Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Social and Behavioral Sciences

Regels en richtlijnen

De Regels en Richtlijnen 2018-2019 zijn van toepassing op de tentamens en examens in alle opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Deze regels en richtlijnen treden in werking op of omstreeks 1 september 2018 en zijn vastgesteld door de examencommissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences op 7 juni 2018.

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

De faculteit is verplicht voor de opleidingen een Onderwijs en Examenregelingen (OER) vast te stellen. Deze bevat de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent.

Collegejaar 2018-2019

Archief voorgaande jaren

Examencommissie

De examencommissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en afname van tentamens binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Bindend studieadvies

Eerstejaars bachelorstudenten ontvangen een bindend studieadvies, gebaseerd op alle studieresultaten van het eerste studiejaar.

Bachelorthesis

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor toelating tot de bachelorthesis kun je vinden in de OER hoofdstuk 5 artikel 1.6. Kijk in de OSIRIS Student en op Blackboard voor nadere details over de thesis.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.