Er zijn verschillende mogelijkheden om als student in beroep te gaan.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)

Als een student het niet eens is met de uitkomst van een bezwaarprocedure bij het College van Bestuur (CvB) of een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), kan hij in een aantal gevallen schriftelijk beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Dit is een onafhankelijk beroepscollege.

Veelgestelde vragen over de ABRvS

Waartegen kan ik in beroep gaan bij de ABRvS?

De ABRvS behandelt beroepschriften tegen beslissingen van het CBE en beroepschriften tegen beslissingen van (of namens) het College van Bestuur van Tilburg University. Bij deze laatste kan onder andere worden gedacht aan beslissingen:

  • inzake vrijstelling van vooropleidingseisen en beslissingen inzake de toelating tot examens van buitenlandse diplomahouders;
  • inzake toelating tot het colloquium doctum;
  • over verzoeken tot inschrijving en beëindiging van de inschrijving;
  • over betaling, vrijstelling, vermindering en restitutie van collegegeld;
  • inzake uitkeringen uit het fonds Financiële ondersteuning studenten;
  • over de afgifte van het getuigschrift;
  • over ontzegging van de toegang tot gebouwen/terreinen van de universiteit. Een weigering om te beslissen wordt met een beslissing gelijkgesteld, dus hier kan ook beroep tegen worden aangetekend.
Hoe moet ik een beroepschrift indienen?

Het indienen van een beroepschrift bij de ABRvS kan per post, fax of e-mail. Lees de aanvullende informatie over het indienen van een beroepschrift bij de ABRvS.

Moet ik voor een beroep bij de ABRvS griffierechten betalen?

De student die beroep aantekent moet € 50,00 griffierechten (2023) betalen.

Binnen welke termijn moet ik in beroep komen?

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen zes weken na de beslissing van het CvB over het bezwaarschrift of de beslissing van het CBE. Een afschrift van de bestreden beslissing moet worden bijgevoegd.

Ik vind dat er sprake is van spoed. Kan mijn beroep snel behandeld worden?

In spoedeisende gevallen kan de student in afwachting van de uitspraak bij de ABRvS een voorlopige voorziening vragen. Dit is vergelijkbaar met een kort geding.
Voorbeeld: het CvB weigert een student opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar, terwijl de (her)tentamens een paar dagen later zijn. In dergelijke gevallen kan zelfs binnen enkele dagen een rechtszitting worden belegd.

Mag ik mij bij de ABRvS laten vertegenwoordigen?

Beide partijen, de student en Tilburg University, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde of zich laten bijstaan door een raadsman of -vrouw. De student kan een advocaat inschakelen, maar ook een familielid meenemen.

Wanneer kan ik een uitspraak verwachten?

De ABRvS streeft ernaar om binnen drie maanden uitspraak te doen.

Ik ben het niets eens met de uitspraak. Welke stappen kan ik ondernemen?

Tegen de uitspraken van de ABRvS is geen hoger beroep meer mogelijk.