Students Tilburg University

Hoofdstuk 9 Studentenstatuut: Gedrags- en huisregels

Hoofdstuk 9 van het studentenstatuut: gedrags- en huisregels. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

9.1 Huisregels en ordemaatregelen

Het College van Bestuur kan voorschriften geven en maatregelen nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de universiteit (art. 7.57h WHW).

9.2 Huisregels t.a.v. gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen

9.2 Huisregels ten aanzien van het gebruik van de universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire voorzieningen

9.2.1 Een ieder die zich bevindt op universitaire terreinen, in universitaire gebouwen en/of gebruik maakt van universitaire voorzieningen, dient zich te houden aan de geldende voorschriften, alsmede aan door of namens het College van Bestuur gegeven aanwijzingen. Onder voorzieningen worden mede begrepen materiële voorzieningen ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

Desgevraagd dient een ieder zich te legitimeren via een University card dan wel met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Een ieder dient zich zodanig te gedragen dat:

a) aan de universiteit en/of derden, direct noch indirect schade wordt berokkend dan wel overlast wordt bezorgd;

b) geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van de universiteit of van derden;

c) niet gehandeld wordt in strijd met bij of krachtens wet gegeven voorschriften;

d) geen voorzieningen van Tilburg University worden gebruikt ten behoeve van commerciële activiteiten tenzij dit gebruik passend is binnen het voor Tilburg University vastgestelde beleid (bijvoorbeeld de Gedragscode e-mail-, internet- en telefoonfaciliteiten) of expliciet de toestemming heeft van het College van Bestuur.

e) geen handelingen worden verricht, dan wel nagelaten in strijd met wat ook volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en niet wordt gehandeld in strijd met aan Tilburg University geldende voorschriften, zoals onder meer de bepalingen inzake handhaving rookbeleid en de aan Tilburg University geldende gedragsregels voor het gebruik van internet.

9.2.2 Het College van Bestuur kan degene die handelt in strijd met de huisregels en ordemaatregelen, de toegang tot de universitaire terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen, geheel of ten dele, voor een termijn van maximaal één jaar verbieden. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

9.2.3 Als een persoon die de door het College van Bestuur vastgestelde huisregels en ordemaatregelen overtreedt, ernstige overlast binnen de gebouwen en terreinen van de instelling heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door of vanwege het College van Bestuur niet heeft gestaakt, kan het College van Bestuur die student de toegang tot de instelling definitief ontzeggen of zijn inschrijving beëindigen (art. 7.57h WHW). Een dergelijk besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt.

9.2.4 Een decaan of directeur van een dienst kan in spoedeisende gevallen, namens het College van Bestuur, degene die handelt in strijd met de huisregels en ordemaatregelen, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ressorterend onder de desbetreffende beheerseenheid, ontzeggen voor maximaal zeven dagen. Hij meldt zulks terstond aan het College van Bestuur onder opgave van de redenen. Hij kan het College van Bestuur verzoeken de duur van de maatregel te verlengen, en/of de maatregel uit te breiden.

9.2.5 De secretaris van de universiteit kan in spoedeisende gevallen, namens het College van Bestuur, degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 9.2.1, de toegang tot terreinen en gebouwen, en/of het gebruik van voorzieningen ontzeggen voor maximaal zeven dagen. Hij meldt zulks terstond aan het College van Bestuur onder opgave van de redenen. Hij kan het College van Bestuur verzoeken de duur van de maatregel te verlengen, en/of de maatregel uit te breiden.

9.2.6 Een besluit als bedoeld in de artikelen 9.2.2. t/m 9.2.5, wordt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet genomen dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

9.2.7 Tegen besluiten op grond van deze regeling, voor zover het studenten betreft die zijn ingeschreven aan de Universiteit van Tilburg, bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak.

9.3 Algemene Huisregels Tilburg University

9.3.1 Rollerskates, skeelers, skateboarden en andere (on)gemotoriseerde vervoersmiddelen zijn in alle gebouwen van Tilburg University verboden, met uitzondering van hulpmiddelen gebruikt door personen met een functiebeperking en transportmiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.

9.3.2 Mobiele telefoons moeten zijn uitgeschakeld in onderwijs- en examenruimtes, het stiltecentrum, de aula en de bibliotheek.

9.3.3 Rijwielen mogen uitsluitend worden gestald in de fietsenrekken of de rijwielkelder. Het is niet toegestaan om fietsen tegen de gebouwen of in de plantsoenen van de Tilburg University-campus te plaatsen. Het is niet toegestaan om fietsen mee te nemen in de gebouwen, uitgezonderd dienstfietsen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

9.3.4 Het meenemen van dieren in de gebouwen van Tilburg University is niet toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden die personen met een functiebeperking behulpzaam zijn (de zogenaamde sociale hond; SOHO).

9.3.5 Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de gebouwen van Tilburg University betreden. Het verblijf in de gebouwen vindt onder directe verantwoording van de begeleiding plaats.

9.3.6 Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is Tilburg University niet aansprakelijk.

9.3.7 In alle gebouwen en voor alle terreinen van Tilburg University geldt een rookverbod, een verbod op het gebruik van de e-sigaret en e-smoker en een verbod op het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs. Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

9.3.8 Op de terreinen en in alle gebouwen van Tilburg University is het kopen en/of nuttigen van alcohol onder de 18 jaar verboden. Het is tevens verboden alcohol door te spelen of te verkopen/schenken aan minderjarigen of mensen die op verzoek van horeca exploitanten en hun medewerkers geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Er mag geen alcohol verkocht/geschonken worden aan in staat van dronkenschap verkerende personen, of aan hen die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Er mogen geen spelletjes worden gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd.

9.3.9 Medewerkers van de afdeling Safety & Security kunnen personen van de terreinen en in alle gebouwen van Tilburg University weren die onder invloed zijn van drank of andere verdovende middelen. Safety & Security rapporteert een geconstateerde overtreding aan het College van Bestuur.

9.3.10 Er mogen geen voorwerpen worden geplaatst in algemene verkeersruimtes zoals hallen, trappenhuizen, gangen en vluchtwegen en voor nooduitgangen.

9.3.11  Iedereen die in de gebouwen of op het terrein van Tilburg University direct of indirect schade toebrengt aan de universiteit en/of derden, kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

9.3.12 De Tilburg University-campus is autovrij. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals voor taxi’s, personen met een functiebeperking en bij de noodzakelijke uitvoering van werkzaamheden kunnen (personen)auto’s tot de campus worden toegelaten. Auto’s kunnen worden geparkeerd op een van de Tilburg University-parkeerterreinen (te bereiken via de Warandelaan of Hogeschoollaan) of langs de Hogeschoollaan of de prof. Cobbenhagenlaan. De aangrenzende straten in woonwijken (bij de prof. Verbernelaan) dienen te worden gemeden om overlast voor de bewoners te beperken.

9.3.13 Alle op de Tilburg University-campus geldende gebods- en verbodsaanduidingen, alsmede aanwijzingen door daartoe bevoegde personen, zoals beveiligingsbeambtes en bedrijfshulpverleners, moeten worden nageleefd.

9.3.14 Het plakken van posters, pamfletten, briefjes en dergelijke is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde borden en alleen als het geen commerciële doelen dient. Tevens zijn hierbij de huisregels promotieactiviteiten van toepassing.

9.3.15 Het is niet toegestaan om zonder toestemming Tilburg University-goederen mee te nemen. Controle kan worden uitgevoerd door de afdeling Beveiliging.

9.3.16 Het is niet toegestaan om voor commerciële doelen privé-telefoonnummers en/of apparatuur aan de telefoons, computers en netwerken van Tilburg University te programmeren en/of te koppelen.

9.3.17 Film- en/of geluidsopnamen algemeen

1. Fotograferen, filmen en/of het opnemen van geluid in de gebouwen en/of op de terreinen van Tilburg University, door de media en/of derden, anders dan voor beperkt gebruik in de privésfeer, behoeft voorafgaande toestemming van de divisie Marketing and Communication.

2. Een aanvraag tot toestemming wordt in ieder geval niet gehonoreerd als:

a. doel of context van het gebruik van de opnamen in strijd is met de grondbeginselen van Tilburg University;

b. de opnamen de werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering kunnen verstoren;

c. het verzoek wordt ingediend door of namens een commerciële organisatie waar de universiteit geen relatie mee wil hebben of een commercieel doel dient waaraan de universiteit zich niet wil verbinden;

d. redelijkerwijs verwacht mag worden dat de bijeenkomst de opzet of het doel heeft aanstootgevend, kwetsend of discriminerend te zijn;

e. niet is geborgd dat wordt gehandeld in lijn met de geldende privacywetgeving en het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens van Tilburg University

9.3.18 Opnames van films of geluiden van lezingen, werkgroepen of andere onderwijssituaties

1. De intellectuele eigendomsrechten van (online) colleges, webcolleges, readers en andere onderwijsmaterialen zijn eigendom van Tilburg University. Het ter beschikking stellen en/of verspreiden van dit (online) onderwijsmateriaal aan derden door middel van foto-, video-, film- of geluidsopnamen of enige andere digitale vorm is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Tilburg University, de betreffende docent en eventuele andere sprekers (waaronder medestudenten) en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Tilburg University en haar medewerkers en op de privacy van docenten, gastsprekers en studenten. Ook na toestemming voor verspreiding door de docent en eventuele andere sprekers, moeten degenen die gefotografeerd, gefilmd of anderszins opgenomen mogen worden (bijvoorbeeld medestudenten) in de gelegenheid worden gesteld te weigeren om opgenomen te worden in ter beschikking gestelde en/of gedistribueerde beelden of geluidsbanden. Studenten die desondanks zonder voorafgaande toestemming onderwijsmateriaal ter beschikking stellen en/of verspreiden aan derden, handelen in strijd met de Huisregels van Tilburg University en kunnen worden uitgesloten van tentamens of het examens.

2. Het is studenten niet toegestaan om onderwijsmateriaal - al dan niet tegen (commerciële) betaling - door te verkopen aan derden en hiervoor wordt geen toestemming verleend. Studenten die dit toch doen, handelen in strijd met de Huisregels en de Tilburgse gedragsregels (Code of Conduct) en kunnen worden uitgesloten van examens of het eindexamen en voor de rechter worden gedaagd.

3. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de betrokken docent en andere sprekers (waaronder medestudenten) foto-, film- of geluidsopnamen van (online) colleges, werkgroepen of andere (online) onderwijssituaties beschikbaar te stellen. Toestemming voor gebruik betreft alleen het persoonlijk gebruik van het materiaal door de student. Ook na toestemming van de docent en eventuele andere sprekers dienen degenen die gefotografeerd, gefilmd of anderszins opgenomen zijn (bijvoorbeeld medestudenten) in de gelegenheid worden gesteld te weigeren in beeld of op video/audio te verschijnen.

9.3.19 Het is niet toegestaan om persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen door te geven aan derden en/of te dupliceren. Bij misbruik en/of verlies kan de houder financieel aansprakelijk worden gesteld.

9.3.20 Het nuttigen van drank en/of etenswaar in onderwijs- en examenruimtes, het stiltecentrum, de aula en de bibliotheek, is niet toegestaan. Flesjes water zijn wel toegestaan. Studenten met een functiebeperking kunnen op verzoek een ontheffing krijgen voor gebruik in examenruimtes.

9.3.21 Het is niet toegestaan om Tilburg University-meubilair in een andere ruimte te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van de Facility Services Servicedesk.

9.3.22 Voor een aantal onderwerpen is seperate regelgeving van toepassing.

- Aanvullende huisregels voor medewerkers en kantoorgebruikers
- Aanvullende huisregels voor leveranciers en monteurs
- Aanvullende huisregels promotieactiviteiten

9.4 Privacy

9.4.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt (waaronder verstaan doorgegeven) in lijn met de geldende privacywetgeving en het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens van Tilburg University. Zie ook het privacy statement

9.4.2 Iedere student heeft het recht:

a) om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens Tilburg University van de student verwerkt;

b) van inzage op de persoonsgegevens die Tilburg University van de student verwerkt;

c) op correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens op grond van onjuistheid, onvolledigheid of indien deze niet verwerkt mogen worden op basis van de geldende privacywetgeving;

d) alsmede op de overige “rechten van betrokkenen” genoemd in hoofdstuk 10 van het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens van Tilburg University.

Een beroep van een student op een van deze rechten wordt in beginsel altijd gehonoreerd en kan enkel worden afgewezen in de gevallen die in het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens worden genoemd.

9.5 Seksuele intimidatie, pesten, agressie, racisme, etc.

Het College van Bestuur heeft de Klachtenregeling ongewenst gedrag vastgesteld. Hierin wordt geregeld dat studenten die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, pesten, agressie, racisme etc. zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon binnen de universiteit.

9.6 Arbowet

9.6.1 Het College van Bestuur stelt met instemming van de Universiteitsraad waar nodig voorschriften vast, inzake arbeidsomstandigheden en milieu, waarin zijn opgenomen de rechten en plichten van studenten en extraneï betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen de instelling, zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs.

9.6.2 Tot de rechten van de studenten behoren in ieder geval:

a) het recht op voorlichting en scholing omtrent de gevaren die met het werk of met de studie te maken hebben;  

b) het recht op informatie over veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen;

c) het recht op bespreking met docenten of leidinggevenden van veiligheids- en gezondheidsrisico's;

d) het recht op werk- of studie-onderbreking wanneer werk of studie acuut gevaar opleveren;

e) het recht op melden van knelpunten bij docenten, leidinggevenden of de coördinator Arbo en Milieu.

9.6.3 Tot de plichten van de studenten behoren in elk geval:

a) de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen;

b) de plicht om zich op de hoogte te stellen van de veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie;

c) de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen;

d) de plicht om onveilige en/of ongezonde werk-of studiesituaties te melden aan de daarvoor verantwoordelijke;

e) de plicht tot het opvolgen van aanwijzingen gegeven door de verantwoordelijke persoon of personen.

9.6.4 In aanvulling op de artikelen 9.6.1, 9.62 en 9.6.3 hebben alle studenten en medewerkers (waaronder gasten) een verplichting om te handelen in overeenstemming met overheidsinstructies voor de volksgezondheid en overeenkomstige (aanvullende) gezondheidsvoorschriften van of namens het College van Bestuur. Studenten, medewerkers en gasten die - na een (mondelinge) waarschuwing van een personeelsleden en/of een docenten - in strijd met deze instructies handelen, kan de toegang tot de gebouwen en terreinen van de universiteit en/of het gebruik van faciliteiten met onmiddellijke ingang worden ontzegd voor de maximale periode van 48 uur. Het College van Bestuur kan studenten die, na een waarschuwing van of namens het College van Bestuur, blijvend ernstig in strijd met deze instructies handelen en deze overtredingen niet staken, de toegang tot de universiteit permanent ontzeggen en/of hun inschrijving laten beëindigen (artikel 7.57h WHW). Van dit besluit wordt schriftelijk mededeling gedaan.

9.7 Kledingvoorschriften

Op het terrein en in de gebouwen van de universiteit en tijdens online onderwijs en online tentamens dienen studenten en medewerkers:

a) geen gezichtsbedekkende kleding te dragen (gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gehele gezicht bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn; een mondmasker is wel mogelijk); 

b) kleding te dragen die identificatie mogelijk maakt;

c) kleding te dragen die voldoet aan de algemene fatsoensnormen (geslachtsdelen en bovenlichaam moeten bijvoorbeeld bedekt zijn);

d) geen kleding te dragen met racistische, discriminerende, ernstige beledigende of obscene bewoordingen en/of motieven, of andere woorden of afbeeldingen die redelijkerwijs niet voldoen aan de algemene gedragsregels van Tilburg University (Code of Conduct).