Students Tilburg University

Algemene meldingsplicht bijzondere omstandigheden

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen. Wat het gevolg hiervan is en hoe en waarom je die omstandigheden moet melden, lees je op deze pagina.

Studievertraging kan forse (financiële) consequenties hebben. Door vertraging haal je misschien de norm voor het bindend studieadvies (BSA) niet, waardoor je niet verder kunt met je opleiding; hoe langer je over je studie doet, hoe meer je moet lenen of zelf bijverdienen; door een kleine vertraging kun je misschien niet op tijd naar de master doorstromen, waardoor je nog veel meer vertraging oploopt.

Wanneer je door overmacht met één of meer van deze consequenties geconfronteerd wordt, zijn er (financiële) faciliteiten waar je een beroep op kunt doen op voorwaarde dat je tijdig (binnen twee maanden) de bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt en misschien op gaat lopen, bij een studentendecaan gemeld hebt. Melding bij een onderwijscoördinator alleen is niet voldoende.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, door werk of een eigen bedrijf naast je studie of door andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Let op:  voor financiële compensatie kom je alleen in aanmerking wanneer je studievertraging door erkende omstandigheden oploopt in je eerste vier jaar hoger onderwijs. Loop je daarna ook nog vertraging op, dan komt dat voor eigen rekening en risico. Wanneer je al in je vijfde jaar (of hoger) zit, dan hoef je dus geen omstandigheden meer te melden als het alleen om financiële compensatie gaat. Bespreek in dat geval met je onderwijscoördinator of het zin heeft om een melding te doen bij een studentendecaan, bijv. vanwege een te verwachten advies over een verzoek aan een examencommissie.

Lees hier wanneer je bijzondere omstandigheden moet melden  (pdf) en of je dat wel bij een studentendecaan moet doen of bij iemand anders.

Meldingstermijn

Je moet je omstandigheden melden bij een studentendecaan binnen twee maanden na het ontstaan ervan. Wanneer je wil dat er rekening wordt gehouden met je omstandigheden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, dan moet je die uiterlijk vóór 1 juli melden.

Verder moet je altijd een schriftelijk bewijsstuk van de omstandigheid waar je je op beroept, kunnen overleggen. Dat kan zijn een medische verklaring of een ander document (verklaring maatschappelijk werk, therapeut, proces-verbaal, juridisch stuk e.d.).

Lees hier wanneer je bijzondere omstandigheden moet melden  (pdf) en of je dat wel bij een studentendecaan moet doen of bij iemand anders.

Niet automatisch een (financiële) voorziening

Melding van bijzondere omstandigheden wil overigens niet zeggen dat je automatisch in aanmerking komt voor een financiële regeling of andere voorzieningen. Zo zal altijd gekeken worden naar de aard van de omstandigheden, de impact op je studie en het causale verband tussen de omstandigheid en de studievertraging.

Zie voor de erkende gronden voor studievertraging de artikelen 4 en 13 van de regeling Profileringsfonds.

Deze meldingsplicht is omschreven  in de artikelen 6 en 15 van de regeling Profileringsfonds en geldt ook voor verzoeken aan DUO.

Lees hier wanneer je bijzondere omstandigheden moet melden (pdf) en of je dat wel bij een studentendecaan moet doen of bij iemand anders.

Speciale regelingen

Er zijn speciale regelingen voor:

Wacht niet te lang met melden, ook al denk je zelf dat het wel mee zal vallen, of dat je het zelf wel oplost. Met studievertraging wordt pas rekening gehouden vanaf het moment dat je het bij een studentendecaan gemeld hebt.  Je kunt dus niet met terugwerkende kracht een voorziening aanvragen over een periode waarin je geen omstandigheden hebt gemeld.

Lees hier wanneer je bijzondere omstandigheden moet melden  (pdf) en of je dat wel bij een studentendecaan moet doen of bij iemand anders.

Hulp
  • Je kunt natuurlijk altijd bij je opleidingscoördinator terecht om je studieplanning te bespreken en eventueel aan te passen wanneer je vertraging oploopt of op dreigt te lopen.
  • Wanneer je met een probleem zit waarover je graag met een deskundige vertrouwelijk wilt praten, of moeite hebt met de juiste studie-aanpak, kun je ook een afspraak maken met een studentenpsycholoog.
  • Voor aanvullende hulp en ondersteuning bij problemen die je in het dagelijks leven kan tegenkomen en die je studie hinderen, kun je terecht bij de maatschappelijk werker.
  • Vragen van levensbeschouwelijke aard kun je ook bespreken met de studentenpastor.
  • Voor acute  medische of psychische hulp, zie medische hulp en huisarts.