Students Tilburg University

Collectief klachtrecht opleiding

Studenten kunnen gezamenlijk een schriftelijke klacht indienen wanneer zij van mening zijn dat de universiteit (waar de faculteit deel van uitmaakt) haar verplichtingen niet nakomt.

Van dit collectieve klachtrecht kan gebruik gemaakt worden door een aantal studenten van dezelfde opleiding. De klacht moet binnen drie maanden worden ingediend bij de decaan van de faculteit. Klachten zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op (de uitvoering van) het onderwijs.

Klagers worden in de gelegenheid gesteld hun klacht mondeling toe te lichten. Binnen zes weken na deze toelichting of het bericht dat van een mondelinge toelichting wordt afgezien, deelt de decaan schriftelijk en gemotiveerd mee of de klacht aanleiding is om maatregelen te treffen, en zo ja, welke maatregelen dat zijn.

Namen en adressen van de decanen vind je op de webpagina's van de faculteiten, of informeer bij het onderwijsbureau van je faculteit.