De campusgemeenschap is continue in beweging

Profileringsfonds (bijlage van het Studentenstatuut)

Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden heb je soms recht op financiële compensatie uit het Profileringsfonds.

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel, toepassingsbereik en algemeen geldende voorwaarden

Hoofdstuk 2 - Financiële Ondersteuning studenten

Paragraaf 1. Financiële Ondersteuning wegens bijzondere omstandigheden
Paragraaf 2. Overige Financiële Ondersteuning

Hoofdstuk 3 - Financiële ondersteuning internationale studenten

Artikel 12. Toepassingsbereik
Artikel 13. Bijzondere omstandigheden
Artikel 14. Voorwaarden
Artikel 15. Verplichte melding bij de studentendecaan
Artikel 16. Aanvraag Financiële Ondersteuning
Artikel 17. Vaststelling Financiële Ondersteuning
Artikel 18. Bedrag van de Financiële Ondersteuning
Artikel 19. Uitbetaling van de Financiële Ondersteuning

Hoofdstuk 4 - Financiële Ondersteuning Bestuurlijke Activiteiten

Artikel 20. Toepassingsbereik
Artikel 21. Commissie Bestuursbeurzen
Artikel 22. Erkenning Studentenorganisatie
Artikel 23. Procedure en vaststelling erkenning
Artikel 24. Opschorting of tussentijdse beëindiging erkenning studentenorganisatie
Artikel 25. Verdeling Bestuursbeurzen
Artikel 26. Individuele aanvraag Bestuursbeurs door student
Artikel 27. Bedrag en uitbetaling Financiële Ondersteuning

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 28. Hardheidsclausule
Artikel 29. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden
Artikel 30. Overgangs- en slotbepaling