Duale carriere betekent topsport en studeren combineren

Faciliteiten voor duale carrière studenten

De universiteit biedt verschillende faciliteiten aan voor studenten met een talentstatus, zoals extra begeleiding, financiële ondersteuning en speciale onderwijsregelingen.

Begeleiding

Dual career officer

De dual career officer is het centrale aanspreekpunt voor studenten met een duale carrière. Aan het begin van ieder collegejaar bespreek je samen met de dual career officer jouw persoonlijke situatie, waarbij je rekening houdt met de knelpunten in je studie- en (nevenactiviteiten)rooster en zoekt naar oplossingen. De dual career officer houdt je studieresultaten in de gaten en zal je wanneer daar aanleiding voor is voor een gesprek oproepen. Een afspraak maken met de dual career officer kan via deze Link.

Onderwijscoördinator

Daarnaast maak je een afspraak met onderwijscoördinator om een specifieke studieplanning te maken, waarbij er oplossingen worden gezocht voor concrete problemen. Denk hierbij aan dispensatie voor verplichte aanwezigheid, datum of wijze van tentamineren (bijvoorbeeld een extra herkansing, een andere tentamendatum, of een vervangende opdracht). De studieadviseur of onderwijscoördinator bekijkt hoe en welke oplossing er gecreëerd kan worden binnen de mogelijkheden die de faculteit biedt. Hierover worden concrete afspraken gemaakt.

Wijzigingen en problemen

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in je planning of als er problemen ontstaan zoals blessures of tegenvallende studieresultaten, wordt er van je verwacht dat je dat zelf meldt bij de dual career officer en zo nodig een afspraak maakt om een oplossing te bespreken. Meld te verwachten problemen van te voren. Als je bijvoorbeeld niet aan een tentamen kunt deelnemen omdat je dan een belangrijk event hebt, kan daar niet achteraf een oplossing voor verzonnen worden.

Ook als het goed gaat of als je bijzondere prestaties hebt geleverd, kun je de dual career officer daarvan natuurlijk op de hoogte stellen.

Let wel: niet alle verzoeken kunnen worden ingewilligd. Uiteindelijk kies je zelf voor een duale carrière, dus enig ongemak en vertraging moet je daarbij voor lief nemen. Uitgangspunt is dat Tilburg University probeert om je zo veel mogelijk tegemoet te komen, waarbij wordt uitgegaan van een volledige inzet op studiegebied. Een één-op-één maatprogramma kan niet worden gemaakt. In principe wordt uitgegaan van het reguliere rooster.

Canvas

Er is een aparte Canvaspagina voor studenten met een duale carrière. Via deze pagina worden de studenten met een talentstatus op de hoogte gehouden van onderwerpen die voor deze groep relevant zijn. Daarnaast bevat de pagina een overzicht met alle procedures.

Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Wanneer je door je nevenactiviteiten (op basis waarvan je een talentstatus hebt) niet kunt afstuderen binnen de periode die voor de studie staat, heb je kans om op grond van je talentstatus maximaal tot 12 maanden financiële ondersteuning krijgen. De financiële ondersteuning wordt uitgekeerd uit het Profileringsfonds en bedraagt  om en nabij de €300 per maand (zie voor details het studentenstatuut).

Als een student 48 maanden prestatiebeurs heeft ontvangen, wordt beoordeeld hoeveel financiële compensatie wordt uitbetaald (drie maanden per studiejaar waarin je studievertraging hebt opgelopen én een topsportstatus hebt, met een maximum van één jaar bij een talentstatus gedurende vier jaar). De financiële ondersteuning volgt aansluitend op de prestatiebeurs, zolang de student nog is ingeschreven. Zie ook indienen verzoek FOS (Financiële Ondersteuning Studenten).

Vertraging door nevenactiviteiten wordt alleen in de eerste vier jaar van je eerste opleiding meegeteld. Talenten die al een hbo-opleiding met volledig verbruik van studiefinanciering achter de rug hebben, kunnen daarom per definitie geen aanspraak meer maken op financiële ondersteuning.

Studenten met een inkomen uit hun nevenactiviteiten (contractspelers, ondernemers e.d.) zijn uitgesloten van de financiële vergoeding. Voor roeiers met een topsportstatus geldt deze regeling alleen voor roeiers uit het RTC programma, of roeiers met een NOC*NSF topsportstatus.

 

Financiële ondersteuning trainingsstages en internationale events

Tilburg University biedt financiële ondersteuning bij deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages. Elke student kan tot 500 euro per jaar ontvangen. De procedure voor het aanvragen van deze vorm van ondersteuning is te vinden op de Canvas voor studenten met een duale carrière. Voor roeiers met een talentstatus geldt deze regeling alleen voor roeiers uit het RTC programma, of roeiers met een NOC*NSF topsportstatus.

 

Talent Grant

Tilburg University biedt financiële ondersteuning voor eenmalige bijzondere investeringen in je duale carrière. Er is een beperkt aantal 'Grants' beschikbaar van maximaal 1000 euro per grant. Via een specifieke aanvraag procedure kunnen studenten een aanvraag indienen. Een commissie beoordeelt vervolgens de aanvragen en kent de grants toe.

Kosten voor trainingsstages en/of internationale events vallen niet binnen deze financiële voorziening. 

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

In de OER's van de verschillende faculteiten zijn bepalingen opgenomen m.b.t. topsporters. Lees de officiële regeling na op:

  • School of Economics & Management Bacheloropleidingen art. 4.5; masteropleidingen art. 4.4; premasteropleidingen art. 4.6
  • School of Humanities Bachelor programs art. 6.2.5
  • Law School Regels & Richtlijnen Examen cie art. 13 b
  • School of Social and Behavioral Sciences Bacheloropleidingen art. 8.3; (pre)masteropleidingen art. 6.3
  • School of Catholic Theology Bacheloropleidingen art 7.4; masteropleidingen art. 5.3
Bindend Studieadvies

Je wordt in beginsel geacht de norm voor het bindend studieadvies te halen. In overleg met de dual career officer aan het begin van het eerste studiejaar worden afspraken gemaakt over je studievoortgang. De dual career officer adviseert de examencommissie over het bindend studie advies dat de examencommissie aan het einde van het eerste jaar uitbrengt.

Sportfaciliteiten

Het Sports Center biedt extra faciliteiten aan (aan topsporters, en sportofficials met een talentstatus), bijvoorbeeld afwijkende trainingsuren, trainingsruimte, of (cardio)fitness. Tevens kunnen topsporters en sportofficials met een talentstatus in aanmerking komen voor het terugverdienen van de kosten van een Sportabonnement. De procedure hiervoor is te vinden op de Canvaspagina voor dual career studenten.

Medische faciliteiten

Als student met een duale carrière in topsport, sportofficiating, of performing arts word je, indien gewenst, binnen 24 uur behandeld bij het Sport Medisch Centrum Tilburg (ook in het weekend). Je dient in dit geval bij het maken van de afspraak te vermelden dat je een talentstatus hebt bij Tilburg University.

Dual Career Certificaat

Er komt op je diploma geen verwijzing naar je duale carrière.

Wel is het mogelijk om wanneer je gaat afstuderen kan je bij de dual career officer een duale carrière certificaat aan te vragen. Dit certificaat is een bewijs dat je je universitaire studie hebt weten te combineren met een 2e carrière (topsporter, ondernemer, artiest e.d.).

Het is mogelijk om zowel voor je bachelor- als voor je masteropleiding een certificaat aan te vragen. Voorwaarden is dat je op enig moment gedurende je opleiding een talentstatus van de universiteit toegekend moet hebben gekregen. 

Voor meer informatie, en voor aanvragen van een certificaat, neem contact op met de dual career officer. 

Verwachtingen van studenten met een talentstatus

Tilburg University stopt veel tijd en energie in de begeleiding van studenten met een duale carrière. We verwachten dan ook van je dat jij je studie serieus neemt, dat je open met alle medewerkers van de universiteit communiceert en dat je begrijpt dat niet alles mogelijk is. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je beschikbaar bent voor publicitaire activiteiten van Tilburg University en op verzoek medewerking verleend aan sportieve activiteiten, zoals het geven van een clinic of demonstratie.