Studie en studentenleven

Studievertraging

Verplichte melding

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen.

Het tijdig bij een studentendecaan melden van bijzondere omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden is verplicht, bijvoorbeeld voor eerstejaars studenten i.v.m. het Bindend Studieadvies (BSA), of wanneer je te zijner tijd een beroep wilt doen op Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Dit is een financiële compensatie voor de opgelopen studievertraging.

Ook als je een verzoek wilt indienen voor een voorziening van studiefinanciering (DUO), bijvoorbeeld verlenging van de prestatiebeurs, is het tijdig melden van de bijzondere omstandigheden verplicht. Melding bij een onderwijscoördinator is niet voldoende, je moet dit bij de studentendecaan doen.

Melding van bijzondere omstandigheden is bovendien handig, omdat de studentendecaan de examencommissies adviseert, bijvoorbeeld als je een verzoek wil indienen voor uitstel van een deadline of een extra tentamenkans op grond van die omstandigheden.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, werk of eigen bedrijf naast je studie of andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Let op: niet gemeld is niet geteld. Er wordt pas rekening gehouden met de omstandigheden vanaf het moment dat je ze gemeld hebt.

Hoe en wanneer melden?

Je moet je omstandigheden melden bij een studentendecaan binnen twee maanden na het ontstaan ervan. Wanneer je wil dat er rekening wordt gehouden met je omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, dan moet je die uiterlijk vóór 1 juli melden.

Verder moet je altijd een schriftelijk bewijsstuk van de omstandigheid waar je je op beroept, kunnen overleggen. Dat kan zijn een medische verklaring of een ander document (verklaring maatschappelijk werk, therapeut, proces-verbaal, juridisch stuk e.d.)

Je kunt de melding doen via e-mail (mail naar studentendecaan@tilburguniversity.edu en stuur de bewijsstukken mee) als het niet heel ingrijpende omstandigheden zijn of als je nog niet zeker weet of je wel vertraging gaat oplopen. Als het wat heftiger is en de vertraging gaat zich zeker voordoen (of erger nog: je hebt al vertraging opgelopen), maak dan een afspraak met één van de studentendecanen. Neem bij de afspraak een bewijsstuk mee.

Wanneer financiële ondersteuning of voorziening van DUO?

Je hebt alleen recht op FOS of eventueel verlenging prestatiebeurs wanneer je nog geen diploma hebt en wanneer je vertraging hebt opgelopen in de periode waarin je nog recht hebt op een prestatiebeurs (oftewel: de eerste vier jaar van je prestatiebeurs). Alle vertraging die je daarna oploopt komt voor eigen rekening en risico.

Dit betekent dat je de vertraging moet hebben opgelopen binnen de eerste vier jaar van je (eerste) ho studie. Als je dus eerst twee jaar elders hebt gestudeerd vóórdat je hier begon met je studie, is die termijn al verlopen na twee jaar aan Tilburg University. Het verzoek om financiële ondersteuning of een verzoek prestatiebeurs moet je indienen vlak vóór de afloop van die periode.

Studenten die al een HBO-diploma hebben, maken geen aanspraak meer op financiële ondersteuning, omdat zij immers al vier jaar gestudeerd hebben en bovendien al een ho einddiploma hebben.

Zie ook DUO: studievertraging, over de verschillende voorzieningen prestatiebeurs

Wanneer melding wordt gemaakt van bijzondere omstandigheden die tot vertraging (kunnen) leiden, kan besproken worden welke acties ondernomen kunnen worden om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Er worden afspraken gemaakt over de studievoortgang en de eventuele mogelijkheden tot financiële compensatie, of advies aan de examencommissie.

Ook voor studenten die geen aanspraak meer maken op financiële voorzieningen, doen er daarom toch goed aan om omstandigheden tijdig te melden.

Bij vertraging door bijzondere familieomstandigheden kun je alleen aanspraak maken op FOS. Alleen wanneer je zelf ziek bent (geweest), dan kun je ook een beroep doen op voorzieningen van DUO. Voor beide voorzieningen geldt uitdrukkelijk de meldingsplicht èn is de studentendecaan degene die bepaalt of je in aanmerking komt. Hij is ook de enige die bevoegd is om een aanvraag te ondersteunen.

Financiële voorziening is geen automatisme

Melding van bijzondere omstandigheden wil overigens niet zeggen dat je automatisch in aanmerking komt voor een financiële regeling of andere voorzieningen. Zo zal altijd gekeken worden naar de aard van de omstandigheden, de impact op je studie en het causale verband tussen de omstandigheid en de studievertraging.

Zie voor de erkende gronden voor studievertraging art. 3 van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten in het Profileringsfonds

Deze meldingsplicht is omschreven in het studentenstatuut, art. 5 van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten in het Profileringsfonds.

Bijzondere doelgroepen

Er zijn speciale regelingen voor:

Wacht niet te lang met melden, ook al denk je zelf dat het wel mee zal vallen, of dat je het zelf wel oplost. Studievertraging wordt pas berekend vanaf het moment dat je het meldt.

Meer informatie