Students Tilburg University

Bewijsstukken functiebeperking, ziekte of bijzondere omstandigheden

Dyslexie, een functiebeperking of (chronische) ziekte en andere bijzondere omstandigheden moet je kunnen aantonen met een schriftelijke bewijsstuk, zoals een verklaring van een (huis)arts of specialist, een behandelend therapeut, psycholoog of psychiater, maatschappelijk werker, advocaat of instantie.

Medische verklaring

Vraag je arts om een afschrift van je medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over je gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld testuitslagen). Hij moet dit afgeven als je daar om verzoekt. Je kunt je huisarts ook vragen om alles wat je bespreekt en afspreekt voor jou op papier te zetten, als geheugensteuntje. Of je kunt een kopie vragen van het verslag van het spreekuurgesprek in jouw dossier.

Wanneer je expliciet om een medische verklaring vraagt, zal de huisarts daar niet altijd aan mee willen werken, om de vertrouwensrelatie met de patiënt niet onder druk te zetten. In dat geval moet je een niet-behandelend arts raadplegen. Je kunt zelf een andere (huis)arts zoeken. Deze dokter vraagt jouw gegevens dan op bij je behandelend arts. Hij kan daarvoor een bedrag in rekening brengen. Zie ook de toelichting van de KNMG (beroepsvereniging van artsen) rechts onderaan deze pagina.

Wanneer de huisarts je doorstuurt naar een specialist, zal hij meestal een verwijsbrief meegeven. Zo’n verwijsbrief kan vaak ook dienen als bewijsstuk, net als een ontslagbrief die je van het ziekenhuis meekrijgt voor je huisarts.

Ook een bewijs van opname in een ziekenhuis of kliniek kan als bewijsstuk dienen. Bij dyslexie vragen we een verklaring die wordt afgegeven door (tenminste) een orthopedagoog-generalist, GZ psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

Wanneer je getest bent op bepaalde kenmerken en je hebt een officiële diagnose of een testrapport, dan is een kopie daarvan ook voldoende. Bij een flink rapport kan meestal worden volstaan met de conclusie of samenvatting en aanbevelingen. Let er wel op dat jouw eigen gegevens daar op staan en de gegevens van de behandelaar of testinstantie.

Medische verklaring van iemand anders

Soms is het noodzakelijk dat je een medische verklaring kunt overleggen van een familielid, bijv. één van je ouders. Als je dezelfde (huis)arts hebt als je ouders, kan die verklaren dat jij betrokken bent bij de zorg voor je ouders of dat hun ziekte van invloed kan zijn op jouw studievoortgang. Je kunt ook medische documenten inleveren die betrekking hebben op je ouders, zoals een ontslag- of verwijsbrief of brief met diagnose of uitslag van een test. Je familielid kan ook zelf een medische verklaring vragen voor zichzelf (zie hierboven). Afsprakenbriefjes zijn niet voldoende.

Bewijsstuk psychische problemen

Ook wanneer je psychische problemen hebt (gehad) waardoor je studievertraging hebt opgelopen, moet je daarvan bewijsstukken kunnen overleggen, bijvoorbeeld van een doorverwijzing via de huisarts, bewijs van behandeling of opname.  Ook een diagnose van een (psychische) beperking voldoet.

Wanneer je op grond van psychische problemen tentamenvoorzieningen wil aanvragen, moet uit de verklaring blijken welke voorzieningen geïndiceerd zijn.

Bewijsstukken niet-medische omstandigheden

Bewijsstukken waarmee je andere, niet-medische omstandigheden mee kunt aantonen, kunnen bijvoorbeeld zijn: kopie van aangifte bij de politie, proces-verbaal van een ongeluk, verklaring van een advocaat of maatschappelijk werker, rouwkaart of kopie van overlijdensakte, verklaring van een instantie die bij de omstandigheid betrokken is. Het hangt van de omstandigheden af wat je kunt aanleveren. Neem bij twijfel eerst contact op met een studentendecaan.

De verklaring moet van een onafhankelijke derde persoon, zijn, dus niet van een familielid of iemand die dicht bij jou staat en direct belang heeft.

Bewijsstukken indienen

De stukken worden vertrouwelijk behandeld; alleen de studentendecaan kan de stukken inzien. Je hoeft bewijstukken alleen aan hen te sturen, niet naar docenten of examencommissie.

De verklaring moet worden aangeleverd op officieel papier van de instantie of degene die de verklaring schrijft, dus met een briefhoofd en originele handtekening, en moet het document zijn gedagtekend. Zorg dat je zelf altijd een kopie van de verklaring houdt.

Het bewijsstuk in PDF format per mail worden verzonden naar studentendecaan@tilburguniversity.edu of worden ingeleverd bij de Student Desk. Vermeld altijd je naam en SNR (7-cijferig student nummer).

Op de print- en kopieerapparaten op Tilburg University kunnen stukken worden gescand en als PDF verzonden. Bewijsstukken in Word of foto’s van bewijstukken worden niet geaccepteerd.

Je kunt de originele verklaring ook in gesloten envelop t.a.v. de studentendecaan inleveren bij de Student Desk.

Standpunt artsenorganisatie

In bijgaande toelichting van de KNMG inzake geneeskundige verklaringen, lees je onderaan wat je wel aan de arts kunt vragen. Zie ook: Afgifte kopie van medisch dossier.

Overheidsinformatie over recht op inzage eigen medisch dossier