Students Tilburg University

Fraude en plagiaat Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Het hebben van spiekmateriaal bij een tentamen, afkijken bij een medestudent, het manipuleren van onderzoeksresultaten, het overschrijven van tekst van anderen zonder correcte bronvermelding; het zijn allemaal vormen van fraude.

In artikel 13 en 14 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST) wordt beschreven wat onder fraude wordt verstaan en welke procedure dan gevolgd wordt.

Een academische attitude is niet verenigbaar met fraude! De sancties die door de Examencommissie kunnen worden opgelegd zijn dan ook niet mis en kunnen een fikse studievertraging betekenen. In ieder geval wordt de tentamenpoging ongeldig verklaard. Je kunt verder voor een bepaalde termijn (tot maximaal één jaar) voor één, meer of alle tentamens worden uitgesloten, en bij constatering van zeer ernstige fraude (bijvoorbeeld in geval van een herhaling) kan zelfs de inschrijving voor de opleiding door het instellingsbestuur definitief worden beëindigd. Plagiaat is ook een ernstige vorm van fraude. Tilburg School of Catholic Theology maakt gebruik van Turnitin plagiaatsoftware.

Wat is fraude?

De definitie van fraude is als volgt: Het handelen of nalaten van handelen door de examinandus waardoor het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. In artikel 13 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST) kun je uitgebreide informatie over fraude opzoeken. Zodra er een vermoeden van fraude is, wordt de Examencommissie hiervan op de hoogte gesteld.

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen. Volgens artikel 13 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie TST wordt dit gezien als fraude.

In de opleidingen van Tilburg School of Catholic Theology wordt bij diverse vakken gebruik gemaakt van opdrachten, werkstukken en scripties. Het doel van deze werkstukken is de kennis en kunde van studenten te toetsen; studenten kunnen laten zien dat zij in staat zijn om eigen redeneringen te onderbouwen. Bij het maken van werkstukken is het gebruik van wetenschappelijke artikelen natuurlijk toegestaan, mits dit op een academische wijze gebeurt.

Voorbeelden van wat niet mag
  • Stukken tekst kopiëren of parafraseren uit een bron zonder de bron te vermelden.
  • Het niet correct vermelden van bronnen (bijvoorbeeld onvolledig of het verwijzen naar een boek, terwijl men de passage uit een artikel heeft overgenomen).
  • Ideeën, teksten, redeneringen of gedachten van anderen presenteren als eigen werk. Het voorgaande gaat dus ook op voor het parafraseren van werk van anderen.
  • Het weglaten van aanhalingstekens bij een letterlijk citaat.
  • Het niet bij alle plaatsen waar de informatie uit die bron is gebruikt, verwijzen naar die bron.
  • Zoveel woorden, ideeën, teksten of redeneringen van anderen gebruiken, dat dit het grootste deel van een verslag uitmaakt, zelfs met bronvermelding. Dit geldt ook indien de oorspronkelijke bron wordt geparafraseerd.
  • Het hergebruiken van eigen werk zonder dit aan te geven.

Hieruit blijkt dat voor het plegen van plagiaat niet per definitie opzet in het spel hoeft te zijn. Ook als men niet op de hoogte is van de regels omtrent het correct vermelden van de bron, kan men, zonder daarbij als doel te hebben andermans werk als eigen werk te presenteren, plagiëren. Wetenschappelijk onzorgvuldig handelen kan dus een fraude-aantijging opleveren.

Antiplagiaat-software (Turnitin)

Door de veelvoud aan elektronische bronnen en eenvoudige kopieermogelijkheden wordt het overnemen van delen van andermans werk wel heel eenvoudig gemaakt. Studenten die zelf een werkstuk maken, mogen niet de dupe worden van studenten die plagiaat plegen. Daarom maakt Tilburg School of Catholic Theology gebruik van antiplagiaat-software (Turnitin). Deze software vergelijkt aangeleverde teksten met teksten uit een eigen (op te bouwen) database en teksten op het internet. De eventueel gevonden overeenkomsten worden in een rapport per email naar de docent toegestuurd. In het contract met Turnitin is opgenomen dat de faculteit alle intellectuele eigendomsrechten over de aangeleverde documenten behoudt en Turnitin garandeert dat de documenten niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat niemand anders inzage heeft in of toegang heeft tot de database. Aangeleverde documenten blijven in de database bewaard voor toekomstige plagiaatchecks. Deze procedure is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst en in lijn met de AVG met als grondslag het gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen.

Wanneer melding aan de Examencommissie?

Theses worden gedurende het schrijfproces altijd (en werkstukken soms) begeleid door een docent. Als de docent van mening is dat er te veel wordt geparafraseerd of dat de bronvermelding onvoldoende is, dan zal de docent de concepttekst van de thesis (of werkstuk) verwerpen en aanwijzingen geven om het concept te verbeteren. Heeft de docent echter het vermoeden dat er opzettelijk wordt geplagieerd of constateert de docent in de eindversie van een thesis of van het werkstuk plagiaat, dan zal de docent de Examencommissie hiervan op de hoogte stellen. De Examencommissie zal dan, met inachtneming van de procedures zoals beschreven in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST), de kwestie beoordelen en indien nodig een sanctie opleggen. Ook als plagiaat wordt geconstateerd nadat de thesis of het werkstuk reeds is beoordeeld en de waardering reeds aan de Centrale Studentenadministratie is doorgegeven, dient de zaak te allen tijde ter beoordeling aan de Examencommissie te worden voorgelegd.

Wat zijn de gevolgen van vaststelling van plagiaat?

Plagiaat is een schending van de academische attitude. Indien de Examencommissie plagiaat beoordeelt als een geval van fraude als in artikel 13 van de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie (TST), dan kan zij besluiten om de plagiërende student uit te sluiten voor één, meer of alle tentamens voor maximaal één jaar.

Meer informatie over plagiaat?

Zorg dat je altijd goed geïnformeerd bent over de regels die de vakdocent van je verwacht met betrekking tot de bronvermelding etc. Daarnaast zijn er vele boeken en websites met informatie over (het voorkomen van) plagiaat en de regels waaraan de bronvermeldingen moeten voldoen. Meer informatie over citeren en bronvermelding vind je ook op de website bij bronvermelding.