Students Tilburg University

Algemene meldingsplicht bijzondere omstandigheden

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen.

Studievertraging kan forse (financiële) consequenties hebben. Door vertraging haal je misschien de norm voor het bindend studieadvies (BSA) niet, waardoor je niet verder kunt met je opleiding; hoe langer je over je studie doet, hoe meer je moet lenen of zelf bijverdienen, want de prestatiebeurs is beperkt en je moet toch je collegegeld blijven betalen; door een kleine vertraging kun je misschien niet op tijd naar de master doorstromen (harde knip), waardoor je nog veel meer vertraging oploopt.

Wanneer je door overmacht met één of meer van deze consequenties geconfronteerd wordt, zijn er (financiële) faciliteiten waar je een beroep op kunt doen op voorwaarde dat je tijdig (binnen twee maanden) de bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt en misschien op gaat lopen, bij een studentendecaan gemeld hebt. Melding bij een studieadviseur, onderwijs- of opleidingscoördinator alleen is niet voldoende.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, werk of eigen bedrijf naast je studie of andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Termijn van melden

Je moet je omstandigheden melden bij een studentendecaan binnen twee maanden na het ontstaan ervan. Wanneer je wil dat er rekening wordt gehouden met je omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, dan moet je die uiterlijk vóór 1 juli melden.

Verder moet je altijd een schriftelijk bewijsstuk van de omstandigheid waar je je op beroept, kunnen overleggen. Dat kan zijn een medische verklaring of een ander document (verklaring maatschappelijk werk, therapeut, proces-verbaal, juridisch stuk e.d.)

Geen automatisme

Melding van bijzondere omstandigheden wil overigens niet zeggen dat je automatisch in aanmerking komt voor een financiële regeling of andere voorzieningen. Zo zal altijd gekeken worden naar de aard van de omstandigheden, de impact op je studie en het causale verband tussen de omstandigheid en de studievertraging.

Zie voor de erkende gronden voor studievertraging art. 3 van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten.

Deze meldingsplicht is omschreven in het studentenstatuut, art. 5 van de regeling Financiële Ondersteuning Studenten en geldt ook voor verzoeken aan DUO.

Speciale regelingen

Er zijn speciale regelingen voor:

Wacht niet te lang met melden, ook al denk je zelf dat het wel mee zal vallen, of dat je het zelf wel oplost. Studievertraging wordt pas berekend vanaf het moment dat je het meldt.

Hulp

Wanneer je met een probleem zit waarover je graag met een deskundige vertrouwelijk wilt praten, of moeite hebt met de juiste studie-aanpak, kun je ook een afspraak maken met een studentenpsycholoog.

Vragen van levensbeschouwelijke aard kun je ook bespreken met de studentenpastor.

Daarnaast kun je natuurlijk altijd bij je studieadviseur of opleidingscoördinator terecht om je studieplanning te bespreken en eventueel aan te passen wanneer je vertraging oploopt of op dreigt te lopen.