Students Tilburg University

Rechten & plichten studenten met een functiebeperking

De rechten en plichten van studenten aan Tilburg University kun je vinden in het studentenstatuut. In de Onderwijs- en Examenreglementen (OER) van de verschillende faculteiten staan onder andere de tentamenregelingen en de eisen waaraan je moet voldoen om de opleiding succesvol af te ronden.

Zie het studentenstatuut

Neem de afspraken die je maakt met studieadviseur en studentendecaan serieus: als je je niet houdt aan de meldingsplicht en/of adviezen niet opvolgt, kan dat vervelende consequenties hebben voor je rechten op financiële ondersteuning en/of bijzondere voorzieningen.

Meldingsplicht

Je bent verplicht je dyslexie, functiebeperking of (chronische) ziekte waardoor je mogelijk studievertraging oploopt tijdig te melden bij de studentendecaan (de meldingsplicht), en hierbij zijn adequate bewijsstukken noodzakelijk.

Ook eerstejaarsstudenten zijn hiertoe verplicht, omdat aan het eind van het jaar de studentendecaan advies geeft aan de examencommissie over het bsa. De studentendecaan kan ervoor zorgen dat het bsa wordt uitgesteld als je door je functiebeperking minder dan 70% van al je eerstejaarsvakken haalt. Dan moeten daar wel vooraf afspraken over zijn gemaakt. Zorg dat je in ieder geval vóór 1 juli gemeld hebt, als je wilt dat er met jouw persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.

Bij substantiële studievertraging kan de studentendecaan ervoor zorgen dat je een jaar langer prestatiebeurs krijgt, of financiële ondersteuning van de universiteit; of verlenging van de diplomatermijn. Ook hiervoor geldt dat je dit op tijd moet melden (zie studievertraging).

Zie verder bij Financiële voorzieningen.

Als je je studie (eerder) wilt stoppen, tijdelijk onderbreken of later inschrijven, moet je dat ook met de studentendecaan bespreken. Ook over andere procedures binnen de universiteit, bijvoorbeeld een verzoek aan de examencommissie, kan de studentendecaan je adviseren.

Wet Gelijke Behandeling

Sinds 2003 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz) van kracht. Deze wet houdt in dat er geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van handicap of chronische ziekte. Op basis van deze wet kun je aan Tilburg University vragen doeltreffende aanpassingen te treffen die het jou gemakkelijker maken de studie te volgen. De Universiteit mag zo'n verzoek alleen weigeren als zij kan aantonen dat de voorgestelde oplossing niet werkt, er een goedkopere werkzame oplossing is of wanneer het gevraagde een onevenredige belasting voor de instelling is.

Links naar relevante wet- en regelgeving

  • Onderwijs- en Examenregelingen (OER)
  • In de Wet Hoger Onderwijs (WHW) staan een aantal bepalingen die betrekking hebben op studenten met een functiebeperking, gehandicapten en chronisch zieke studenten. Op de site van Handicap & studie staan ze allemaal bij elkaar.