Bij het CBE kun je in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen van de universiteit.

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Elke universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE). Studenten kunnen bij dit CBE in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over vrijstellingen, bindend studieadvies, fraude en tentamens.

Direct naar een beroep instellen bij het CBE

Artikel 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) geeft een lijst van beslissingen waartegen studenten beroep kunnen instellen bij het CBE.

Hierbij kan worden gedacht aan:

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE.

Hoe verloopt de procedure

Het beroepschrift

Binnen zes weken nadat de beslissing waartegen je in beroep gaat is genomen, moet het beroepschrift door het CBE zijn ontvangen. Na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging. In het beroepschrift geef je aan tegen welke beslissing je in beroep komt en op welke gronden. Indien toch nog een fout is gemaakt wat betreft de vorm van het beroepschrift of indien je geen kopie hebt toegevoegd van de beslissing waartegen je in beroep komt, stelt het CBE je daarvan op de hoogte. Je krijgt dan de gelegenheid dit verzuim te herstellen binnen een bepaalde termijn.

Minnelijke schikking

Voordat het beroep officieel in behandeling wordt genomen, wordt eerst gekeken of een minnelijke schikking mogelijk is. Het CBE stuurt het beroepschrift door naar de examencommissie van jouw opleiding*, en verzoekt haar om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. De examencommissie neemt daarvoor binnen drie weken contact met je op. Het is vervolgens de bedoeling dat zorgvuldig bekeken wordt of de feiten op basis waarvan de examencommissie haar beslissing heeft genomen correct zijn en of de motivering klopt. Jullie kunnen samen overleggen of alsnog tot een oplossing gekomen kan worden. Vervolgens laat de examencommissie aan het CBE weten of een minnelijke schikking tot stand is gekomen.

* In de meeste gevallen is de examencommissie degene die de beslissing waartegen je in beroep gaat, heeft genomen. In een enkel geval gaat het om een beslissing van een ander of van een andere commissie. In dat geval geldt eenzelfde procedure.

Het verweerschrift       

Indien partijen er niet in slagen tot een minnelijke schikking te komen, moet de examencommissie een verweerschrift indienen bij het CBE. In dit verweerschrift worden de beslissing waartegen het beroep is ingesteld en de gronden waarop die beslissing is genomen nader toegelicht en gaat de examencommissie in op de gronden die door jou zijn aangevoerd.

De behandeling ter zitting

Indien geen minnelijke schikking tot stand is gekomen zal het CBE beide partijen horen op een gezamenlijke openbare hoorzitting. Het horen geschiedt in beginsel op de eerstvolgende beschikbare zittingsdatum, waarbij partijen minimaal 10 dagen voor de zitting worden opgeroepen. De zittingsdata zijn op deze website gepubliceerd. De behandeling ter zitting wordt in beginsel niet op verzoek van partijen uitgesteld. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek tot uitstel dient, nadat de zittingsdatum aan partijen bekend is gemaakt, per ommegaande en met redenen omkleed te worden gedaan. 

Het CBE bestaat uit drie of vijf leden. Buiten de externe voorzitter bestaat het CBE voor tenminste de helft uit docenten dan wel leden van de wetenschappelijke staf en voor de andere helft uit studenten. Tijdens de zitting worden zowel de student als de examencommissie in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten en zullen de leden van het CBE vragen stellen. Het CBE baseert haar uitspraak op de eerdere schriftelijke stukken en op hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht.

Uitspraak

Het CBE streeft ernaar om de schriftelijke uitspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier tot zes weken na de hoorzitting toe te sturen. In ieder geval doet het CBE binnen 16 weken na de datum waarop de bestreden beslissing is genomen een uitspraak. In bijzondere gevallen kan het CBE deze termijn met veertien dagen verlengen. Uitstel is uiteraard ook mogelijk als partijen hiermee instemmen of als partijen door uitstel niet in hun belangen worden geschaad.

Na de uitspraak

Tegen de uitspraak van het CBE kun je binnen 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Veelgestelde vragen over de procedure

Waarover doet het CBE uitspraak?

Het CBE bekijkt of diegene die de beslissing heeft genomen - op grond van alle geldende regelingen - in alle redelijkheid tot die beslissing heeft kunnen komen.

Het CBE zal bijvoorbeeld niet inhoudelijk oordelen of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen voor een bepaald vak, maar kijkt wel of de examencommissie zorgvuldig heeft gehandeld en of de examencommissie in alle redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Met andere woorden: of de examencommissie op zorgvuldige wijze heeft getoetst of je wel of geen vrijstelling had moeten krijgen.

Indien niet op de juiste wijze is getoetst, wordt je beroep gegrond verklaard en draagt het CBE de examencommissie op een nieuwe beslissing te nemen. Dat het beroep gegrond wordt verklaard, wil dus nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk die vrijstelling krijgt.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een beroep tegen een bepaald tentamenresultaat. Het CBE toetst niet inhoudelijk of je een vraag wel of niet goed hebt beantwoord. Wel zal het CBE toetsen of de wijze van beoordelen van het tentamen in overeenstemming was met de geldende normen. Is dat niet het geval geweest, dan kan het CBE de examinator opdragen opnieuw te beslissen. Wat niet hoeft te betekenen dat je daadwerkelijk een hoger punt krijgt.

Hoe weet ik of ik een beroepschrift kan indienen?

Meestal staat onder aan de beslissing die je hebt gekregen vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het College van Beroep voor de Examens. 

Binnen welke termijn moet ik mijn beroepschrift indienen?

Binnen zes weken nadat de beslissing waartegen je in beroep gaat is genomen, moet jouw beroepschrift door het CBE zijn ontvangen. Na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging.

In het beroepschrift geef je aan tegen welke beslissing je in beroep komt en op welke gronden. Indien toch nog een fout is gemaakt wat betreft de vorm van het beroepschrift of indien je geen kopie hebt toegevoegd van de beslissing waartegen je in beroep komt, stelt het CBE je daarvan op de hoogte. Je krijgt dan de gelegenheid dit verzuim te herstellen binnen een bepaalde termijn.

Hoe kan ik een beroepschrift indienen?

Kies hieronder de optie die voor jou van toepassing is:

Ik wil een beroep indienen met ANR

Ik wil een beroep indienen zonder ANR

Ik heb meer tijd nodig om mijn beroepschrift in te dienen. Is dat mogelijk?

Wanneer je meer dan zes weken de tijd nodig hebt om de argumenten voor je beroepschrift goed te onderbouwen, bijvoorbeeld omdat je eerst nog advies wilt inwinnen, kan een ‘pro forma’ beroepschrift worden ingediend.

In een pro forma beroepschrift kondig je aan dat je beroep instelt en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier kun je voorkomen dat je de beroepstermijn overschrijdt.

Je kunt een pro forma beroepschrift zowel via het online systeem indienen (als je een administratienummer hebt) als per brief of per e-mail. Je krijgt van het CBE te horen binnen welke termijn - over het algemeen binnen 14 dagen - de motivering voor het beroepschrift uiterlijk moet worden toegestuurd.

Ik vind dat er sprake is van spoed. Kan mijn beroep snel behandeld worden?

Voorlopige voorziening

De voorzitter van het CBE kan op verzoek bij spoedzaken een zogenaamde 'voorlopige voorziening' treffen. Wil je een voorlopige voorziening? Dan moet je hier zelf een verzoek voor indienen. Geef daarin duidelijk aan waarom spoed vereist is en welke voorlopige voorziening je wenst. Voordat de voorzitter van het CBE over je verzoek beslist, wordt de examencommissie in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op dat verzoek te geven.

De beslissing op een verzoek om een voorlopige voorziening is niet de definitieve beslissing in je beroepszaak. Wordt je verzoek toegewezen, maar valt de definitieve beslissing na de behandeling ter zitting negatief voor je uit, dan vervalt daarmee de voorlopige voorziening.

Ik ben gevraagd om tot een minnelijke schikking te komen. Wat is dat?

Voordat het beroep officieel in behandeling wordt genomen, schrijft de wet een verplichte poging tot minnelijke schikking voor. Het CBE stuurt het beroepschrift door naar de examencommissie van de betreffende opleiding*, waarin zij wordt verzocht om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. De examencommissie neemt daarvoor contact met je op.

Het is vervolgens de bedoeling dat zorgvuldig bekeken wordt of de feiten op basis waarvan de examencommissie haar beslissing heeft genomen correct zijn en of de motivering klopt. Jullie kunnen samen overleggen of alsnog tot een oplossing gekomen kan worden. Vervolgens laat de examencommissie aan het CBE weten of al dan niet een minnelijke schikking tot stand is gekomen.

* In de meeste gevallen is de examencommissie degene die de beslissing waartegen je in beroep gaat, heeft genomen. In een enkel geval gaat het om een beslissing van een ander of van een andere commissie. In dat geval geldt eenzelfde procedure.

Wat is een verweerschrift?

Indien partijen er niet in slagen tot een minnelijke schikking te komen, moet de examencommissie een verweerschrift indienen bij het CBE. In dit verweerschrift worden de beslissing waartegen het beroep is ingesteld en de gronden waarop die beslissing is genomen nader toegelicht en gaat de examencommissie in op de gronden die door jou zijn aangevoerd.

Hoe groot is de kans van slagen dat mijn beroepschrift gegrond wordt verklaard?

De praktijk wijst uit dat de beslissingen van examencommissies vaak de rechtmatigheidstoets van het CBE kunnen doorstaan. Meer informatie over het aantal beroepen dat door het CBE gegrond werd verklaard in eerdere jaren tref je aan in de jaarverslagen van het Centraal Loket Geschillen en Klachten. Om een idee te krijgen welke beroepen eerder door het CBE zijn behandeld en met welk resultaat, kun je ook de eerdere uitspraken van het CBE over verschillende onderwerpen bekijken.

Wat betekent...?
 • Appellant: degene die het bezwaar- of beroepschrift indient
 • Verweerster: degene die het besluit genomen heeft waartegen bezwaar of beroep wordt ingesteld, bijv. de examencommissie of een directeur van dienst of faculteit.
 • Ontvankelijk verklaren: het bezwaar of beroep voldoet aan alle vereisten om het in behandeling te nemen.
 • Voorlopige voorziening: in afwachting van de behandeling van bezwaar of beroep alvast een voorziening treffen (bijv. toestemming om aan een herkansing deel te nemen), om te voorkomen dat een uitspraak te laat komt (bijv. omdat de herkansing waaraan je niet mee mocht doen, dan al voorbij is).
 • Minnelijke schikking: voorafgaande aan de behandeling van het bezwaar of beroep proberen beide partijen er in goed onderling overleg alsnog uit te komen. Een compromis trachten te vinden is meestal veel sneller en geeft vaak een bevredigender oplossing dan een tijdrovende, formele procedure.

Veelgestelde vragen over de behandeling van het beroep (de zitting)

Wanneer wordt mijn beroep behandeld?

In de komende periode staan de zittingen van het CBE gepland op de onderstaande data. De zittingen vinden meestal plaats in de middag. Nadat partijen zijn uitgenodigd ter zitting, zal de behandeling in beginsel niet op verzoek van partijen worden uitgesteld. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek tot uitstel dient nadat de zittingsdatum aan partijen bekend is gemaakt per ommegaande en met redenen omkleed te worden gedaan.

 

2024:

 • 11 januari
 • 25 januari
 • 8 februari
 • 22 februari
 • 7 maart
 • 21 maart
 • 4 april
 • 18 april
 • 2 mei
 • 16 mei
 • 30 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 11 juli
 • 25 juli
 • 8 augustus
 • 22 augustus
 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 19 december
Hoe ziet een zitting eruit?

Indien geen minnelijke schikking tot stand is gekomen zal het CBE beide partijen horen. Het horen geschiedt in beginsel op de eerstvolgende beschikbare zittingsdatum, waarbij partijen minimaal 10 dagen voor de zitting worden opgeroepen. De zittingsdata zijn op deze website gepubliceerd. 

Het CBE bestaat uit drie of vijf leden. Buiten de externe voorzitter bestaat het CBE voor tenminste de helft uit docenten dan wel leden van de wetenschappelijke staf en voor de andere helft uit studenten. Tijdens de zitting worden zowel de student als de examencommissie in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten en zullen de leden van het CBE vragen stellen. Het CBE baseert haar uitspraak op de eerdere schriftelijke stukken en op hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht.

Veelgestelde vragen over de uitspraak

Wanneer kan ik een uitspraak verwachten?

Het College van Beroep voor de Examens streeft ernaar om de schriftelijke uitspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier tot zes weken na de hoorzitting toe te sturen. In ieder geval doet het CBE binnen 16 weken na de datum waarop de bestreden beslissing is genomen een uitspraak. In bijzondere gevallen kan het CBE deze termijn met veertien dagen verlengen. Uitstel is uiteraard ook mogelijk als partijen hiermee instemmen of als partijen door uitstel niet in hun belangen worden geschaad.

Ik ben het niet eens met de uitspraak. Welke stappen kan ik ondernemen?

Tegen de uitspraak van het CBE kun je binnen 6 weken beroep instellen bij het Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.