Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Social and Behavioral Sciences

Regels en richtlijnen

De Regels en Richtlijnen 2019-2020 zijn van toepassing op de tentamens en examens in alle opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).

Deze regels en richtlijnen treden in werking op of omstreeks 1 september 2019 en zijn vastgesteld door de examencommissies van TSB op 22 augustus 2019.

Daarnaast zijn er aparte regels vastgesteld voor de theses, die terug te vinden zijn in het document 'Bepalingen rondom beoordeling theses'. Dit document maakt onderdeel uit van de regels en richtlijnen.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

De faculteit is verplicht voor de opleidingen een Onderwijs en Examenregelingen (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Collegejaar 2019-2020

Archief voorgaande jaren

Examencommissies

TSB kent twee examencommissies: de Examencommissie Psychologie en de Examencommissie Maatschappijwetenschappen.  Deze examencommissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afname van tentamens binnen TSB.

Bindend studieadvies

Eerstejaars bachelorstudenten ontvangen een bindend studieadvies, gebaseerd op alle studieresultaten van het eerste studiejaar.

Bachelorthesis

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor toelating tot de bachelorthesis kun je vinden in artikel 5.1 lid 4 van de OER. Kijk in de OSIRIS Student voor nadere details over de thesis.