Tilburg University has a Central Disputes and Complaints Desk

Centraal Loket Geschillen en Klachten

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen. Op deze website van het Centraal Loket Geschillen en Klachten, dat is ingesteld op grond van art. 7.59a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), kun je informatie vinden over het indienen van klachten, bezwaar en beroep.

Als je bent ingeschreven aan de universiteit kun je ook via deze site online een klacht, bezwaar of beroep indienen.

Informeel

Het verdient de voorkeur de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen. Je kunt je daarin laten bijstaan of laten adviseren door een studieadviseur of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als je zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan.

Formeel

Je kunt ook formele procedures in werking stellen: officieel een klacht, bezwaar- of beroepsschrift indienen.

Klacht

Een officiële klacht over de gang van zaken op de universiteit kun je online indienen. Wanneer je weet dat veel studenten dezelfde klacht hebben, dien deze dan bij voorkeur gezamenlijk in, en niet individueel!! Het loont de moeite om klachten over het onderwijs aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissie of de faculteitsraad, waarin ook studenten zitting hebben. Zeker als je niet de enige bent met kritiek.

Beroep: College van Beroep voor de Examens

Een beroepschrift kun je indienen als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit. Hierbij kan gedacht worden aan beslissingen van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling, aan beslissingen omtrent het bindend studieadvies, beslissingen omtrent fraude, toelating tot tentamens, extra tentamengelegenheden en de uitslag van het colloquium doctum onderzoek.

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Bezwaar: Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

Als je het niet eens bent met een besluit, genomen door of namens het College van Bestuur van de Universiteit, kun je hiertegen in bezwaar gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een student die het niet eens is met het inschrijvingstarief dat hij moet betalen of de hoogte van de toegekende bestuursbeurs.

Deze bezwaren worden doorgezonden naar de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften (CABB). Deze commissie adviseert het College van Bestuur over het te nemen besluit op het ingestelde bezwaar.

Twijfels?

Neem contact op met een studentendecaan wanneer je twijfelt om een officiële procedure te beginnen of voor andere vragen over de procedure.

Jaarverslagen Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Zie ook: