How to write an application letter? Student Career Services can help you.

Commissie van Advies voor Bezwaar- en Beroepschriften (CABB)

Een student kan via OSIRIS bij het College van Bestuur een bezwaarschrift indienen als hij het oneens is met een beslissing die door of namens College van Bestuur genomen is. Je kunt dit zien als een verzoek tot heroverweging van een eerder genomen beslissing. Het gaat dan met name om beslissingen die genomen zijn in het kader van de inschrijving, betaling collegegeld, financiële ondersteuning (bijvoorbeeld bestuursbeurs) e.d.

Het College van Bestuur vraagt de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften (CABB) om advies.

Van deze mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen kan alleen gebruik gemaakt worden als geen andere rechtsgang (bijvoorbeeld bij het College van Beroep voor de Examens) voor de student open staat.

Hoe verloopt de procedure?

Het bezwaarschrift

Binnen zes weken nadat de beslissing waartegen je bezwaar aantekent is genomen, moet het bezwaarschrift via OSIRIS door het CvB zijn ontvangen. Ter voorbereiding van de beslissing van het CvB wordt het bezwaarschrift behandeld door de CABB (de geschillenadviescommissie zoals bedoeld in artikel 7.63a van de WHW). De CABB zal het CvB een advies geven met betrekking tot de uiteindelijke beslissing op het bezwaar. Zodra het bezwaarschrift door het CvB is ontvangen, wordt het derhalve doorgezonden naar de CABB. Je ontvangt vervolgens en ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaarschrift van de CABB.

Minnelijke schikking

Voordat het bezwaar officieel in behandeling wordt genomen, schrijft de wet een verplichte poging tot minnelijke schikking voor. De voorzitter van de CABB stuurt het bezwaarschrift door naar het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen, waarin zij wordt verzocht om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit orgaan neemt daarvoor contact met je op. Het is vervolgens de bedoeling dat zorgvuldig bekeken wordt of de feiten op basis waarvan het besluit is genomen correct zijn en of de motivering klopt. Jullie kunnen samen overleggen of alsnog tot een oplossing gekomen kan worden.

Het verweerschrift

Indien er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen wordt de verweerder uitgenodigd een schriftelijke reactie te geven op het bezwaarschrift. In dit verweerschrift worden de beslissing waartegen het bezwaar is ingesteld en de gronden waarop die beslissing is genomen nader toegelicht en gaat de verweerder in op de gronden die door jou zijn aangevoerd.

De hoorzitting

Nadat de verweerder zijn zienswijze heeft ingediend, wordt er een hoorzitting gepland. De CABB bestaat uit drie leden: de voorzitter - die de zitting leidt - en twee andere leden te weten docenten dan wel leden van de wetenschappelijke staf. Tijdens de hoorzitting worden beide partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten en krijgen de leden van de CABB de gelegenheid vragen te stellen. De CABB zal haar advies uiteindelijk baseren op de eerdere schriftelijke stukken en op hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht.

Na de zitting

Na de zitting zal de CABB een schriftelijk advies uitbrengen aan het CvB. In de regel beslist het CvB conform het advies. Het CvB is echter ook bevoegd hiervan af te wijken. Mocht het CvB van het advies afwijken, dan dient zij te motiveren waarom van het advies wordt afgeweken. De schriftelijke beslissing van het CvB zal aan appellant worden toegestuurd.

Beroep

Tegen een beslissing van het CvB kan beroep worden ingesteld. In de meeste gevallen is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)  bevoegd kennis te nemen van een dergelijk beroep. Waartegen beroep kan worden ingesteld hangt af van het onderwerp van het geschil. Bij welke beroepsinstantie je terecht kunt en het adres hiervan wordt vermeld bij de beslissing.

Veelgestelde vragen over de procedure

Hoe weet ik of ik een bezwaarschrift kan indienen?

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je bezwaar kunt aantekenen bij het CvB.

Binnen welke termijn moet ik mijn bezwaarschrift indienen?

Als je bezwaar aantekent is het van belang dit tijdig te doen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt, bij het CvB binnen zijn.

Als je bent ingeschreven aan de universiteit en een studentnummer hebt, ga je naar Hoe moet je bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur?  

Als je niet bent ingeschreven aan de universiteit en dus geen studentnummer hebt kun je je bezwaarschrift per post versturen. Het is verstandig dit aangetekend te doen zodat je een bewijs hebt van de datum van verzending. Als het bezwaar niet binnen deze zes weken is ingediend wordt het niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de CABB. Dit betekent dat er geen inhoudelijke uitspraak wordt gedaan. Dit is slechts anders indien je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.  

Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

Zie de webpagina Hoe moet je bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur? voor meer informatie. 

Ik heb meer tijd nodig om mijn bezwaarschrift in te dienen. Is dat mogelijk?

Wanneer je meer dan zes weken de tijd nodig hebt om de argumenten voor je bezwaarschrift goed te onderbouwen, bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen, kan een ‘pro forma’ bezwaarschrift worden ingediend.

In een pro forma bezwaarschrift kondig je aan dat je bezwaar in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je bezwaar. Op deze manier kun je voorkomen dat je de bezwaartermijn overschrijdt. Je kunt een pro forma bezwaarschrift zowel via het online systeem indienen (als je een studentnummer hebt) als per brief.  Je krijgt van de CABB te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen - de motivering voor het bezwaarschrift uiterlijk moet worden toegestuurd.

Ik vind dat er sprake is van spoed. Kan mijn bezwaar snel behandeld worden?

Indien er sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de CABB op verzoek bepalen dat de CABB zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het CvB. Geef dan duidelijk aan waarom spoed vereist is. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkene hiervan op de hoogte.

Ik ben gevraagd om tot een minnelijke schikking te komen. Wat is dat?

Voordat het bezwaar officieel in behandeling wordt genomen, schrijft de wet een verplichte poging tot minnelijke schikking voor. De voorzitter van de CABB stuurt het bezwaarschrift door naar het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen, waarin zij wordt verzocht om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit orgaan neemt daarvoor contact met je op. Het is vervolgens de bedoeling dat zorgvuldig bekeken wordt of de feiten op basis waarvan het besluit is genomen correct zijn en of de motivering klopt. Jullie kunnen samen overleggen of alsnog tot een oplossing gekomen kan worden

Wat is een verweerschrift?

Indien er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen wordt de verweerder uitgenodigd een schriftelijke reactie te geven op het bezwaarschrift. In dit verweerschrift worden de beslissing waartegen het bezwaar is ingesteld en de gronden waarop die beslissing is genomen nader toegelicht en gaat de verweerder in op de gronden die door jou zijn aangevoerd.

Wat betekent...?
 • Appellant: degene die het bezwaar- of beroepschrift indient
 • Verweerder: degene die het besluit genomen heeft waartegen bezwaar of beroep wordt ingesteld, bijv. de examencommissie of een directeur van dienst of faculteit.
 • Ontvankelijk verklaren: het bezwaar of beroep voldoet aan alle vereisten om het in behandeling te nemen.
 • Voorlopige voorziening: in afwachting van de behandeling van bezwaar of beroep alvast een voorziening treffen (bijv. toestemming om aan een herkansing deel te nemen), om te voorkomen dat een uitspraak te laat komt (bijv. omdat de herkansing waaraan je niet mee mocht doen, dan al voorbij is).
 • Minnelijke schikking: voorafgaande aan de behandeling van het bezwaar of beroep proberen beide partijen er in goed onderling overleg alsnog uit te komen. Een compromis trachten te vinden is meestal veel sneller en geeft vaak een bevredigender oplossing dan een tijdrovende, formele procedure.

Veelgestelde vragen over de behandeling van het bezwaar (de zitting)

Wanneer wordt mijn bezwaar behandeld?

In de komende periode staan de zittingen van de CABB gepland op de onderstaande data. De zittingen vinden meestal plaats in de middag. Nadat partijen zijn uitgenodigd ter zitting, zal de behandeling in beginsel niet op verzoek van partijen worden uitgesteld. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek tot uitstel dient nadat de zittingsdatum aan partijen bekend is gemaakt per ommegaande en met redenen omkleed te worden gedaan.
 

2024:

 • 11 januari
 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 7 maart
 • 21 maart
 • 4 april
 • 18 april
 • 2 mei
 • 16 mei
 • 30 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 11 juli
 • 25 juli
 • 8 augustus
 • 22 augustus
 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 19 december
Ik vind dat er sprake is van spoed. Kan mijn bezwaar snel behandeld worden?

Indien er sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de CABB op verzoek bepalen dat de CABB zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het CvB. Geef dan duidelijk aan waarom spoed vereist is. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkene hiervan op de hoogte.

Hoe ziet een zitting eruit?

Nadat de verweerder zijn zienswijze heeft ingediend, wordt er een hoorzitting gepland. De CABB bestaat uit drie leden: de voorzitter - die de zitting leidt - en twee andere leden te weten docenten dan wel leden van de wetenschappelijke staf. Tijdens de hoorzitting worden beide partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten en krijgen de leden van de CABB de gelegenheid vragen te stellen. De CABB zal haar advies uiteindelijk baseren op de eerdere schriftelijke stukken en op hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht.

Veelgestelde vragen over de uitkomst van de procedure

Wat gebeurt er na de zitting?

Na de zitting zal de CABB een schriftelijk advies uitbrengen aan het CvB. In de regel beslist het CvB conform het advies. Het CvB is echter ook bevoegd hiervan af te wijken. Mocht het CvB van het advies afwijken, dan dient zij te motiveren waarom van het advies wordt afgeweken. De schriftelijke beslissing van het CvB zal aan appellant worden toegestuurd.

Ik ben het niet eens met de beslissing van het College van Bestuur. Welke stappen kan in ondernemen?

Tegen een beslissing van het CvB kan beroep worden ingesteld. In de meeste gevallen is het Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd kennis te nemen van een dergelijk beroep. Waartegen beroep kan worden ingesteld hangt af van het onderwerp van het geschil. Bij welke beroepsinstantie je terecht kunt en het adres hiervan wordt vermeld bij de beslissing.