Students Tilburg University

Een klacht indienen

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de klachtenprocedure werkt.

Een klacht is volgens het woordenboek een uiting van ontevredenheid: je bent bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van docenten of medewerkers of over de kwaliteit van voorzieningen.

Een klacht is iets anders dan een bezwaar- of beroepsschrift: een bezwaar- of beroepschrift dien je in als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeelde beslissing van een persoon of instantie binnen Tilburg University. In andere gevallen kun je een klacht indienen.

Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht wil indienen, verdient het de voorkeur de informele weg te bewandelen: praten met degene die het probleem veroorzaakt (heeft) en samen tot een bevredigende oplossing komen. Je kunt je daarin laten bijstaan of laten adviseren door een onderwijscoördinator of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als je zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan.

LET OP: Voor specifieke klachten (zie hieronder) zijn aparte meldingsmogelijkheden, zie hieronder bij 'specifieke klachten'.  Je klacht wordt sneller behandeld,  wanneer je deze meteen naar het juiste adres stuurt. Kleine storingen (verwarming, gebouwen, lokalen) geef je bijvoorbeeld beter door via de facilitaire service desk.  

Als je klacht betrekking heeft op iets wat er binnen je faculteit is gebeurd, geef dan op het online klachten formulier aan naar welke faculteit je klacht moet worden gestuurd. Als je niet precies weet bij wie de klacht thuishoort, of je klacht gaat over iets dat centraal wordt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld tentamen (organisatie), stuur je klacht dan naar de studentendecaan. Die zorgt er voor dat je klacht op de juiste plek terecht komt.

De klacht wordt na het online indienen ter behandeling doorgestuurd naar de juiste persoon, dat is meestal de directeur van een dienst of het hoofd van het onderwijsbureau.

De student die een klacht indient krijgt een ontvangstbevestiging waarin ook staat aan wie de klacht ter behandeling is doorgezonden. Een klacht moet binnen zes weken na ontvangst worden afgehandeld. Binnen die termijn krijgt de student een antwoordmail van de directeur/bureauhoofd. De studentendecaan bewaakt de procedure.

Oud-studenten of aanstaande studenten die (nog) geen ANR hebben, kunnen schriftelijk een klacht indienen. Stuur je klacht naar:

Tilburg University
Centraal Loket Geschillen en Klachten
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Het is niet mogelijk om een klacht anoniem in te dienen. Om een klacht correct af te handelen is hoor en wederhoor noodzakelijk.

Specifieke klachten

  • Klachten over de dienstverlening van Facility Services kun je online indienen via het klachtenformulier.
  • Meldingen en suggesties over IT-voorzieningen kun je direct on line indienen bij IT Support.
  • Meldingen en suggesties over de bibliotheekdienstverlening kun je melden bij Library Support
  • Klachten over de restauratieve voorzieningen (restaurant, maaltijden, koffiekamers e.d.) kunnen gemeld worden bij meldpunt.rv@tilburguniversity.edu.
  • Klachten over het onderwijs kun je ook aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissie of de faculteitsraad. Wanneer je niet de enige bent met kritiek is dat zeker de moeite waard.
  • Klachten over ongewenst gedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie e.d. kun je mondeling bespreken met een van de vertrouwenspersonen.