Students Tilburg University

Studievertraging

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen.

Extra: vertraging door Corona maatregelen

Wanneer je aantoonbaar studievertraging hebt opgelopen door de Corona maatregelen, kom je, met inachtneming van de huidige criteria, in aanmerking voor een uitkering uit het profileringsfonds. Eventuele uitbreiding van die criteria vanwege de situatie rondom Corona, is onderwerp van gesprek. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dat op deze pagina gepubliceerd, maar dat kan nog wel even duren. We zijn hiervoor ook afhankelijk van landelijke afspraken.

Hoewel onderwijs en tentamens zo goed mogelijk digitaal voortgezet worden, kan aan het einde van het studiejaar toch blijken  dat je vertraging hebt opgelopen. Stuur dan een mailtje naar studentendecaan@tilburguniversity.edu

Studenten die geen onderwijs hebben kunnen volgen en/of tentamens kunnen maken omdat ze in quarantaine waren, ziek waren, hun stage of exchange periode hebben moeten afbreken of naar huis zijn gegaan (wanneer dat in het buitenland is),  kunnen dat doorgeven op studentsupport@tilburguniversity.edu, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben.

Voor de aanvraag- en toekenningsprocedure, lees de informatie op deze en onderliggende pagina's, in het bijzonder 'indienen verzoek'.

Melding bijzondere omstandigheden

Wanneer je studievertraging oploopt in de eerste vier jaar in het hoger onderwijs (dus inclusief de periode dat je misschien ergens anders studeerde),  dan kan die vertraging soms nog financieel gecompenseerd worden. Daarvoor ben je verplicht om bijzondere omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, tijdig te melden bij een studentendecaan.

Ook als je een verzoek wilt indienen voor een voorziening van studiefinanciering (DUO), bijvoorbeeld verlenging van de prestatiebeurs, is het tijdig melden van de bijzondere omstandigheden verplicht. Melding bij een onderwijscoördinator is niet voldoende, je moet dit bij de studentendecaan doen.

Daarnaast zijn eerstejaars studenten verplicht om het bij een studentendecaan te melden  als er bijzondere omstandigheden zijn die tot studievertraging kunnen leiden,  i.v.m. het Bindend Studieadvies (BSA).  De studentendecaan kan de examencommissie adviseren om hier rekening mee te houden.

Wanneer er omstandigheden zijn in je vijfde studiejaar of later, dan hoef je die niet altijd bij de studentendecaan te melden.  Vaak is melding bij de onderwijscoördinator voldoen. Hij of zij kan je helpen met een aangepaste studieplanning.  Dat geldt met name voor premaster studenten, die per definitie al in hun vijfde studiejaar of later zitten; zij hebben immers al een HBO-diploma Zij kunnen dan ook niet meer financieel gecompenseerd worden voor studievertraging.

Wanneer je een verzoek bij een examencommissie wil indienen op grond van bijzondere omstandigheden, kun je dat rechtstreeks bij de examencommissie doen.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, werk of eigen bedrijf naast je studie of andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Wanneer je door medische omstandigheden moeite hebt met het op de reguliere wijze maken van tentamens, kun je daarvoor online tentamenvoorzieningen aan vragen. Daarvoor hoef je geen afspraak te maken.

Let op

Meestal geldt: niet gemeld is niet geteld. Er wordt pas rekening gehouden met de omstandigheden vanaf het moment dat je ze gemeld hebt.

In dit overzicht lees je of en waar je omstandigheden moet melden.

Hoe en wanneer melden?
Wanneer financiële ondersteuning of voorziening van DUO?
Financiële voorziening is geen automatisme
Bijzondere doelgroepen

Meer informatie