Vraag om hulp als je vastloopt

Studievertraging

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen. Het is belangrijk om omstandigheden waardoor je vertraging oploopt te melden, zodat we de vertraging zoveel mogelijk kunnen beperken. Bovendien kan de vertraging in sommige gevallen financieel gecompenseerd worden.

Melding bijzondere omstandigheden

Wanneer je studievertraging oploopt in de eerste vier jaar in het hoger onderwijs (dus inclusief de periode dat je misschien ergens anders studeerde,  ook de (hbo) bachelor telt mee),  dan kan die vertraging financieel gecompenseerd worden, wanneer de vertraging door erkende overmachtssituaties veroorzaakt is. Daarvoor ben je verplicht om bijzondere omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, tijdig te melden bij een studentendecaan.

Ook als je een verzoek wilt indienen voor een voorziening van studiefinanciering (DUO), bijvoorbeeld verlenging van de prestatiebeurs, is het tijdig melden van de bijzondere omstandigheden verplicht. Melding bij een onderwijscoördinator is niet voldoende, je moet dit bij de studentendecaan doen.

Daarnaast zijn eerstejaars studenten verplicht om het bij een studentendecaan te melden  als er bijzondere omstandigheden zijn die tot studievertraging kunnen leiden,  i.v.m. het Bindend Studieadvies (BSA).  De studentendecaan kan de examencommissie adviseren om hier rekening mee te houden.

Om welke omstandigheden gaat het?

Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: als je zelf ziek bent of psychische klachten hebt die je studievoortgang hinderen, ernstige ziekte of overlijden van (één van je ) ouders, broers of zussen, mantelzorgtaken, zwangerschap en bevalling, of eenmalige gebeurtenissen die een grote impact op je leven en studievoortgang hebben. Het gaat altijd om overmacht, dus het is iets waar je niet zelf voor gekozen hebt.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, werk of een baantje of eigen bedrijf naast je studie of andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

  • Let op:  meestal geldt: niet gemeld is niet geteld. Er wordt pas rekening gehouden met de omstandigheden vanaf het moment dat je ze gemeld hebt. In dit overzicht lees je of en waar je omstandigheden moet melden.

Omstandigheden na je vierde jaar

Wanneer er omstandigheden zijn in je vijfde studiejaar of later, dan hoef je die niet altijd bij de studentendecaan te melden.  Vaak is melding bij de onderwijscoördinator voldoende. Hij of zij kan je helpen met een aangepaste studieplanning.  Dat geldt met name voor premaster studenten met een hbo-diploma, die per definitie al in hun vijfde studiejaar of later zitten.  Zij kunnen dan ook niet meer financieel gecompenseerd worden voor studievertraging.

Andere voorzieningen bij bijzondere omstandigheden

Wanneer je een verzoek bij een examencommissie wil indienen op grond van bijzondere omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan uitstel van een deadline), kun je dat rechtstreeks bij de examencommissie doen. Raadpleeg eerst je onderwijscoördinator.

Wanneer je door medische omstandigheden moeite hebt met het op de reguliere wijze maken van tentamens, kun je daarvoor online tentamenvoorzieningen aan vragen. Daarvoor hoef je geen afspraak te maken.

Hoe en wanneer melden?

Als je een beroep wil doen op een (financiële) voorziening, dan moet je omstandigheden, waardoor je in de eerste vier jaar van het hoger onderwijs studievertraging oploopt of op kan lopen,  melden bij een studentendecaan binnen twee maanden na het ontstaan ervan. Wanneer je wil dat er rekening wordt gehouden met je omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, dan moet je die uiterlijk vóór 1 juli melden.

De omstandigheden meld je door een mail te sturen naar studentendecaan@tilburguniversity.edu, waarin je kort en zakelijk uitlegt wat er aan de hand is. Indien nodig, ontvang je van de studentendecaan een link om zelf online een afspraak in te plannen.

Verder moet je altijd een schriftelijk bewijsstuk van de omstandigheid waar je je op beroept, kunnen overleggen. Dat kan zijn een medische verklaring of een ander document (verklaring maatschappelijk werk, therapeut, proces-verbaal, juridisch stuk e.d.).  Je kunt dit al meesturen met je mail (liefst in pdf format; geen foto's), maar je kan het ook meenemen naar de afspraak.

In dit overzicht lees je of en waar je omstandigheden moet melden.

Wanneer financiële ondersteuning of voorziening van DUO?

Je hebt alleen recht op verlenging prestatiebeurs wanneer je nog geen diploma hebt en wanneer je vertraging door medische omstandigheden hebt opgelopen in de periode waarin je nog recht hebt op een prestatiebeurs (oftewel: de eerste vier jaar van je prestatiebeurs). Alle vertraging die je daarna oploopt komt voor eigen rekening en risico.

Dit betekent dat je de vertraging moet hebben opgelopen binnen de eerste vier jaar van je (eerste) ho studie. Als je dus eerst twee jaar elders hebt gestudeerd vóórdat je hier begon met je studie, is die termijn al verlopen na twee jaar aan Tilburg University. Het verzoek om financiële ondersteuning of een verzoek prestatiebeurs moet je indienen vlak vóór de afloop van die periode, tot uiterlijk een jaar na afloop van die eerste vier jaar hoger onderwijs (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1, artikel 7 van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten in het Profileringsfonds).

Studenten die al een HBO-diploma (of ander einddiploma hoger onderwijs) hebben, maken geen aanspraak meer op financiële ondersteuning, omdat zij immers al (minstens) vier jaar gestudeerd hebben en bovendien al een ho einddiploma hebben.

Voor andere voorzieningen van DUO, bijvoorbeeld m.b.t. de diplomatermijn, kun je ook nog bij een studentendecaan terecht na vier jaar hoger onderwijs.

Wanneer melding wordt gemaakt van bijzondere omstandigheden die tot vertraging (kunnen) leiden, kan besproken worden welke acties ondernomen kunnen worden om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Er worden afspraken gemaakt over de studievoortgang en de eventuele mogelijkheden tot financiële compensatie, of advies aan de examencommissie.

Bij vertraging door bijzondere familieomstandigheden kun je alleen aanspraak maken op FOS. Slechts wanneer je zelf  ziek bent (geweest), kun je ook een beroep doen op voorzieningen van DUO. Voor beide voorzieningen geldt uitdrukkelijk de meldingsplicht èn is de studentendecaan degene die bepaalt of je in aanmerking komt. Zij is ook de enige die bevoegd is om een aanvraag te ondersteunen.

Financiële voorziening is geen automatisme

Melding van bijzondere omstandigheden wil overigens niet zeggen dat je automatisch in aanmerking komt voor een financiële regeling of andere voorzieningen. Zo zal altijd gekeken worden naar de aard van de omstandigheden, de impact op je studie en het causale verband tussen de omstandigheid en de studievertraging.

Als je ziek bent geweest maar hebt desondanks geen vertraging opgelopen, dan valt er niets te compenseren; je hebt het dan gewoon heel goed gedaan. Studievertraging is alles wat je in een collegejaar minder haalt dan 60 ec (of minder dan het restant aan studiepunten dat nog te behalen is).

Zie voor de erkende gronden voor studievertraging hoofdstuk 2, paragraaf 1, artikel 4  van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten in het Profileringsfonds

Deze meldingsplicht is omschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 1, artikel 6  van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten in het Profileringsfonds.

Bijzondere doelgroepen

Er zijn speciale regelingen voor:

Wacht niet te lang met melden, ook al denk je zelf dat het wel mee zal vallen, of dat je het zelf wel oplost. Studievertraging wordt pas berekend vanaf het moment dat je het meldt.