Students Tilburg University

Fraude en plagiaat Economics and Management

Het hebben van spiekmateriaal bij een tentamen, afkijken bij een medestudent, het manipuleren van onderzoeksresultaten, het overschrijven van tekst van anderen zonder correcte bronvermelding; het zijn allemaal vormen van fraude.

Zodra er een vermoeden van fraude is wordt de Examencommissie hiervan op de hoogte gesteld. In artikel 19, 20 en 21 van de Regels en Richtlijnen wordt beschreven wat onder fraude wordt verstaan en welke procedure dan gevolgd wordt.

Een academische attitude is niet verenigbaar met fraude! De sancties die door de Examencommissie kunnen worden opgelegd zijn dan ook niet mis. Je kunt maximaal voor de duur van 1 jaar voor alle tentamens worden uitgesloten. Een straf betekent meestal een fikse studievertraging! Plagiaat is ook een ernstige vorm van fraude. Tilburg School of Economics and Management maakt gebruik van Ephorus plagiaat-software.

Wat is fraude?

De definitie van fraude is als volgt:
Het handelen of nalaten van handelen door de examinandus waardoor het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt.

In artikels 21 en 22 van de Regels en Richtlijnen kun je uitgebreide informatie over fraude opzoeken.

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen. Volgens artikel 21 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie wordt dit gezien als fraude. Plagiaat komt overal voor, niet alleen bij academici. Voor meer info, klik hier.

In de opleidingen van de School of Economics and Management wordt bij diverse vakken gebruik gemaakt van opdrachten, werkstukken en scripties. Het doel van deze werkstukken is de kennis en kunde van studenten te toetsen, doordat de student kan laten zien dat hij/zij in staat is om eigen redeneringen te onderbouwen. Bij het maken van werkstukken is het gebruik van wetenschappelijke artikelen natuurlijk toegestaan, mits dit op een academische wijze gebeurt.

Wat mag dus niet?

  • Stukken tekst kopiëren of parafraseren uit een bron zonder de bron te vermelden
  • Het niet correct vermelden van bronnen (bijv. onvolledig of het verwijzen naar een boek, terwijl men de passage uit een artikel heeft overgenomen)
  • Ideeën, teksten, redeneringen of gedachten van anderen presenteren als eigen werk. Het voorgaande gaat dus ook op voor het parafraseren van werk van anderen.
  • Het weglaten van aanhalingstekens bij een letterlijk citaat.
  • Het niet bij alle plaatsen waar de informatie uit die bron is gebruikt verwijzen naar die bron.
  • Zoveel woorden, ideeën, teksten of redeneringen van anderen gebruiken, dat dit het grootste deel van een verslag uitmaakt, zelfs met bron vermelding. Dit geldt ook indien de oorspronkelijke bron wordt geparafraseerd.

Hieruit blijkt dat voor het plegen van plagiaat niet per definitie opzet in het spel hoeft te zijn. Ook als men niet op de hoogte is van de regels omtrent het correct vermelden van de bron, kan men, zonder daarbij als doel te hebben andermans werk als eigen werk te presenteren, plagiëren. Wetenschappelijk onzorgvuldig handelen kan dus een fraude aantijging opleveren.

Antiplagiaat-software (Ephorus)

Door de veelvoud aan elektronische bronnen en eenvoudige kopieermogelijkheden wordt het overnemen van delen van andermans werk wel heel eenvoudig gemaakt. Studenten die zelf een werkstuk maken mogen niet de dupe worden van studenten die plagiaat plegen. Daarom maakt de Faculteit Economics and Management gebruik van antiplagiaat-software (Ephorus). Deze software vergelijkt aangeleverde teksten met teksten uit een eigen (op te bouwen) database. De eventueel gevonden overeenkomsten worden in een rapport per email naar de docent toegestuurd. In het contract met Ephorus is opgenomen dat de faculteit alle intellectuele eigendomsrechten over de aangeleverde documenten behoudt en Ephorus garandeert dat de documenten niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat niemand anders inzage of toegang heeft tot de database. Aangeleverde documenten blijven in de database bewaard voor toekomstige plagiaatchecks. Deze procedure is in lijn met het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens op de grondslag van het gerechtigd belang (art. 8 Wbp).

Wanneer melding aan de examencommissie?

Werkstukken worden gedurende het schrijfproces doorgaans begeleid door een docent. Als de docent van mening is dat er teveel wordt geparafraseerd of dat de bronvermelding onvoldoende is, dan zal hij de concepttekst van het werkstuk verwerpen en aanwijzingen geven om het werkstuk te verbeteren. Heeft de docent echter het vermoeden dat er opzettelijk wordt geplagieerd, dan kan hij de examencommissie hiervan op de hoogte stellen. De examencommissie zal dan, met inachtneming van de procedures zoals beschreven in de regels en richtlijnen voor de examencommissie, de kwestie beoordelen en indien nodig een sanctie opleggen. Als plagiaat wordt geconstateerd nadat het werkstuk reeds is beoordeeld en de waardering van het werkstuk reeds aan de Centrale Studentenadministratie is doorgegeven, dient de zaak ten allen tijde ter beoordeling aan de examencommissie te worden voorgelegd.

Wat zijn de gevolgen van vaststelling van plagiaat?

Plagiaat is een schending van de academische attitude. Indien de examencommissie plagiaat beoordeelt als een geval van fraude als in artikel 21 van de regels en richtlijnen voor de examencommissie, dan kan zij besluiten om de plagiërende student uit te sluiten voor alle tentamens voor maximaal één jaar!

Meer informatie over plagiaat?

Zorg dat je altijd goed geïnformeerd bent over de regels die de vakdocent van je verwacht met betrekking tot de bronvermelding etc. Daarnaast zijn er vele boeken en websites met informatie over (het voorkomen van) plagiaat en de regels waaraan bronvermeldingen moeten voldoen. Hieronder vindt je een aantal voorbeelden:

  • Universiteitsbibliotheek, meer informatie over citeren en bronvermelding op de website over bronvermelding.
  • M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 118-119. Zie hier voor korte samenvatting belangrijkste regels voor correct citeren.
  • Plagiarism:What it is and How to Recognize it (2004), 16 juli 2007 via deze link.