De campusgemeenschap is continue in beweging

Duale carrière regeling (regeling van het Studentenstatuut)

Voor studenten met een duale carrière heeft Tilburg University speciale regelingen. Studenten met een duale carrière vervullen naast hun studie bij ook een functie als bijvoorbeeld topsporter, sportcoach, sportofficial, ondernemer, e-sporter of artiest.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
  2. Student: persoon die als student staat ingeschreven bij Tilburg University in de zin van titel 3 van hoofdstuk 7 WHW;
  3. OC: Opleidingscoördinator
  4. NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie;
  5. DCO: Dual Career Officer
  6. Talent: een student die door Tilburg University is erkend als talent als bedoeld in artikel 2.2 van dit reglement.
Artikel 2. Talentstatus voor Duale Carrière

2.1      
Dit reglement is van toepassing op de door Tilburg University erkende Talenten die als student bij Tilburg University staan ingeschreven.

2.2 
Een student kan door Tilburg University worden erkend als Talent als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)     talenten die door NOC*NSF een A-, B-, Selectie status zijn toegekend*.

b)     topsporttalenten die door een sportbond aangesloten bij het NOC*NSF een IT-, NT-, of Belofte-status zijn toegekend**.

c)      talenten die voldoen aan de criteria vastgesteld in het Handboek richtlijnen bepalen talenten-statussen regiodoelgroep versie 1.0 2014-2015. NOTE: de DCO heeft de mogelijkheid om af te wijken van dit handboek in voordele van de student, indien ontwikkelingen in de sport en/of samenleving hier om vragen.

d)     talenten die onderdeel zijn van de wedstrijdselectie van studentenroeivereniging TSR-Vidar bekrachtigd door de Vice-Praeses van TSR-Vidar, waarbij 1e jaars bachelor studenten minimaal 18 ects in semester 1 hebben behaald.

e)     ondernemers die onderdeel zijn van het Brabant Startup Alliance programma, of een vergelijkbaar programma in een andere regio.

f)       sport officials die wedstrijden van talenten, die qua niveau in aanmerking komen voor een Talentstatus, officiëren, met daarbij een minimum trainings-, voorbereidings- en wedstrijdinspanning van 16 uur in de week.

g)     sport coaches die talenten begeleiden die qua niveau in aanmerking komen voor een Talentstatus, met daarbij een minimum trainings-,voorbereidings- en wedstrijdinspanning van 16 uur in de week.

h)     uitvoerende kunstenaars die binnen hun vakgebied bij de top 10% behoren, met daarbij een minimum trainings-,voorbereidings- en uitvoeringsinspanning van 16 uur in de week.

i)       e-sporters (gamers) die op het hoogste nationale competitie niveau uitkomen in een spel dat internationaal erkend en georganiseerd is, met daarbij een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning van 16 uur in de week.

2.3      
Een student die is erkend als Talent meldt dit binnen 2 weken bij zijn OC.

2.4      
Een talentstatus aanvraag wordt ingediend bij de DCO en officieel bekrachtigd door het College van Bestuur.

2.5      
De talentstatus dient elk academisch jaar opnieuw aangevraagd te worden.

2.6      
De talentstatus verloopt op 31 augustus van het betreffende academische jaar.

*Zie statusreglement NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 (www.nocnsf.nl)
**IT: Internationaal talent; NT: Nationaal talent

Artikel 3. Financiële en onderwijskundige facilitaire ondersteuning

3.1       
Talenten als bedoeld in artikel 2 kunnen financieel en facilitair ondersteund worden.

Artikel 4. Financiële ondersteuning

4.1      
De Regeling Profileringsfonds is van toepassing op aanvragen in het kader van de financiële ondersteuning voor Talenten binnen Tilburg University met de daarbij horende voorwaarden en criteria.

4.2      
Talenten als bedoeld in artikel 2 (met uitzondering van Talenten als bedoeld in Artikel 2.d) kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning voor internationale trainingskampen en wedstrijd waarbij een bedrag van maximaal €500, - per Talent per kalenderjaar kan worden uitgekeerd mits de Talent voldoet aan het volgende:

a)     De aanvraag dient voorafgaand aan het evenement ingediend te worden bij de DCO conform de richtlijnen die de DCO heeft vastgesteld

b)     Na afloop van het evenement legt de Talent bewijslast (betaalbewijzen, bewijs van deelname, geschreven verslag) voor aan de DCO aan de hand waarvan tot uitbetaling overgegaan kan worden.

4.3      
Talenten als bedoeld in artikel 2 (met uitzondering van Talenten als bedoeld in Artikel 2.d) kunnen in aanmerking komen voor een Talentbeurs.

a)     Talentbeurs bedraagt maximaal €1000, - per kalenderjaar.

b)     Talenten dienen tijdens het betreffende collegejaar een aanvraag in te dienen bij de DCO conform de richtlijnen die de DCO heeft vastgesteld.

c)      Toekenning van de talentbeurs wordt bepaald aan de hand van de in de richtlijnen opgenomen criteria voor de talentbeurs, en behandeld in volgorde van binnenkomst van de aanvragen, zolang het budget dit toelaat.

d)     De talentbeurs wordt achteraf (na aanleveren bewijslast) uitgekeerd.

Artikel 5. Onderwijskundige facilitaire ondersteuning

5.1      
Aanvragen voor onderwijskundige facilitaire ondersteuning kunnen onder meer betrekking hebben op:

a)     Ontheffing van (verplichte) deelname aan lessen en groepsopdrachten;

b)     Een alternatieve manier van volgen van lessen

c)      Andere en/of extra toets momenten

d)     Vervangende opdrachten

e)     Een alternatieve manier van tentaminering

5.2      
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorzieningen worden alleen toegekend indien er sprake is van causaliteit tussen duale carrière en noodzaak voor ondersteuning.

5.3      
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorzieningen zien louter op het binnen redelijke termijn succesvol afronden van de studie in combinatie met de duale carrière.

Artikel 6. Procedure onderwijskundige facilitaire ondersteuning

6.1      
Een Talent als bedoeld in artikel 2 vervaardigt in overleg met de DCO en de OC in het begin of voorafgaand aan het collegejaar een geïntegreerd studie-, prestatie- en sportplan voor het betreffende collegejaar. In dit plan is onder meer opgenomen:

a)     De minimale studievoortgang voor het betreffende collegejaar;

b)     Een indicatie van het tijdstip van afstuderen;

c)      Een plan voor het betreffende collegejaar (trainingsschema/ competitieroosters);

d)     De beoogde uitdaging in de combinatie van de duale carrière en de bijbehorende gewenste onderwijskundige facilitaire ondersteuning.

6.2      
In overleg met de DCO, OC, en daar waar wenselijk, betrokken docenten worden gewenste onderwijskundige facilitaire ondersteuning door de student met talentstatus besproken.

6.3      
Een student bedoeld in artikel 2 kan na het behalen van een diploma (zowel bachelor als master) een certificaat ontvangen als bewijs van de duale carrière. De student kan dit certificaat aanvragen bij de DCO.

Artikel 7. Sportfaciliteiten

7.1      
Het is voor alle studenten mogelijk om een sportabonnement van het sportcentrum aan te schaffen. Talenten als bedoeld in artikel 2 (met uitzondering van artikel 2.2.e, 2.2.g, 2.2.h, 2.2.i, tenzij causaal belang aangetoond kan worden) hebben de mogelijkheid het abonnementsgeld van een sportabonnement van het Sportcentrum terug te verdienen door zich in te zetten bij promotionele activiteiten van de universiteit (inclusief zichtbaarheid in het sportcentrum). Dat gaat te allen tijde in overleg en goedkeuring van de DCO.

7.2      
Aanvragen, voor het in het eerste lid genoemde, dienen altijd voorafgaand aan het evenement ingediend te worden bij de DCO.

Artikel 8. Talenten in de media

8.1      
Talenten als bedoeld in artikel 2 gaan akkoord en werken mee met publiceren van de prestaties van de duale carrière;

a)     De Talent voorziet de DCO van een recente rechten vrije actiefoto die door de universiteit gebruikt kan en mag worden in de media uitingen van de universiteit

b)     De Talent houdt de DCO op de hoogte van grote en belangrijke evenementen waar de Talent aan deel neemt en staat toe dat deze (of bewerkingen van de informatie) gebruikt worden in de uitingen in de media van Tilburg University

c)      De Talent gaat akkoord dat een profiel openbaar zichtbaar is in het Sportcentrum van Tilburg University.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1      
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.

9.2      
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Tilburg University (als bijlage van het Studentenstatuut).

9.3      
Dit reglement dient te worden aangehaald als ‘reglement Duale Carrière Tilburg University’.