Students Tilburg University

Rechten & plichten studenten met een functiebeperking

De rechten en plichten van studenten aan Tilburg University kun je vinden in het studentenstatuut. Op déze pagina lees waar je recht op hebt en wat je moet doen om van faciliteiten gebruik te maken wanneer je een beperking of chronische ziekte hebt.

Meldingsplicht

Je bent verplicht je dyslexie, functiebeperking of (chronische) ziekte waardoor je mogelijk studievertraging oploopt tijdig te melden bij de studentendecaan (de meldingsplicht), en hierbij zijn adequate bewijsstukken noodzakelijk.

Vooral voor eerstejaars studenten is dit van belang,  omdat aan het eind van het jaar de studentendecaan advies geeft aan de examencommissie over het bsa. De studentendecaan kan ervoor zorgen dat het bsa wordt uitgesteld als je door je functiebeperking minder dan 70% (42 studiepunten) van al je eerstejaarsvakken haalt. Dan moeten daar wel vooraf afspraken over zijn gemaakt. Zorg dat je in ieder geval vóór 1 juli gemeld hebt, als je wilt dat er met jouw persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.

Bij substantiële studievertraging door ziekte, functiebeperking of andere bijzondere omstandigheden, kan de studentendecaan ervoor zorgen dat je een jaar langer prestatiebeurs krijgt, of financiële ondersteuning van de universiteit; of een andere voorziening prestaiebeurs. Ook hiervoor geldt dat je dit op tijd moet melden (zie studievertraging).

Zie verder bij Financiële voorzieningen.

Als je je studie (eerder) wilt stoppen, tijdelijk onderbreken of later inschrijven, kun je dat met de studentendecaan bespreken. Ook over andere procedures binnen de universiteit, bijvoorbeeld een verzoek aan de examencommissie, kan de studentendecaan je adviseren.

Neem de afspraken die je maakt met studieadviseur en studentendecaan serieus: als je je niet houdt aan de meldingsplicht en/of adviezen niet opvolgt, kan dat vervelende consequenties hebben voor je rechten op financiële ondersteuning en/of bijzondere voorzieningen.

Wet Gelijke Behandeling

Sinds 2003 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgb h/cz) van kracht. Deze wet houdt in dat er geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van handicap of chronische ziekte. Op basis van deze wet kun je aan Tilburg University vragen doeltreffende aanpassingen te treffen die het jou gemakkelijker maken de studie te volgen. De universiteit mag zo'n verzoek alleen weigeren als zij kan aantonen dat de voorgestelde oplossing niet werkt, er een goedkopere werkzame oplossing is of wanneer het gevraagde een onevenredige belasting voor de instelling is.

Links naar relevante wet- en regelgeving