Students Tilburg University

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Art. 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) geeft een lijst van beslissingen waartegen studenten beroep kunnen instellen bij het CBE.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Beslissingen van een examencommissie met betrekking tot het al dan niet verlenen van een vrijstelling
  • Beslissingen omtrent het bindend studieadvies
  • Beslissingen omtrent fraude
  • Beslissingen omtrent tentamen- en examenuitslagen, toelating tot tentamens, extra tentamengelegenheden
  • De uitslag van het colloquium doctum onderzoek.

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE.

Slagingspercentage beroepszaken

De praktijk wijst uit dat de besluiten van examencommissies vaak de rechtmatigheidstoets van het CBE kunnen doorstaan. Meer informatie over het aantal beroepen dat door het CBE gegrond werd verklaard in eerdere jaren tref je aan in de jaarverslagen van het Centraal Loket Geschillen en Klachten. Om een idee te krijgen welke beroepen eerder door het CBE zijn behandeld en met welk resultaat, kun je ook de eerdere uitspraken van het CBE over verschillende onderwerpen bekijken.

Beroep indienen

Secretariaat CBE

Cobbenhagen gebouw, C 125

Postbus 90153

5000 LE Tilburg

Telefoon: (013 - 466) 2131