Students Tilburg University

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Als een student het niet eens is met de uitkomst van een bezwaarprocedure bij het College van Bestuur of een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens, kan hij in een aantal gevallen schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Dit is een onafhankelijk beroepscollege. Het duurt ongeveer vier maanden voordat het CBHO uitspraak doet. Tegen de uitspraken van het CBHO is geen hoger beroep meer mogelijk.

Beide partijen, de student en Tilburg University, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde of zich laten bijstaan door een raadsman of -vrouw. De student kan een advocaat inschakelen, maar ook een studentendecaan of een familielid meenemen.

Het CBHO behandelt beroepschriften tegen beslissingen van (of namens) het College van Bestuur van Tilburg University:

  • inzake vrijstelling van vooropleidingseisen en beslissingen inzake de toelating tot examens van buitenlandse diplomahouders
  • inzake toelating tot het colloquium doctum
  • over verzoeken tot inschrijving en beëindiging van de inschrijving
  • over betaling, vrijstelling, vermindering en restitutie van collegegeld
  • inzake uitkeringen uit het fonds Financiële ondersteuning studenten
  • over de afgifte van het getuigschrift
  • over ontzegging van de toegang tot gebouwen/terreinen van de universiteit. Een weigering om te beslissen wordt met een beslissing gelijk gesteld, dus hier kan ook beroep tegen worden aangetekend.

Het CBHO behandelt ook beroepschriften tegen beslissingen van het College van Beroep voor de Examens.

De student die beroep aantekent moet € 45,00 griffierechten (2014) betalen. Dat bedrag wordt terugbetaald als het beroep gegrond wordt verklaard.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend binnen zes weken na de beslissing van het CvB over het bezwaarschrift. Een afschrift van de bestreden beslissing moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen kan de student in afwachting van de uitspraak aan de voorzitter van het CBHO een voorlopige voorziening vragen. Dit is vergelijkbaar met een kort geding.
Voorbeeld: het CvB weigert een student niet opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar, terwijl de (her)tentamens een paar dagen later zijn. In dergelijke gevallen kan zelfs binnen één dag een rechtszitting worden belegd.

Het verzoek van de student moet schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend. De voorzitter beslist nadat hij partijen heeft gehoord.

Uitgebreide informatie over de rechtsgang bij het CBHO vind je in de Folder CBHO.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Postbus 16137

2500 BC Den Haag

Bezoekadres:

Parkstraat 15-25

2514 JD Den Haag

Telefoon:

070 - 4264800

06 - 31749275

Fax:

070 - 4274385

E-mail:

info@cbho.nl

Internet:

www.cbho.nl

Zie ook: