Students Tilburg University

Tentamenregelingen studiejaar 2020-2021

Momenteel worden de tentamens online of, indien mogelijk, on campus afgenomen. Per tentamen zal bekendgemaakt worden of het tentamen online of op de campus plaatsvindt. Indien een student niet in de mogelijkheid is om tentamens online of juist op de campus te maken, kan een student zich aanmelden voor onderstaande tentamen regelingen.

  • Regeling I: een on campus tentamen online maken in verband met beperkingen of voorkeuren door COVID-19.
  • Regeling II: een online tentamen op de campus maken in verband met privacy bezwaren, technische omstandigheden of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Regeling I: een on campus tentamen online maken

Wanneer een tentamen op de campus wordt ingeroosterd, wordt van de student in de regel verwacht dat hij of zij het tentamen op de campus maakt, in aanwezigheid van een surveillant.

Een uitzondering geldt voor studenten in de volgende categorieën:

A. Studenten die zich in het buitenland bevinden als gevolg van de reisbeperkingen in verband met COVID-19;

B. Studenten die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;

C. Studenten die personen binnen het huishouden hebben die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;

D. Studenten die niet naar de campus mogen komen omdat zij in zelfquarantaine zitten, omdat zijzelf of personen uit hun huishouden positief getest zijn voor COVID-19 of symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19.

E. Wanneer COVID-19 risiconiveau 4 (zeer ernstig) vanuit de overheid van kracht is, geldt een extra regeling voor studenten in de volgende categorie: Studenten die in verband met de overheidsmaatregelen aangaande COVID-19 de voorkeur geven aan een online tentamen.

Deze studenten worden in de gelegenheid gesteld het tentamen op het ingeroosterde moment online te maken waarbij surveillance plaatsvindt met behulp van online proctoring.

Studenten uit categorie A t/m E wordt gevraagd om zich zo snel als mogelijk te melden via het beschikbare webformulier voor regeling I. In het formulier dient de student alle tentamens op te nemen, waarvoor de student gebruik wil maken van de regeling. Aanvragen voor studenten uit categorie D en E kunnen tot uiterlijk 1 uur voorafgaand aan het tentamen ingediend worden.

Procedure Regeling I  Webformulier Regeling I

Regeling II: een online tentamen op de campus maken

Wanneer een tentamen online wordt afgenomen, wordt van de student in de regel verwacht dat hij of zij het tentamen online maakt. Dit kan betekenen dat het tentamen online wordt gesurveilleerd of in het geval van een mondeling wordt opgenomen, wanneer de examencommissie van mening is dat dit noodzakelijk is om de identiteit van de student vast te stellen of fraude te voorkomen.

Voor studenten voor wie dit tot zorgen leidt met betrekking tot het willen (in verband met bezwaren rond privacy) of kunnen (in verband met bijzondere persoonlijke of technische omstandigheden) deelnemen aan deze online tentamens is onderstaande regeling opgesteld.

A. Technische omstandigheden: studenten die menen niet over de juiste hardware, wifi/G4, internetverbinding ed. of geen rustige thuissituatie beschikken, kunnen zich bij inschrijving of minimaal 5 werkdagen voor het tentamen melden via het beschikbare webformulier. In overleg met de student wordt gekeken of er - binnen de overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid – een eventuele technische of andere praktische oplossing mogelijk is om toch aan de geplande tentamengelegenheid deel te kunnen nemen. Gelet op de genoemde restricties zijn de mogelijkheden echter beperkt en is niet in alle gevallen (tijdig) een oplossing voor handen.

B. Bezwaren in verband met privacy bij online geproctord tentamen: Studenten, die in verband met privacy redenen bezwaar hebben tegen een online geproctord tentamen, kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan een online geproctord tentamen. Indien studenten zich bij de inschrijving of minimaal 5 werkdagen voor het tentamen via  het beschikbare webformulier melden, worden zij - wanneer de capaciteit het toelaat - uitgenodigd voor een fysiek gesurveilleerd tentamen op campus. Wanneer het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit overtreft, betekent dit dat alle studenten die zich om deze reden hebben aangemeld worden verwezen naar een eerstvolgende tentamengelegenheid. Daarmee bestaat dus de kans dat een student, die om deze reden niet aan het tentamen wenst deel te nemen, studievertraging oploopt.

C. Bijzondere persoonlijke omstandigheden: Studenten met (a) een ernstige functiebeperking of (b) een zeer bijzondere thuissituatie die online tentaminering onmogelijk maakt, zijn bekend bij de studentendecaan.

  • Indien dit bekend is bij de studentendecaan, wordt de student verzocht om zich voor de betreffende tentamens te melden via het webformulier.
  • Indien dit nog niet bekend is bij de studentendecaan, wordt de student verzocht om zich te melden via studentendecaan@tilburguniversity.edu met een korte omschrijving van je omstandigheden en voeg een medische verklaring of bewijsstuk(ken) toe. Als je die (nog) niet hebt, vermeld dan waarom niet. In overleg tussen de Examencommissie en de studentendecaan wordt bepaald of, hoe en wanneer tentaminering kan en zal plaatsvinden.
  • Let op: Je maakt het tentamen op de campus ook online, op een plek met een pc. Wanneer je door een beperking je tentamen alleen schriftelijk kunt afleggen, neem dan contact op met studentendecaan@tilburguniversity.edu.

Voor studenten in categorie A en C geldt dat er wordt gezocht naar een individuele oplossing waarbij het tentamen op de campus afgenomen kan worden.

Voor studenten in categorie B geldt dat er per tentamenblok/tijdstip 100 plekken op de campus zijn gereserveerd om het tentamen op de campus met fysieke surveillance af te leggen.

Een aanmelding voor regeling II wordt altijd in behandeling genomen, mits de student zich tot en met 5 werkdagen voor de toetsdatum aanmeldt. Heb je bijvoorbeeld op maandag tentamen, dan kun je uiterlijk de maandag ervoor nog het formulier indienen (tot 23.59 op maandagavond). Houd er rekening mee dat een officiële feestdag geen werkdag is.
Indien de student zich minder dan vijf werkdagen voor het tentamen aanmeldt, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen en moet de student het tentamen online maken.

Procedure Regeling II  Webformulier Regeling II