Students Tilburg University

Studievertraging

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen.

Verplichte melding

Het tijdig bij een studentendecaan melden van bijzondere omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden is verplicht, bijvoorbeeld voor eerstejaars studenten i.v.m. het Bindend Studieadvies (BSA), of wanneer je te zijner tijd een beroep wilt doen op Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit is een financiële compensatie voor de opgelopen studievertraging.

Ook als je een verzoek wilt indienen voor een voorziening van studiefinanciering (DUO), bijvoorbeeld verlenging van de prestatiebeurs, is het tijdig melden van de bijzondere omstandigheden verplicht. Melding bij een onderwijscoördinator is niet voldoende, je moet dit bij de studentendecaan doen.

Melding van bijzondere omstandigheden is bovendien handig, omdat de studentendecaan de examencommissies adviseert, bijvoorbeeld als je een verzoek wil indienen voor uitstel van een deadline of een extra tentamenkans op grond van die omstandigheden.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, werk of eigen bedrijf naast je studie of andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Let op: niet gemeld is niet geteld. Er wordt pas rekening gehouden met de omstandigheden vanaf het moment dat je ze gemeld hebt.

Hoe en wanneer melden?
Wanneer financiële ondersteuning of voorziening van DUO?
Financiële voorziening is geen automatisme
Bijzondere doelgroepen

Meer informatie