Students Tilburg University

Hybride tentamineren in eerste semester 2020-2021

I. Regeling met betrekking tot tentaminering op campus

Wanneer een tentamen op de campus wordt geroosterd, wordt van de student in de regel verwacht dat hij of zij het tentamen op de campus maakt, in aanwezigheid van een surveillant.

Een uitzondering geldt voor studenten in de volgende categorieën:

A. Studenten die zich in het buitenland bevinden als gevolg van de reisbeperkingen in verband met COVID-19;

B. Studenten die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;

C. Studenten die personen binnen het huishouden hebben die tot de risicogroepen behoren voor COVID-19 en daardoor niet naar de campus kunnen komen;

D. Studenten die niet naar de campus mogen komen omdat zij in zelfquarantaine zitten, omdat zijzelf of personen uit hun huishouden positief getest zijn voor COVID-19 of symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19.

E. Wanneer COVID-19 risiconiveau 4 (zeer ernstig) vanuit de overheid van kracht is, geldt een extra regeling voor studenten in de volgende categorie: Studenten die in verband met de overheidsmaatregelen aangaande COVID-19 de voorkeur geven aan een online tentamen.

Deze studenten worden in de gelegenheid gesteld het tentamen op het geroosterde moment online te maken waarbij surveillance plaatsvindt met behulp van online surveillance.

Studenten uit categorie A t/m C wordt eenmalig in het eerste semester gevraagd zich hiervoor aan te melden via het beschikbare webformulier. Deze aanmelding blijft gedurende het gehele eerste semester in stand.

Studenten uit categorie D en E wordt gevraagd zich zo snel als mogelijk maar uiterlijk 1 uur voorafgaand aan het tentamen te melden via het beschikbare webformulier wanneer duidelijk is dat zij  het tentamen niet op de campus kunnen of willen maken.

II. Regeling met betrekking tot tentaminering online

Wanneer een tentamen online wordt afgenomen, wordt van de student in de regel verwacht dat hij of zij het tentamen online maakt. Dit kan betekenen dat het tentamen online wordt gesurveilleerd of in het geval van een mondeling wordt opgenomen, wanneer de examencommissie van mening is dat dit noodzakelijk is om de identiteit van de student vast te stellen of fraude te voorkomen.

Voor studenten voor wie dit tot zorgen leidt met betrekking tot het willen (in verband met bezwaren rond privacy) of kunnen (in verband met bijzondere persoonlijke of technische omstandigheden) deelnemen aan deze online tentamens is onderstaande regeling opgesteld.

A. Technische omstandigheden: studenten die menen niet over de juiste hardware, wifi/G4, internetverbinding ed. of geen rustige thuissituatie beschikken, kunnen zich bij inschrijving of minimaal 5 werkdagen voor het tentamen melden via het beschikbare webformulier. In overleg met de student wordt gekeken of er - binnen de overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid – een eventuele technische of andere praktische oplossing mogelijk is om toch aan de geplande tentamengelegenheid deel te kunnen nemen. Gelet op de genoemde restricties zijn de mogelijkheden echter beperkt en is niet in alle gevallen (tijdig) een oplossing voor handen.

B. Bezwaren in verband met privacy bij online geproctord tentamen: Voor studenten die uiterlijk bij de inschrijving of minimaal 5 werkdagen voor het tentamen via het beschikbare webformulier aangeven dat zij in verband met privacy bezwaar hebben tegen een online geproctord tentamen geldt dat zij niet verplicht kunnen worden deel te nemen aan een online geproctord tentamen. Hierbij vermelden zij hun naam, studentnummer, cursuscode, cursusnaam en de toetsdatum en toetstijd. Zij worden wanneer de capaciteit het toelaat uitgenodigd voor een fysiek gesurveilleerd tentamen op campus. Wanneer het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit overtreft, betekent dit dat alle studenten die zich om deze reden hebben aangemeld worden verwezen naar een eerstvolgende tentamengelegenheid. Daarmee bestaat dus de kans dat een student, die om deze reden niet aan het tentamen wenst deel te nemen, studievertraging oploopt.

C. Bijzondere persoonlijke omstandigheden: Studenten met (a) een ernstige functiebeperking of (b) een zeer bijzondere thuissituatie die online tentaminering onmogelijk maakt, zijn bekend bij de studentendecaan. Indien dit nog niet bekend is bij de studentendecaan, wordt de student verzocht om zich te melden via het beschikbare webformulier. In overleg tussen de Examencommissie en de studentendecaan wordt bepaald of, hoe en wanneer tentaminering kan en zal plaatsvinden.

Voor studenten in categorie A en C geldt dat er wordt gezocht naar een individuele oplossing waarbij het tentamen bij voorkeur alsnog online kan worden afgenomen, bijvoorbeeld door de betreffende student in de gelegenheid te stellen dit digitaal op de campus te maken of een andersoortige oplossing.

Voor studenten in categorie B geldt dat er per tentamenblok/tijdstip 100 plekken op de campus zijn gereserveerd om het tentamen op papier met fysieke surveillance af te leggen.

Wanneer de aanmelding minder dan 5 werkdagen is voor aanvang van het tentamen zal het verzoek niet worden gehonoreerd.