Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Social and Behavioral Sciences

De Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is verplicht voor hun opleidingen een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering, en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Regels en richtlijnen

De Regels en Richtlijnen 2022-2023 zijn van toepassing op de tentamens en examens in alle opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).

Deze regels en richtlijnen treden in werking op of omstreeks 1 september 2022 en zijn vastgesteld door de examencommissies van TSB op 29 juni 2022.

Daarnaast zijn er aparte regels vastgesteld voor de theses en stages van de Psychologie-opleidingen, die terug te vinden zijn in respectievelijk het document 'Bepalingen rondom de beoordeling van theses' en het document 'Bepalingen rondom de beoordeling van stages'. Deze documenten maakt onderdeel uit van de regels en richtlijnen.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

De faculteit is verplicht voor de opleidingen een Onderwijs en Examenregelingen (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

 OER - collegejaar 2022-2023

Archief voorgaande jaren

Examencommissies

TSB kent twee examencommissies: de Examencommissie Psychologie en de Examencommissie Maatschappijwetenschappen.  Deze examencommissies zijn verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afname van tentamens binnen TSB.

Bindend studieadvies

Eerstejaars bachelorstudenten ontvangen een bindend studieadvies, gebaseerd op alle studieresultaten van het eerste studiejaar.

Bachelorthesis

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor toelating tot de bachelorthesis kun je vinden in artikel 5.1 lid 4 van de OER.