Students Tilburg University

Sancties bij fraude of plagiaat

Constateert de examinator of surveillant fraude tijdens een tentamen, of heeft hij of zij daarvan een vermoeden, dan maakt hij daarvan proces-verbaal op en neemt hij eventuele bewijsstukken in beslag. Het proces-verbaal gaat samen met het werk naar de examencommissie van de faculteit. Is er sprake van werkstukfraude (plagiaat), dan meldt de betrokken docent dit aan de examencommissie.

Welke straf een student bij fraude of plagiaat kan verwachten, is afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude. De examencommissie kan een of meer van de volgende maatregelen opleggen:

  • In alle gevallen: het ongeldig verklaren van het afgelegde tentamen;
  • Uitsluiting van maximaal vijf gespecificeerde tentamengelegenheden, waarbij de examencommissie rekening houdt met de studiefase waarin de examinandus zich bevindt;
  • Ingeval van fraude bij het schrijven van een afstudeerthesis: het schrijven van een nieuwe thesis.

Zodra de examencommissie de sanctie heeft bepaald, stuurt zij de student daarvan schriftelijk bericht. Is de betrokken student het niet eens met de opgelegde strafmaat, dan kan deze beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens.

Naast universiteitsbrede afspraken voor het omgaan met fraude en plagiaat, hebben faculteiten eigen, aanvullende regels en maatregelen. Raadpleeg de facultaire websites.