievoortgang en je studieprogramma in ogenschouw nemen.

Wanneer je door bijzondere omstandigheden helemaal niet kan deelnemen aan tentamens, neem dan contact op met de studieadviseur/onderwijscoördinator. Het is dan van belang een zo reëel mogelijk studieschema op te stellen.